Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 02

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – összhangban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (2a) bekezdésében, valamint a Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelet 66. §-ában foglaltakkal – a következőket rendeli el:

1. § (1) A parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020.(XII.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet tárgyi hatálya – az 5/A. §-ban foglaltak kivételével – kiterjed a meglévő építmény – a lakás és az üdülő kivételével – rendeltetésmód változtatásával vagy rendeltetési egység szám változtatásával járó azon építési tevékenységi formákra, amelyek többlet parkolóhely létesítési kötelezettséget vonnak maguk után.”

„(2a) A rendelet tárgyi hatálya az 5/A. §-ban foglaltak tekintetében a lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után biztosítandó személygépkocsi elhelyezési kötelezettségre terjed ki.”

„(4) A rendelet területi hatálya az 5/A. §-ban foglaltak tekintetében Siófok város közigazgatási területére terjed ki.”

2. § Az Ör. 4. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § Siófok város közigazgatási területén minden lakás, és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.”

3. § Az Ör. 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „hatálya kiterjed” szövegrész helyébe a „hatálya – az 5/A. §-ban foglaltak kivételével – kiterjed” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.