Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01 - 2022. 04. 01

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részében a „következőkifejezés helyébe „következőket kifejezés lép.

2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése a „Az e rendelet szerint nyújtható pénzbeli ellátás a”, „Az e Rendelet szerint nyújtható pénzbeli szociális ellátás a”- ra módosul.

3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja „települési támogatás” helyébe az újszülöttek életkezdési támogatása” lép.

4. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése a „Az e rendelet szerint természetben nyújtható szociális ellátások:”, „Az e Rendelet szerint nyújtható természetbeni szociális ellátás”-ra módosul.

5. § A Rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja „települési támogatás” helyébe az térítésköteles nem kötelező védőoltások támogatásalép.

6. § A Rendelet kiegészítésre kerül a „Pénzbeli szociális ellátások” címmel.

7. § A Rendelet kiegészítésre kerül az „Újszülöttek életkezdési támogatása” címmel.

8. § A Rendelet kiegészítésre kerül a 3/A §-sal a következők szerint: „3/A § (1) Az Önkormányzat a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő részére, akinek a gyermeke 2022. január 1-jén vagy azt követően született, és életvitelszerűen Ecséden él, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. (3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 100 000 Ft. (4) A támogatás a gyermek születését követő hat hónapon belül igényelhető. A határidő jogvesztő. (5) A támogatás a Rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető.

9. § A Rendelet kiegészítésre kerül a Természetbeni szociális ellátások címmel.

10. § A Rendelet kiegészítésre kerül a „Térítésköteles nem kötelező védőoltások támogatása” címmel.

11. § A Rendelet kiegészítésre kerül a 7/A §-sal a következők szerint:

7/A § (1) Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülője, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) részére e Rendeletben meghatározott Térítésköteles nem kötelező védőoltásához az Önkormányzat támogatást nyújt. (2) A támogatás a Rotavírus, az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B, és a Meningococcus C baktérium, valamint a kullancs okozta agyvelőgyulladás ellen védettséget nyújtó teljes oltássorozatot érinti, a benyújtott szülői kérelemnek megfelelően. (3) A Rotavírus elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 6-24 hetes gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (4) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon két hónapos életkort betöltött, de a tizenötödik életévét be nem töltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (5) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus C baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 3-5 hónapos vagy 4-12 hónapos életkort betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (6) A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon első életévét betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát. (7) A támogatás a Rendelet 4. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető. (8) Az oltóanyagok beszerzéséről és kiadásáról a Ecséd Községi Önkormányzat polgármestere gondoskodik. (9) A kérelem ugyanazon gyermek esetében, különböző védőoltások tekintetében, valamint ugyanazon oltássorozat több oltására vonatkozóan, egy költségvetési éven belül több alkalommal is benyújtható. (10) A határozat kézhezvételét követő 60 napon belül a Rendelet 5. számú mellékletben foglalt orvosi igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a támogatott gyermeke részesült a védőoltásban. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett ellátásnak minősül, és visszatérítési kötelezettséggel jár.

12. § A Rendelet kiegészítésre kerül a 3. számú melléklettel, 4. számú melléklettel és az 5. számú melléklettel.

13. § Ez a rendelet a kihirdetést követően 2022. április 1-jén lép hatályba és 2022. április 2-án hatályát veszti.