Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az Országgyűlés 2021-ben elfogadta Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdés alapján nyújtom be 2022. évi költségvetési tervezetünket.
Részletes indokolás
A 3. §-hoz és a 2. melléklethez
Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg.
A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2022. évi működési, valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételeinket összesen 154.350 ezer Ft-ban irányoztuk elő.
Működési bevételek
Működési bevételeink között a szociális étkezés térítési díjbevétele, az óvoda étkezés térítési díja, valamint egyéb bérleti díjak szerepelnek, összesen 3.038 eFt összegben.
Felhalmozási bevétel
Az ÉRV Zrt-től érkező használati díjat terveztük ide 4.826 eFt összegben.
Sajátos bevételek
A gépjárműadó már nem illeti meg az önkormányzatot.
Az iparűzési adó bevételt 7.000 ezer Ft-ban irányoztuk elő.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
A normatív állami támogatás tervszáma 70.767 ezer Ft. Az általános feladatok támogatása az előző évi szinthez képest emelkedik, általában a központi bérintézkedésekre kapott kiegészítő támogatások miatt. Az alacsony adóerő képesség és a hátrányos helyzet miatt kiegészítést is kap a település, amely beépítésre került az egyes önkormányzati feladatok támogatásába, viszont az összege csökkent az előző évhez képest. A szociális feladatok ellátásához biztosított általános állami támogatás 12.186 eFt, ami magasabb az előző évinél. Kulturális feladatokra 2.270 eFt-ot kap a település, ami változatlan marad. A falugondnoki szolgálat támogatása 5.142 eFt lesz 2022-ben. Működőképességet megőrző kiegészítő (rendkívüli) támogatásaként 7.055 ezer Ft-ot építettünk be a mérlegegyensúly megtartása érdekében.
Átvett pénzeszközök
A közmunka programokra működési átvételként 11.938 eFt-ot terveztünk.
Pénzmaradvány
A költségvetésbe beépítettük az előző évi pénzmaradvány összegét, melyből 650 eFt működési pénzmaradvány (EFOP pályázat maradványa), valamint 30.400 eFt felhalmozási maradvány (Magyar Falu óvodai játszóudvar, útfelújítás és hivatal felújítás pályázat maradványa).
A 4. §-hoz és a 3. melléklethez
Személyi juttatások
A személyi juttatások összege 51.055 ezer Ft, ami az előző évi előirányzattól jóval magasabb. A központi béremelések, az óvodánál jelentős összegű jubileumi jutalom, valamint a közösségszervező dolgozó foglalkoztatása okozza a növekedést.
Munkáltatót terhelő járulékok
A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,75%.
Dologi kiadások
A legtöbb feladatnál a tavalyi tény adatokból indultunk ki, összesen mintegy 24,7 millió forintos nagyságrendet jelent.
A szociális kiadások 2022. évi előirányzata 7.660 ezer Ft, ami most nem tartalmaz szociális tüzifa támogatást.
Átadások, támogatások
A többcélú kistérség működéséhez az általuk ellátott különféle feladatokra terv szerint - tagdíj, Aranykapu intézmény, egyéb ügyviteli és gazdálkodási feladatok – 667 ezer Ft-ot kell átadnunk.
A regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak és a Leader egyesületnek 60 ezer Ft tagdíjat irányoztunk elő.
A közös polgármesteri hivatal finanszírozásához 1.492 eFt hozzájárulást kell fizetnünk. Az egészségügyi központhoz 2.768 eFt-ot, az ügyelethez, laborral együtt összesen 1.908 ezer forintot kell átadni. A helyi önszerveződő szervezetek pályázati alapjába 200 eFt-ot terveztünk.
A kiadások részletezését a 3. melléklet mutatja.
Felhalmozási kiadások
A tervezésnél elsősorban a Magyar Falu projektek kiadásaival számoltunk. 19.394 eFt+ÁFA értékben megújul a hivatal épülete, az óvodai játszóudvar pedig 3.586 eFt+ÁFA értékben lesz felújítva. A tavaly elkészült útfelújításra is ki kell még fizetnünk 690 eFt+ÁFA összeget. Ezek a tételek a meglévő pénzmaradványból kerülnek rendezésre. Egyéb felhalmozási kiadásként további 1.500 eFt+ÁFA összeget terveztünk.