Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Természetbeni rendkívüli támogatás:

a) az élelmiszercsomag, élelmiszerutalvány,

b) a nyolcvan-, kilencven- és száz évesek ajándékcsomagja,

c) a fűtési támogatás,

d) a tanévkezdési támogatás, valamint

e) az érdi életkezdési támogatás.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § (1) A fűtési támogatás a szociálisan rászoruló személyek természetbeni támogatása, mely fűtési idényenként és – a lakásban élő személyek és háztartások számától függetlenül – lakásonként egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

a) egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 300%-át, vagy

b) kétszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 200%-át, vagy

c) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

(2) A támogatás iránti kérelem a szeptember 15. és március 15. közötti időszakban nyújtható be.

(3) A támogatás összege legalább 45.000 Ft és legfeljebb 80.000 Ft, amely a lakás fűtése szerinti közüzemi szolgáltató részére történő folyósítással, fával történő fűtés esetén pedig pénzbeli ellátásként, pénzintézeti átutalással vagy postai úton nyújtható.

(4) A döntésre jogosult az (1) bekezdésben szereplő jövedelmi feltételek teljesülésétől a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján indokolt, valamint különös méltánylást érdemlő esetben eltekinthet.

(5) A sürgős intézkedést igénylő esetekben a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérése mellőzhető azzal, hogy a döntésre jogosult a (4) bekezdés szerinti döntéséről a bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) Érdi életkezdési támogatásra jogosult kérelmére a gyermek születésekor érdi lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő, szociálisan rászorult szülő vagy törvényes képviselő a gyermek születésére tekintettel.

(2) A támogatás összege gyermekenként 30.000 Ft, melynek folyósítása pénzintézeti átutalással vagy postai úton történik

(3) A támogatás iránti kérelem a gyermek születését követően egy éven belül nyújtható be.

(4) Az érdi életkezdési támogatás megállapítására ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem esetén elektronikus ügyintézés keretében is lehetőség van.

(5) Nem jogosult az érdi életkezdési támogatásra az a személy, akinek az önkormányzat újszülöttek támogatása ellátást folyósított.

4. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41/A. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.