Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 4/2015. (I.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelemről szóló 4/2015. (I.16.) rendelet módosításáról

2022.04.01.


Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.16.) rendelete a környezetvédelemről (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hasznosítás nem oldható meg, a száraz avar és a kerti hulladék égetése e rendelet előírásainak megfelelően történhet.

2. § A Rendelet I. rész címnél és az 1. A környezeti elemek védelme címnél a számozás korrigálásra kerül.

3. § A Rendelet 2. §-ának a 2-3. pontjai (2)-(3) bekezdésekre módosulnak.

4. § A Rendelet 3. §-ának a 2-4. pontjai (4)-(6) bekezdésekre módosulnak.

5. § A Rendelet 7. §-ának a 2-3. pontjai (2)-(3) bekezdésekre módosulnak.

6. § A Rendelet 6. pontja kiegészítésre kerül a 7/A. §-sal: Az avar és kerti hulladék kedd és pénteki napokon maximum 2 óra időtartamban 9 órától 18 óráig égethető.

7. § A Rendelet 6. pontja kiegészítésre kerül a 7/B. §-sal: (1)A magánterületen keletkező avar és kerti hulladék csak magánterületen égethető, a közterületi égetés tilos. (2) Avart és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok mellett, szélcsendes időszakban lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az okozott füsthatás a szomszédos ingatlanok használatát ne zavarja. (3)Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz. (4) Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, környezetre veszélyes, káros, szennyező anyagokat. (5) Az avar és kerti hulladék égetése során a tűz őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell, a helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható. (6) Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni. (7) Magyarország vagy Heves megye területére elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt az avar- és kerti hulladék égetése Ecséd település közigazgatási területén is tilos.

8. § E rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba és 2022. április 2. napján hatályát veszti.