Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Iszkáz Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 125.368.777 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 82.327.151 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 43.041.626 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 291.805.710 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -2.023.367 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:Magyar Falu Program Ravatalozó felújítás építési engedély tervdokumentációja 350.000 Ft

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

1. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2

Működési bevételek

3

a) közvetített szolgáltatások értéke

850 000

1 100 000

1 044 809

95

4

c) kamatbevételek

1 000

1 000

33

3

5

d) egyéb működési bevételek

5 000

5 000

14 544

291

6

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

856 000

1 106 000

1 059 386

96

7

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

8

Működési bevételek

9

a) készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

10

b) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj

1 040 000

1 040 000

1 143 545

110

11

c) tulajdonosi bevétel

-

-

-

-

12

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:

1 040 000

1 040 000

1 143 545

110

13

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15

a) Önkormányzatok működési támogatásai

30 485 117

32 006 779

32 006 779

100

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűl

17

a) Ferlhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

-

18

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

30 485 117

32 006 779

32 006 779

100

19

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

20

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

5 517 538

5 517 538

4 867 876

88

22

b) Egyéb működési bevételek

-

-

23

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesn:

5 517 538

5 517 538

4 867 876

88

24

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26

a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről

6 176 330

41 165 921

36 165 928

88

27

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 082064

28

Működési bevételek

29

a) szolgáltatások ellenértéke

-

-

53 000

-

30

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

1 627 750

1 627 750

100

33

b) Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

34

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen:

-

1 627 750

1 627 750

100

35

Szociális étkeztetés szociális konyhán107051

36

Működési bevételek

37

a) ellátási díjak - térítési díj

1 500 000

1 500 000

1 366 540

91

38

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

39

Közhatalmi bevételek

40

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

1 000 000

1 000 000

2 162 525

216

41

b) gépjárműadók

-

-

-

-

42

c) egyéb közhatalmi bevételek

15 000

15 000

7 381

49

43

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

1 015 000

1 015 000

2 169 906

214

44

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

46 589 985

84 978 988

80 460 710

98

45

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42 316 185

42 316 185

42 316 185

100

46

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000 000

2 591 882

2 591 882

100

47

Finanszírozási bevételek összesen:

43 316 185

44 908 067

44 908 067

100

48

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

89 906 170

129 887 055

125 368 777

99

2. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kormányzati funkció megnevezése

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

1.

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev

10 546 380

10 984 560

10 061 920

92

6 058 780

6 266 049

6 266 049

100

927 600

930 511

958 687

103

3 560 000

3 788 000

2 837 184

75

2.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

690 000

690 000

264 293

38

-

-

-

-

-

-

-

-

690 000

690 000

264 293

38

3.

013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.

474 000

474 000

247 910

52

-

-

-

-

-

-

-

-

474 000

474 000

247 910

52

4.

041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 517 538

5 517 538

4 491 899

81

5 095 000

5 095 000

4 166 879

82

422 538

422 538

325 020

77

-

-

-

-

6.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása

430 000

880 000

531 000

60

-

-

-

-

-

-

-

-

430 000

880 000

531 000

60

8.

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

064010 Közvilágítás

1 770 000

1 770 000

1 502 127

85

-

-

-

-

-

-

-

-

1 770 000

1 770 000

1 502 127

85

10.

066010 Zöldterület-kezelés

620 000

620 000

351 140

57

-

-

-

-

-

-

-

-

620 000

620 000

351 140

57

11.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

1 130 000

1 828 500

1 774 078

97

-

-

-

-

-

-

-

-

1 130 000

1 828 500

1 774 078

97

12.

082044 Könyvtári szolgáltatások

465 000

487 000

535 402

110

360 000

360 000

360 000

100

-

-

-

-

105 000

127 000

175 402

138

13.

082064 Múzeumi, közművelődési tevékenység

945 000

495 000

276 205

56

-

-

-

-

-

-

-

-

945 000

495 000

276 205

56

14.

082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása

3 851 000

4 726 050

2 986 467

63

60 000

687 750

687 751

100

-

97 300

97 300

100

3 791 000

3 941 000

2 201 416

56

15.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

59 000

59 000

58 500

99

-

-

-

-

-

-

-

-

59 000

59 000

58 500

99

16.

103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

382 016

454 838

448 546

99

-

-

-

-

-

-

-

-

382 016

454 838

448 546

99

18.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

107051 Szociális étkeztetés

2 286 000

2 286 000

2 221 035

97

-

-

-

-

-

-

-

-

2 286 000

2 286 000

2 221 035

97

22.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4 852 836

4 299 436

4 168 027

97

2 591 200

2 718 130

2 718 130

100

401 636

421 306

421 306

100

1 860 000

1 160 000

1 028 591

89

23.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.

4 723 000

4 723 000

4 690 300

99

-

-

-

-

-

-

-

-

101 600

-

-

-

24.

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

38 741 770

40 294 922

34 608 849

86

14 164 980

15 126 929

14 198 809

94

1 751 774

1 871 655

1 802 313

96

18 203 616

18 573 338

13 917 427

75

25.

Egyéb működési célú kiadások kiadások:

26.

a) Társulások és költségvetési szerveik

880 000

880 000

808 162

92

27.

b) Általános tartalék

4 095 755

4 492 016

-

-

28.

c) Helyi önkormányz. előző évi elszámolásai

-

-

-

-

29.

d) Műk. tám. államh.. kív. egyéb civil szerv

110 000

610 000

500 000

82

30.

e)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszaf.

-

-

-

-

31.

f) Központi költségvetési szervek

300 000

300 000

300 000

-

32.

Egyéb működési célú kiadások összesen:

5 385 755

6 282 016

1 608 162

26

33.

Beruházások:

34.

Településrendezési terv készítés

390 000

390 000

247 650

64

35.

Laptop

340 500

340 500

259 537

76

37.

Irattartó szekrény

426 820

426 820

116 620

27

38.

Beltéri selyemzászló

35 560

-

39.

16 db tárgyalóasztal

1 469 000

1 469 000

1 468 994

100

40.

vízadagoló autómata

39 390

39 390

39 390

100

41.

íróasztal könyvtárba

89 090

89 090

89 090

100

42.

könnyűszerkezetű garázs

-

949 999

949 999

100

47.

Beruházások összesen:

2 754 800

3 704 799

3 206 840

87

48.

Felújítások:

49.

villamoshálózat bővítse

750 000

750 000

724 295

97

50.

Faluház felújítássa

29 570 045

29 570 045

29 570 046

100

51.

Nagy László Emlékhát Bolgár restaurálási munkálatok

2 600 000

2 600 000

2 600 000

100

Ravatalozó felújítás építési engedélyterve

600 000

600 000

444 500

74

Fedett szabadtéri színpad kialakítása

6 534 059

6 534 059

6 148 360

94

MFP melléképület felújítás

-

4 998 199

-

-

MFP temető infrastruktúra fejlesztése

-

29 991 392

-

-

52.

Felújítások összesen:

40 054 104

75 043 695

39 487 201

53

53.

Egyéb felhalmozási célú tám. állah. belülre

750 336

750 336

750 336

100

54.

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

87 686 765

126 075 768

79 661 388

63

55.

Finanszírozási kiadások összesen:

2 219 405

3 811 287

2 665 763

70

56.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

89 906 170

129 887 055

82 327 151

63

14 164 980

15 126 929

14 198 809

94

1 751 774

1 871 655

1 802 313

96

18 203 616

18 573 338

13 917 427

75

3. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

M E G N E V E Z É S

2020. évi

2021. évi

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1.

Működési célú bevételek:

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

28 719 091

30 485 117

32 006 779

32 006 779

3.

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről

5 307 122

5 517 538

7 145 288

6 495 626

4.

Működési célú támogatások áh. belülről

34 026 213

36 002 655

39 152 067

38 502 405

5.

Értékesítési és forgalmi adók

3 073 958

1 000 000

1 000 000

2 162 525

6.

Gépjárműadók

-

-

-

-

7.

Egyéb közhatalmi bevételek

6 464

15 000

15 000

7 381

8.

Közhatalmi bevételek

3 080 422

1 015 000

1 015 000

2 169 906

9.

Készletértékesítés ellenértéke

1 165 450

-

-

-

10.

Szolgáltatások ellenértéke

1 171 309

1 040 000

1 040 000

1 196 545

11.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

868 914

850 000

1 100 000

1 044 809

12.

Tulajdonosi bevétlek

129 806

-

-

-

13.

Ellátási díjak

1 565 040

1 500 000

1 500 000

1 366 540

14.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

15.

Kamatbevételek

21

1 000

1 000

33

16.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

17.

Egyéb működési bevételek

3 532

5 000

5 000

14 544

18.

Működési bevételek

4 904 072

3 396 000

3 646 000

3 622 471

19.

Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

20.

Finanszírozási bevételek

45 413 905

43 316 185

44 908 067

44 908 067

21.

Működési célú bevételek összesen:

87 424 612

83 729 840

88 721 134

89 202 849

22.

Működési célú kiadások:

23.

Személyi juttatások

13 816 201

14 164 980

15 126 929

14 198 809

24.

Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 934 027

1 751 774

1 871 655

1 802 313

25.

Dologi kiadások

13 883 030

18 203 616

18 573 338

13 917 427

26.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 340 000

4 621 400

4 723 000

4 690 300

27.

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

997 592

1 180 000

1 180 000

1 108 162

28.

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

-

110 000

610 000

500 000

29.

A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad.

5 700

-

-

-

Tartalékok

-

4 095 755

4 492 016

-

30.

Egyéb működési célú kiadások

1 003 292

5 385 755

6 282 016

1 608 162

31.

Műkődési kiadások

33 976 550

44 127 525

46 576 938

36 217 011

32.

Finanszírozási kiadások

2 876 510

2 219 405

3 811 287

2 665 763

33.

Átlagos statisztikai állományi létszám

7 fő

7 fő

7 fő

7 fő

34.

Működési célú kiadások összesen:

36 853 060

46 346 930

50 388 225

38 882 774

35.

Felhalmozási célú bevételek:

36.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 769 000

-

-

-

37.

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről

34 150 782

6 176 330

41 165 921

36 165 928

39.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

37 919 782

6 176 330

41 165 921

36 165 928

40.

Felhalmozási célú kiadások:

41.

Beruházások

25 289 181

2 754 800

3 704 799

3 206 840

42.

Felújítások

20 843 843

40 054 104

75 043 695

39 487 201

43.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

42 125

750 336

750 336

750 336

44.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

46 175 149

43 559 240

79 498 830

43 444 377

45.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

125 344 394

89 906 170

129 887 055

125 368 777

46.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

83 028 209

89 906 170

129 887 055

82 327 151

4. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

(besorolási osztály,

tényleges

munkajogi

tényleges

munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. közalkalmazottak:

a) A 14

1

1

2

2

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

3. Közfoglalkoztatottak

5

5

4

4

4. Választott tisztségviselők

5

1

5

1

5. Összesen:

11

7

11

7

5. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

forint

A)

B

MEGNEVEZÉS

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

80 460 710

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79 661 388

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

799 322

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

44 908 067

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 665 763

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

42 242 304

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

43 041 626

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

43 041 626

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

36 135 115

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

6 906 511

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

forint

A

B

C

D

Megnevezés

előző id.

módos.

tárgyi id.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

1 225 236

0

903 673

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 225 236

0

903 673

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

184 698 360

0

216 086 488

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 868 940

0

11 351 686

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

243 000

0

350 000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

198 810 300

0

227 788 174

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

1 060 000

0

1 060 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

1 060 000

0

1 060 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

1 060 000

0

1 060 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

12 415 274

0

12 117 840

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

12 415 274

0

12 117 840

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

12 415 274

0

12 117 840

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

213 510 810

0

241 869 687

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

19 640

0

24 985

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

19 640

0

24 985

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

33 930 802

0

42 450 697

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

33 930 802

0

42 450 697

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

33 950 442

0

42 475 682

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

176 533

0

301 658

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

143 866

0

289 349

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

32 667

0

12 309

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

550 560

0

550 560

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére

550 560

0

550 560

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

727 093

0

852 218

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 166 397

0

1 406 435

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 166 397

0

1 406 435

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

120 989

0

197 734

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

120 989

0

197 734

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 287 386

0

1 604 169

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

6 895 050

0

0

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

6 895 050

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

40 000

0

40 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

3 457 485

0

3 754 919

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

10 392 535

0

3 794 919

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 407 014

0

6 251 306

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 861 664

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 861 664

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

837 416

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

837 416

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1 861 664

0

837 416

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

258 397

0

129 932

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

167 318

0

241 687

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

425 715

0

371 619

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

262 155 645

0

291 805 710

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

174 373 255

0

174 373 255

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

15 872 759

0

15 872 759

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 042 148

0

6 042 148

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-65 528 828

0

-62 423 191

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 105 637

0

-2 023 367

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

133 864 971

0

131 841 604

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 219 405

0

1 145 524

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 219 405

0

1 145 524

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 219 405

0

1 145 524

234

H/III/1 Kapott előlegek

430 971

0

311 472

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

430 971

0

311 472

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 650 376

0

1 456 996

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 166 397

0

1 406 435

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 699 664

0

1 864 130

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

123 774 237

0

155 236 545

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

126 640 298

0

158 507 110

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

262 155 645

0

291 805 710

7. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

forint

A

B

C

D

MEGNEVEZÉS

előző időszak

módosítások

tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

3 065 110

0

3 212 387

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei

4 878 349

0

3 479 429

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

67 775

0

76 745

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 011 234

0

6 768 561

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 719 091

0

32 006 779

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 307 122

0

6 495 626

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 421 157

0

9 373 837

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

574 276

0

1 175 266

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

47 021 646

0

49 051 508

13

10 Anyagköltség

2 661 154

0

2 244 832

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

8 158 979

0

8 355 814

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

666 895

0

852 377

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 487 028

0

11 453 023

18

14 Bérköltség

7 387 413

0

7 537 912

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 520 536

0

6 693 831

20

16 Bérjárulékok

1 901 197

0

1 807 361

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

15 809 146

0

16 039 104

22

VI Értékcsökkenési leírás

8 021 377

0

10 606 339

23

VII Egyéb ráfordítások

16 609 713

0

19 745 003

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

3 105 616

0

-2 023 400

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

21

0

33

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

21

0

33

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

21

0

33

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

3 105 637

0

-2 023 367

8. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

209 742

262 515 997

33 682 248

0

243 000

16 188 330

312 839 317

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

195 000

0

0

0

0

0

195 000

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

31 092 284

0

31 092 284

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

31 733 315

1 625 774

0

0

0

33 359 089

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

5 601 561

0

0

0

87 741

5 689 302

08

Összes növekedés (=02+…+07)

195 000

37 334 876

1 625 774

0

31 092 284

87 741

70 335 675

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

30 985 284

0

30 985 284

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

30 985 284

0

30 985 284

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

6 404 742

299 850 873

35 308 022

0

350 000

16 276 071

358 189 708

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

4 984 506

77 817 637

19 813 308

0

0

3 773 056

106 388 507

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

516 563

5 946 748

4 143 028

0

0

385 175

10 991 514

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

5 501 069

83 764 385

23 956 336

0

0

4 158 231

117 380 021

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

5 501 069

83 764 385

23 956 336

0

0

4 158 231

117 380 021

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

903 673

216 086 488

11 351 686

0

350 000

12 117 840

240 809 687

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

3 862 340

0

17 524 389

0

0

0

21 386 729

9. melléklet

Iszkáz Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1

A./TÖRZSVAGYON:

2

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3

1. Autóbuszváró

424/1

301 000

129 974

4

2. Dózsa Gy. u.

426

5 460 000

2 527 200

5

3. Táncsics M. u.

455/2

1 530 000

777 046

6

4. Kossuth L. utca

498

10 290 946

5 705 156

7

5. Közpark

499

65 000

49 550

8

6. Járdák

13 678 112

10 009 640

9

7. Név nélküli utak

3 950 000

2 618 222

10

8. Saját használatú utak

5 051 000

5 050 423

11

9. Árkok

9 272 000

5 050 246

12

10. Utak

7 174 000

7 173 423

13

11. Közutak

492 000

492 000

14

12. Közterület

348 000

348 000

15

13. Játszótér

144

6 445 560

3 415 553

16

14. Ravatalozó

222

1 470 000

520 999

17

15. Temető

262

1 840 000

1 109 804

18

16. Petőfi utca

265

11 120 800

6 550 355

19

17. Táncsics utca

325

6 424 227

3 951 915

20

18. Széchenyi utca

353

7 180 400

4 045 930

21

19. Autóbuszváró

360

2 365 000

1 239 976

22

20. Temető

221

1 467 323

1 202 667

23

21. Beépítetlen terület

154 000

154 000

24

22. Csapadékvíz elvezető árok

3 844 652

2 921 937

25

Ingatlanok (1 + … + 22):

99 924 020

65 044 016

26

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 22):

99 924 020

65 044 016

27

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

28

1. Általános iskola (Közösségi színtér)

9

39 673 515

33 936 583

29

2. Sportpálya

057

440 000

183 196

30

3. Nagy László Emlékház

102

15 886 071

9 970 060

31

4. Általános iskola, buszváró

149

2 425 000

1 165 504

32

5. Pogármesteri Hivatal, Kultúrház, Orvosi rendelő

378

120 402 566

86 087 750

33

6. Tűzoltószertár

497

2 010 000

805 000

34

7. Játszótéri eszközök

3 606 880

3 530 007

35

8. Könnyűszerkezetű garázs

748 031

747 416

36

9. Fedett szabadtéri színpad

5 084 229

5 061 954

37

10. Sportpark

5 601 561

5 568 412

38

Ingatlanok (1 + … + 10):

195 877 853

147 055 882

39

7. Víziközmű ingatlan

137 355

137 355

40

8. Viziközmű vagyoni értékű jogok

85 392

0

41

9. Víziközmű egyéb épületek

2 821 726

2 316 032

42

10. Víziközmű egyéb építmények

11 979 790

9 584 275

43

11. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

1 251 808

80 178

44

Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 11):

16 276 071

12 117 840

45

12. Immateriális javak

6 404 742

903 673

46

13. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

35 308 022

11 351 686

47

14. Beruházások

350 000

350 000

48

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (12 + … + 14):

42 062 764

12 605 359

49

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 14):

254 216 688

171 779 081

50

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

354 140 708

236 823 097

51

B./ÜZLETI VAGYON:

52

1. Pajta (lakóház lebontva)

379

170 000

163 000

53

2. Beépítetlen területek

929 000

929 000

54

3. Mocsár

0154

20 000

20 000

55

4. Szántó, erdő

0160

770 000

770 000

56

5. Szántó és árok

379

600 000

600 000

57

6. Mobil garázs

1 560 000

1 504 590

58

Ingatlanok (1 + … + 6):

4 049 000

3 986 590

59

7. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

1 060 000

1 060 000

60

Részesedések (7):

1 060 000

1 060 000

61

Befektetett pénzügyi eszközök (7):

1 060 000

1 060 000

62

8. Pénzeszközök

42 475 682

63

9. Követelések

2 456 387

64

10. Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 794 919

65

11. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

837 416

66

12. Aktív időbeli elhatárolások

371 619

67

Egyéb eszközök (8 + … + 12):

49 936 023

68

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 12):

54 982 613

69

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

291 805 710

70

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

71

Pénzügyi kötelezettségek:

72

1. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 145 524

73

2. Iparűzési adó túlfizetés

288 258

74

3. Gépjárműadó túlfizetés

22 664

75

4. Pótlék túlfizetés

550

76

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 4):

1 456 996

77

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 4):

1 456 996

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.