Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2022. 03. 01
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1. melléklethez
Nagyhalász Város Önkormányzata és a TAKÁCS PLUSZ KER KFT (Kemecse, Sport u.8.) által megkötött temetkezési közszolgáltatási szerződés 2022. február 28. napján lejár. Az önkormányzat a továbbiakban a köztemetők üzemeltetését saját maga akarja ellátni, ezért szükséges a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 17/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata és módosítása.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a temető üzemeltetésével kapcsoltban kimondja:
16. § A temető üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, temetőszabályzatban, továbbá köztemető esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. Az üzemeltető
a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h) kijelöli a temetési helyeket;
i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
17. § (1) A temető üzemeltetését az a gazdálkodó szervezet láthatja el, amely a kormányrendeletben meghatározott szakmai követelményeknek megfelel.
(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.
40. § (1) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat rendelete kötelezővé teheti a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás).”
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 54. §-a határozza meg a temető üzemeltetés szakmai feltételeit:
54. § (1) Temetőüzemeltetést az a gazdálkodó szervezet láthat el, amelynek vezetője vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló alkalmazottja
a) kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő szakképesítéssel, vagy
b) középfokú kertészeti, parkgondozó, illetőleg kertépítő végzettséggel, illetve felsőfokú intézményben ilyen szaktárgyból vizsgával rendelkezik”
Az önkormányzat rendelete a Tv. 40. §-ának (1) bekezdése szerint a köztemetőn belüli tevékenységek ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételét nem teszi kötelezővé, mivel 1 fő temetőgondnok alkalmazása esetén ezeket a tevékenységeket nem tudjuk elvégezni. Előbbiek miatt az üzemeltető kizárólagos feladatkörébe tartozó feladatok (koporsós és urnás sírnyitás, kiszállás) díjtételeit hatályon kívül helyezzük a 3. mellékletben. A többi díjtétel változatlan marad a veszélyhelyzetben elrendelt tilalomra tekintettel.