Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28 - 2022. 05. 29

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a) 131.680.860.- Ft költségvetési bevétellel

b) 142.840.076.- Ft költségvetési kiadással

c) 14.685.715.- Ft finanszírozási bevétellel

d) 3.526.499.- Ft finanszírozási kiadással

e) a bevételek és kiadások főösszegét 146.366.575.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 2.576.245,- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

1. melléklet

1. melléklet