Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 16
Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Ebergőc Község Önkormányzata
Ebergőc
Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletéhez
Hatásvizsgálati lap
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez, melyben felméri a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában megfogalmazottak megvalósítását.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározottak megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
I N D O K O L Á S
(jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:
„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelel ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet mér nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását, és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központiköltségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet. 27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”
83. § (6) Ha a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás adatszolgáltatási kötelezettségeit határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot, a helyi nemzetiségi önkormányzatot és a többcélú kistérségi társulást megillető összeg folyósítását – a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel – felfüggeszti.”