Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2011. évi CXCV. törvény 91§ (1) szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása: A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2021. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékosság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2021. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott. Tovább növekedett az önkormányzat vagyona.
Környezeti, egészségi körülmények: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2021. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6. §-a alapján.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre álltak.
A Magyar Államkincstár az önkormányzat 2021. évi beszámolóját 2022. április 30-án pénzügyileg is jóváhagyta.