Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 26
az 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. április 25.-i ülésére
a 2021. évi beszámolóhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
1.) Általános értékelés
A beszámoló önkormányzati szintű, magába foglalja Hajós Város Önkormányzata, és Hajós Város Polgármesteri Hivatala, a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodását is.
A 2021. évi költségvetésünk eredeti bevételi és kiadási főösszege: 367.769.594,- Ft volt. Az évközi növekedések és csökkenések nettó összege: 139.685.842,- Ft, melynek eredményeképp a költségvetésünk módosított előirányzata 507.455.436,- Ft lett.
Gazdálkodásunk során az intézmények működése – fenntartása biztosított volt. Finanszírozási gondjaink az évfolyamán nem voltak.
Bevételi forrásaink (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 210.954.401 235.881.247
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109.584.423 114.751.846
Közhatalmi bevételek 76.390.000 64.599.626
Működési bevételek 34.835.272 33.143.392
Felhalmozási bevételek 2.883.100 13.283.100
Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17.986.880 11.486.880
Finanszírozási bevételek 54.821.360 54.821.360 ebből előző évi maradvány 48.714.755 48.714.755
____________ _____________
Összesen: 507.455.436 527.967.451
Kiadások alakulása (Ft-ban)
módosított tényleges
előirányzat teljesítés
Személyi juttatások 103.573.575 98.655.139
Munkaadókat terhelő járulék 13.615.903 12.891.835
Dologi kiadások 92.631.829 78.858.464
Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.500.000 3.234.531
Egyéb működési célú kiadások 30.504.510 11.616.869
ebből működési célú pénzeszköz átadás 5.050.000 5.000.000
ebből tartalék 18.737.641
Intézményi beruházási kiadások 72.708.706 71.274.577
Felújítások 86.876.969 31.117.230
Finanszírozási kiadások 104.043.944 97.937.339
______________ ______________
összesen: 507.455.436 405.585.984
A feladatok ellátására a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. A működés során a felmerülő kiadásokból a legnagyobb arányt a személyi juttatások és járulékaik valamint a beruházások képviselik.
2.) Vagyon alakulása
Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyona 2.697.810.567,- Ft volt, a 2021. december 31-ei vagyon értéke 2.671.833.579,- Ft.
3.) Értékpapír – és hitelműveletek alakulása
Az önkormányzat tulajdonában 2021. évben értékpapír nem volt.
Hajósszolg Kft felé fennálló kötelezettségünk 2021 évben 36.184.903 Ft
Kötvény állományunk nincs.