Bakonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Bakonya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04
Bakonya Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés
Az Bakonya Községi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 4/2022.(III.4.) számú rendeletéhez.
Általános indokolás
Bakonya Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkottam meg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet megalkotását alapvetően Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi L törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott elvek szolgáltatták.
Részletes indokolás
A tervezés alapvető célkitűzése volt az önkormányzat alapvető működésének biztosítása.
A működési bevétel előirányzata 82 524 187 Ft, mely tartalmazza a bérleti díjbevételeket és a továbbszámlázott szolgáltatások értékét. Az előző évhez hasonlóan a KNPA-ból 15 400 000 Ft pénzügyi támogatást lett betervezve, működési kiadásokra. Átvett pénzeszköz 7 000 000,- Ft. Itt kerül majd elszámolásra közfoglalkoztatási támogatás. Bevételi forrásként szerepel az adóbevétel. Az idei évben az adóbevételek előirányzata tartalmazza a tavalyi évi hátralékok összegét is, mert tervezni kell ezeknek a behajtását. Az adóbevételnél az iparűzési adót csökkentett összeggel terveztük.
Az önkormányzati kiadási előirányzat 82 524 187 Ft. Ezen összeg jelentős része személyi juttatás. A város- és községgazdálkodás kormányzati funkción a 2021 évi tervszám 3 342 000,- Ft. Betervezésre került a például falunap kiadásainak költségei, anyagbeszerzések, üzemanyag vásárlás és különböző fenntartási kiadások. Itt került tervezésre a KNP támogatás működési kiadása is. A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a személyi juttatás és a dologi kiadások közül anyagbeszerzések kerültek betervezésre. A szociális kiadások tervszáma 5 296 000 Ft. A szociális kiadások tartalmazzák a kötelező intézményen kívüli gyermekétkeztetés kiadásait is.
Az Önkormányzat tartaléka 7 027 114,- Ft.
A
Bakonya Községi Önkormányzat várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesítésről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít, melyet a 12. számú melléklet tartalmaz.
Az Áht. 71. §.(3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait teljes körűen be kell mutatni. (13 számú melléklet szerint).