Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, díjazásáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 22.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, díjazásáról

2022.09.02.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Epöl Község közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek minősül az Epöl, Kossuth Lajos utca 8. szám alatt lévő hivatalos helyiségén kívüli helyen történő anyakönyvi esemény.

(2) Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynek minősül a hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.30 óra közötti időtartamon kívül, pénteken 8.00-12.00 óra közötti időtartamon kívül, valamint a szombati napon, igazgatási szünet ideje alatt, hivatal zárva tartásának ideje alatt történő anyakönyvi esemény.

(3) Az anyakönyvvezető – az ügyfelek kívánságának figyelembe vételével, illetve a Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki az anyakönyvi esemény napját és óráját.

(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a házassági lap és az egyéb okmányok elhelyezéséhez fedett hely biztosított.

(5) A hivatali helyiségen kívül történő, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményre irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez.

3. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény esetén a hivatali helyiségben történő lebonyolításnak a szolgáltatási díja 35.000,- Ft / anyakönyvi esemény.

(2) A hivatali helyiségen kívül – munkaidőben - történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 30.000,- Ft / anyakönyvi esemény.

(3) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén 50.000,- Ft díjat kell fizetni.

(4) Amennyiben a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a kérelmezők a (2) és (3) bekezdésben foglalt díjak 50 %-át kötelesek megfizetni. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik kérelmező egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a kérelmezők megjelölni és igazolni kötelesek.

4. § (1) A házasulandók a 3. § szerinti díjakat legkésőbb a tervezett házasságkötést megelőző munkanap 12 óráig kell megfizetniük a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába készpénzben vagy a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal a Dunatakarék Banknál vezetett 58600410-11217358 számú bankszámlájára utalással.

(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.

(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha az anyakönyvi esemény lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul, vagy a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor.

(4) Amennyiben az érintettek a házasságkötés időpontjában nem jelennek meg- kivéve a (3) bekezdésben foglalt halálesetet -, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni.

5. § (1) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynek esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 30.000,- Ft díjazás illeti meg.

(2) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 35.000,- Ft díjazás illeti meg.

(3) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőben megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként 25.000.-Ft díjazás illeti meg.

(4) Az anyakönyvvezető díjazását a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal a mindenkori tárgyévi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata terhére biztosítja.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.