Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 27

Nagypirit Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.27.

Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 104.128.441 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 84.649.106 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 19.479.335 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 19 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 337.669.884 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 5.190.035 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatásokat.

6. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonleltárát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

8. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

9. § A vagyonmérlegben, szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

10. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

11. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Nagypirit Község Önkormányzat 2021.évi vagyonleltára.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §1

1. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3

a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások

-

1 329 417

1 329 417

100,00

4

Működési bevételek

5

a) szolgátatások ellenértéke

1 275 000

1 275 000

920 652

85,71

6

b) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-

-

19 563

7

c) közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 224 648

3 226 863

100,07

8

d) tulajdonosi bevételek

-

-

-

9

e) kiszámlázott ÁFA

810 000

810 000

851 158

105,08

10

f) kamatbevételek

100

100

18

18,00

11

g) egyéb működési bevételek

-

-

3 692

12

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

5 085 100

6 639 165

6 351 363

95,67

13

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15

a) Önkormányzatok működési támogatásai

18 885 024

20 296 231

20 296 231

100,00

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

18 885 024

20 296 231

20 296 231

100,00

17

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

18

a) társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások

-

-

-

19

Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:

-

-

-

20

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 041232

21

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22

a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások

-

-

561 293

-

23

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás összesen:

-

-

561 293

-

24

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

25

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

3 330 000

3 330 000

2 413 180

72,47

27

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bevételei összesen:

3 330 000

3 330 000

2 413 180

72,47

28

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

29

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

12 460 550

12 460 550

11 451 731

91,90

31

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32

a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről

1 150 000

1 150 000

820 000

71,30

33

Működési bevételek

34

a) készletértékesítés

800 000

800 000

84 425

10,55

35

b) kiszámlázott áfa

216 000

216 000

22 795

10,55

36

c) áfa visszatérítése

1 017 000

1 017 000

1 767 000

173,75

37

Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:

15 643 550

15 643 550

14 145 951

90,43

38

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

39

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

-

-

41

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

42

a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről

-

14 741 329

14 741 329

100,00

43

Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:

-

14 741 329

14 741 329

100,00

44

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

1 080 000

1 080 000

1 080 000

100,00

47

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

48

a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről

49

Működési bevételek

50

a) egyéb működési bevételek

-

-

1

-

51

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

1 080 000

1 080 000

1 080 001

100,00

52

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092

53

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54

a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

-

1 000 000

-

55

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása összesen:

-

-

1 000 000

-

56

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094

57

Működési bevételek

58

a) szolgátatások ellenértéke

-

-

47 244

-

59

b) kiszámlázott áfa

-

-

12 756

-

60

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztésösszesen:

-

-

60 000

-

61

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

62

Működési bevételek

63

a) ellátási díjak

-

-

41 580

-

64

Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:

-

-

41 580

-

65

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

66

Közhatalmi bevételek

67

a) magánszemélyek kommunális adója

335 000

335 000

356 022

106,28

68

b) gépjárműadók

-

-

-

-

69

c) egyéb közhatalmi bevételek

610 000

610 000

516 417

84,66

70

d) termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó

-

-

23 432

-

71

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

945 000

945 000

895 871

94,80

72

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

44 968 674

62 675 275

61 586 799

98,26

73

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 399 317

37 399 317

37 399 317

100,00

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 500 000

5 142 325

5 142 325

100,00

75

Finanszírozási bevételek összesen:

41 899 317

42 541 642

42 541 642

76

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

86 867 991

105 216 917

104 128 441

98,97

2. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Szakfeladat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.

11 024 000

12 998 897

12 563 767

90,44

4 524 000

6 048 585

6 048 585

100,00

710 000

935 664

935 664

100,00

5 790 000

6 014 648

5 579 518

92,77

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

150 000

150 000

9 131

6,09

150 000

150 000

9 131

6,09

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 330 000

3 012 115

2 421 784

80,40

3 090 000

2 772 115

2 246 568

81,04

240 000

240 000

175 216

73,01

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

15 022 150

14 791 347

14 857 959

100,45

10 247 150

10 051 984

9735206

96,85

800 000

777 365

763 162

98,17

3 975 000

3 961 998

4 359 591

110,04

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1 984 730

4 739 779

3 628 109

76,55

1 263 600

1 465 650

1 465 650

100,00

221 130

221 130

204 459

92,46

500 000

3 052 999

1 958 000

64,13

064010 Közvilágítás

889 000

889 000

886 736

99,75

889 000

889 000

886 736

99,75

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

3 254 000

3 254 000

2 837 711

87,21

2 003 000

2 003 000

1 995 998

99,65

311 000

311 000

309 380

99,48

940 000

940 000

532 333

56,63

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0

0

370 000

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

370 000

-

082094 Közművelődés – közösségi és társ. részv. fejl.

3 174 000

3 174 000

3 018 281

95,09

2 003 000

2 003 000

1 996 000

99,65

311 000

311 000

309 380

99,48

860 000

860 000

712 901

82,90

104037 Int. kívüli gyermekétkeztetés

127 000

127 000

73 477

57,86

127 000

127 000

73 477

57,86

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

225 000

225 000

59 344

26,38

225 000

225 000

59 344

26,38

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 242 000

5 105 012

4 699 889

92,06

2 387 000

2 390 029

2 479 731

103,75

370 000

370 000

383 855

103,74

2 485 000

2 344 983

1 836 303

78,31

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.

1 970 000

2 058 760

1 146 810

55,70

1 970 000

2 058 760

1 146 810

55,70

Szakfeladatok kiadása összesen:

46 391 880

50 524 910

46 572 998

92,18

25 517 750

26 734 363

25 967 738

97,13

2 963 130

3 166 159

3 081 116

97,31

17 911 000

20 624 388

17 524 144

84,97

Egyéb működési célú kiadások:

Családi támogatások

Egyéb nem intézményi ellátások

1 120 000

1 905 000

1 820 300

95,55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 120 000

1 905 000

1 820 300

95,55

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

1 285 000

1 285 000

785 789

61,15

Tartalékok

491 785

729 368

0

0,00

Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 776 785

2 014 368

785 789

39,01

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése, létesítése

270 000

270 000

135 000

50,00

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése

1 313 350

12 719 923

1 423 600

11,19

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

427 505

3 507 279

420 822

12,00

Beruházások összesen:

2 010 855

16 497 202

1 979 422

12,00

Felújítások

a) Ingatlanok felújítása

23 940 732

22 379 300

22 379 300

100,00

b) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 372 338

5 998 411

5 988 411

99,83

Felújítások összesen:

30 313 070

28 377 711

28 367 711

99,96

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

32 323 925

44 874 913

30 347 133

67,63

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

81 612 590

99 319 191

79 526 220

80,07

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 255 401

5 897 726

5 122 886

86,86

Finanszírozási kiadások összesen:

5 255 401

5 897 726

5 122 886

86,86

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 867 991

105 216 917

84 649 106

80,45

3. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

M E G N E V E Z É S

2020. évi

2021. évi

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

Működési célú bevételek:

2

Önkormányzatok működési támogatásai

19 300 395

18 885 024

20 296 231

20 296 231

3

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről

17 260 376

16 870 550

18 199 967

17 835 621

4

Működési célú támogatások áh. belülről

36 560 771

35 755 574

38 496 198

38 131 852

5

Vagyoni típusú adók

333 038

335 000

335 000

356 022

6

Gépjárműadók

0

0

0

0

7

Egyéb közhatalmi bevételek

532 253

610 000

610 000

516 417

8

Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelem adó

0

0

0

23 432

9

Közhatalmi bevételek

865 291

945 000

945 000

895 871

10

Készletértékesítés bevétele

620 080

800 000

800 000

84 425

11

Szolgáltatások ellenértéke

1 116 019

1 275 000

1 275 000

967 896

12

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 857 070

3 000 000

3 224 648

3 226 863

13

Tulajdonosi bevételek

160 578

0

0

0

14

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 046 518

1 026 000

1 026 000

886 709

15

Áfa visszatérítés

259 000

1 017 000

1 017 000

1 767 000

16

Kamatbevételek

20

100

100

18

17

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

0

0

0

19 563

18

Ellátási díjak

0

0

0

41 580

19

Egyéb működési bevételek

17 462

0

0

3 693

20

Működési bevételek

6 076 747

7 118 100

7 342 748

6 997 747

21

Finanszírozási bevételek

22

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

8 619 796

37 399 317

37 399 317

37 399 317

23

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 063 270

4 500 000

5 142 325

5 142 325

24

Belföldi finanszírozás bevételei

13 683 066

41 899 317

42 541 642

42 541 642

25

Működési célú bevételek összesen:

57 185 875

85 717 991

89 325 588

88 567 112

26

Működési célú kiadások:

27

Személyi juttatások

24 123 140

25 517 750

26 734 363

25 967 738

28

Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

3 109 715

2 963 130

3 166 159

3 081 116

29

Dologi kiadások

16 246 033

17 911 000

20 624 388

17 524 144

30

Ellátottak pénzbeli juttatásai

920 300

1 120 000

1 905 000

1 820 300

31

Elvonások és befizetések

62 160

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

326 000

1 285 000

1 285 000

785 789

33

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

0

0

0

0

34

Tartalékok

0

491 785

729 368

0

35

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

36

Finanszírozási kiadások

5 020 000

5 255 401

5 897 726

5 122 886

37

Átlagos statisztikai állományi létszám

38

Működési célú kiadások összesen:

49 807 348

54 544 066

60 342 004

54 301 973

39

Felhalmozási célú bevételek:

40

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

41

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről

37 564 740

1 150 000

15 891 329

15 561 329

42

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

37 564 740

1 150 000

15 891 329

15 561 329

43

Felhalmozási célú bevételek összesen:

37 564 740

1 150 000

15 891 329

15 561 329

44

Felhalmozási célú kiadások:

45

Beruházások

6 543 950

2 010 855

16 497 202

1 979 422

46

Felújítások

0

30 313 070

28 377 711

28 367 711

47

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 000 000

0

0

0

48

Felhalmozási célú kiadások összesen:

7 543 950

32 323 925

44 874 913

30 347 133

49

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

94 750 615

86 867 991

105 216 917

104 128 441

50

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

57 351 298

86 867 991

105 216 917

84 649 106

4. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

(besorolási osztály,

tényleges

munkajogi

tényleges

munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. közalkalmazottak:

a) A 13

2

2

2

2

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

1

1

1

1

3. Közfoglalkoztatottak

11

11

13

13

4. Választott tisztségviselők

5

1

5

1

5. Összesen:

19

15

21

17

5. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

forint

A)

B

MEGNEVEZÉS

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

61 586 799

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

79 526 220

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-17 939 421

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

42 541 642

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5 122 886

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

37 418 756

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

19 479 335

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

19 479 335

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

13 913 196

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

5 566 139

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kimutatás Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

forint

A

B

C

D

Megnevezés

előző id.

módos.

tárgyi id.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

412 878

0

540 002

02

A/I/2 Szellemi termékek

675 000

0

675 000

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 087 878

0

1 215 002

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

181 168 410

0

205 052 992

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 360 940

0

17 850 158

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

201 529 350

0

222 903 150

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

200 000

0

200 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

200 000

0

200 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

200 000

0

200 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

202 817 228

0

224 318 152

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

422 610

0

185 105

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

422 610

0

185 105

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

30 080 529

0

17 814 783

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

30 080 529

0

17 814 783

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

30 503 139

0

17 999 888

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

536 607

0

641 454

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

78 037

0

19 426

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

458 570

0

622 028

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

237 445

0

773 040

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére

18 389

0

367 889

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

200 171

0

291 901

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

18 885

0

113 250

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

774 052

0

1 414 494

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

5 402 790

0

1 458 133

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

5 402 790

0

1 458 133

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

5 452 790

0

1 508 133

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 226 842

0

2 922 627

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 366 000

0

100 391

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 458 753

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

64 266

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

2 824 753

0

164 657

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

156 897

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

156 897

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

2 824 753

0

321 554

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

242 371 962

0

245 562 221

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

189 842 016

0

189 842 016

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 887 391

0

5 887 391

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-5 394 618

0

-6 792 638

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 398 020

0

5 190 035

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

188 936 769

0

194 126 804

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

20 372

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

50 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

70 372

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

22 479

0

719 591

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

755 401

0

774 840

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

755 401

0

774 840

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

777 880

0

1 494 431

234

H/III/1 Kapott előlegek

15 365

0

28 686

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

15 365

0

28 686

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

793 245

0

1 593 489

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 734 074

0

2 104 307

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

49 907 874

0

47 737 621

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

52 641 948

0

49 841 928

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

242 371 962

0

245 562 221

7. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

forint

A

B

C

D

MEGNEVEZÉS

előző időszak

módosítások

tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 098 552

0

1 076 873

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei

4 414 314

0

4 689 827

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

135 710

0

91 730

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 648 576

0

5 858 430

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

19 300 395

0

20 296 231

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 260 376

0

17 835 621

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

9 583 494

0

23 990 329

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

127 430

0

38 507

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

46 271 695

0

62 160 688

13

10 Anyagköltség

6 132 724

0

4 798 424

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 727 838

0

6 515 421

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2 635 017

0

3 504 135

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

13 495 579

0

14 817 980

18

14 Bérköltség

19 219 236

0

19 564 745

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 251 399

0

6 176 296

20

16 Bérjárulékok

3 119 293

0

3 064 676

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

27 589 928

0

28 805 717

22

VI Értékcsökkenési leírás

8 100 356

0

8 730 537

23

VII Egyéb ráfordítások

4 132 448

0

10 474 867

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 398 040

0

5 190 017

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

20

0

18

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

20

0

18

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

20

0

18

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-1 398 020

0

5 190 035

8. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 867 402

236 133 678

62 185 239

0

0

0

300 186 319

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

135 000

0

0

0

1 423 600

0

1 558 600

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

22 379 300

0

22 379 300

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

21 559 300

1 177 100

0

0

0

22 736 400

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

6 293 561

0

6 293 561

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

6 493 561

866 500

0

0

0

7 360 061

08

Összes növekedés (=02+…+07)

135 000

28 052 861

2 043 600

0

30 096 461

0

60 327 922

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

304 900

0

30 096 461

0

30 401 361

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

304 900

0

30 096 461

0

30 401 361

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

2 002 402

264 186 539

63 923 939

0

0

0

330 112 880

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

779 524

54 965 268

41 824 299

0

0

0

97 569 091

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

7 876

4 168 279

4 249 482

0

0

0

8 425 637

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 400

59 133 547

46 073 781

0

0

0

105 994 728

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 400

59 133 547

46 073 781

0

0

0

105 994 728

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 215 002

205 052 992

17 850 158

0

0

0

224 118 152

26.

Teljesen (o-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

561600

0

0

0

561 600

9. melléklet

Nagypirit Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Árkok

573 000

425 502

4.

2. Utak

6 369 268

4 679 684

5.

3. Utcák

71 334 568

50 584 626

6.

Ingatlanok (1 + … + 3):

78 276 836

55 689 812

7.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 32):

78 276 836

55 689 812

8.

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

9.

Immateriális javak

2 002 402

1 215 002

10.

1. Polgármesteri Hivatal

229/1.

5 516 669

3 771 012

11.

2. Orvosi rendelő

73.

18 776 509

16 103 941

12.

3. Integrált közösségi tér

87.

64 524 358

57 158 298

13.

4. Hűtőház

165.

4 987 000

4 488 300

14.

5. Fóliák

278.

3 793 109

1 999 944

15.

6. Fóliasátor

223.

2 166 608

1 908 505

16.

7. Ravatalozó

06/1.

1 016 911

776 692

17.

8. Tornaterem, udvar

38.

1 548 507

790 775

18.

9. Üzlet, raktár, udvar

78/2.

3 218 562

2 599 529

19.

10. Tűzoltóság

86.

164 000

46 759

20.

11. Élelmiszerfeldolgozó

165.

2 650 881

1 747 655

21.

12. Kazánház

165.

1 206 000

1 014 073

22.

13.Egyéb építmény

165.

1 885 494

1 154 612

23.

14.Egyéb építmény

165.

1 000 000

666 406

24.

15. Beépítetlen terület

178.

19 800

14 703

25.

16. Beépítetlen terület

265.

40 600

30 149

26.

17. Beépítetlen terület

313/1.

6 500

4 827

27.

18. Beépítetlen terület

66.

30 200

22 426

28.

19. Beépítetlen terület

85.

131 280

97 483

29.

20. Vízelvezető rendszer

9 161 600

5 720 626

30.

21. Víziközmű

15 845 226

2 057 271

31.

22. Parkoló

4 987 000

4 317 566

32.

23. Fúrt kút

222.

6 265 000

5 936 045

24. Sportpark

5 601 561

5 569 255

33.

Ingatlanok (1 + … + 23):

154 543 375

117 996 852

34.

Járművek

33 736 253

11 421 996

35.

Gépek, berendezések, felszerelések

30 187 686

6 428 162

36.

Befejezetlen beruházás

0

0

37.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (9. + … + 36.):

220 469 716

137 062 012

38.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

298 746 552

192 751 824

39.

B./ÜZLETI VAGYON:

40.

1. Földterület

051.

31 276 160

31 276 160

41.

2. Földterület

222.

90 168

90 168

42.

Ingatlanok (1 + 2):

31 366 328

31 366 328

43.

2. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

200 000

200 000

44.

Részesedések (4):

200 000

200 000

45.

Befektetett pénzügyi eszközök (4):

200 000

200 000

46.

3. Pénzeszközök

17 999 888

47.

4. Követelések

2 922 627

48.

(ebből) Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 508 133

49.

5. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó

164 657

50.

6. Fizetendő áfa elszámolása

156 897

51.

Egyéb eszközök (3 + 4+ 5 + 6):

21 244 069

52.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8):

31 566 328

52 810 397

53.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

330 312 880

245 562 221

54.

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

55.

Pénzügyi kötelezettségek:

56.

1. Kötelezettségek dologi kiadásokra

719 591

57.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

774 840

58.

3. Kommunális adó túlfizetés

0

59.

4. Gépjárműadó túlfizetés

0

60.

5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA túlfizetés

0

61.

6. Pótlék túlfizetés

0

62.

7. Mezőőri járulék túlfizetés

0

63.

8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

64.

9. Fizetendő általános forgalmi adó

0

65.

10. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás

28 686

66.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 10):

1 523 117

67.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 10):

1 523 117

1

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.