Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 15- 2022. 02. 16

Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.15.

Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő 17. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„17.közeli hozzátartozó: a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.”

3. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 3. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat fizetni azon gazdálkodó szervezetnek, amelynek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanban került bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi. Egy lakóingatlan kapcsán legfeljebb három gazdálkodó szervezet vehető figyelembe a közös díjfizetési kötelezettség teljesítése során, amennyiben a gazdálkodó szervezetek termelődő háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által termelt háztartási hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét, és a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját fizeti vagy vállalja megfizetni.

(2) Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű gyűjtőedény után fizeti a közszolgáltatási díjat, és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, vagy azok közeli hozzátartozója, amely gazdálkodó szervezet az érintett ingatlanon alkalmazottal nem rendelkezik és azon egyidejűleg más gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, az (1) bekezdésében szabályozottakon túl a bejelentett gazdálkodó szervezetnek sem kötelező a közszolgáltatás igénybe vétele.

(3) A díjfizetés 6/A. § (1)-(2) bekezdéseiben történő mentesítéséhez kérelemre a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője állít ki igazolást, amely igazolás birtokában a gazdálkodó szervezetnek kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést. A mentesítés legkorábbi időpontja a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtását követő hónap első napja.

(4) A 9. melléklet szerint rendszeresített igazolás iránti kérelemben a gazdálkodó szervezet képviselője felelőssége tudatában megnevezi a közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély nevét, lakcímét, nyilatkozik az ingatlan használatának jogcíméről, az általa termelt települési hulladék átlagos mennyiségéről, a szeméttároló edényzet űrtartalmáról, továbbá az ingatlanon lakcímmel bejelentett személyek, illetve székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek számát.

(5) Kérelemre mentesül székhelyén a külön díjfizetési kötelezettség alól azon gazdálkodószervezet ingatlanhasználó, aki székhelyén a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és a cégjegyzékben a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre került, amelyen a tényleges tevékenységet végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím igazolásával a gazdálkodó szervezet közvetlenül a közszolgáltatónál kérelmezheti a székhely díjfizetés alóli mentesítését, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő hónap első napjától esedékes.”

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

5. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontjában a „törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet,” szövegrész helyébe a „2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott szervezetek” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2017.(XII.23.) önkormányzati rendelet 6. § (5)–(7) bekezdése.

7. § Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet

9. melléklet
Kérelem gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele alóli mentesség igazolásához

A gazdálkodó szervezet neve:

Képviselő neve:

Székhely/telephely/fióktelep címe:

A gazdálkodó szervezet által termelt hulladék mennyisége, mértéke:

A közszolgáltatást igénybe vevő magánszemély neve:

Az ingatlan címe:

A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználatának jogcíme:
A cég képviselője / tagja – az ingatlan tulajdonosa / tulajdonos közeli hozzátartozója*

A rendszeresített szeméttároló edényzet űrtartalma: 60 liter / 120 liter /* ……………

Az ingatlanon bejelentett személyek száma: ……………… cégek száma……………….”