Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 01. 02

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1. § és a 3–5. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását megalapozó lakóhely olyan ingatlanban van, amelyben gépjármű elhelyezésének lehetősége gépjárműtárolóban vagy a telken belül kialakított várakozóhelyen biztosított, a kerületi önkormányzat

a) a lakossági várakozási hozzájárulás kiadását megtagadhatja, vagy

b) a lakossági várakozási hozzájárulás díját az (5) bekezdésben meghatározottnál magasabban is megállapíthatja.”

2. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken kizárólag olyan gépjárművel lehet várakozni, amely megfelel a közúti forgalomban való részvétel jogszabályi feltételeinek.

(1b) Az (1)-(1a) bekezdésnek meg nem felelő járművet a parkolásüzemeltető jogosult a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonása mellett az üzembentartó költségére elszállíttatni.”

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdés c)-h) pontjaiban meghatározott bérletek nem érvényesek a Kelenföldi pályaudvar környezetében kijelölt őrzött, fizető P+R várakozóhelyeken.”

3. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a következő 50/B. §-sal egészül ki:

„50/B. § A 3. mellékletben „B)” megjelöléssel feltüntetett területre a védett övezetre vonatkozó szabályok helyett e rendeletnek a „B” várakozási övezetre vonatkozó szabályait kell alkalmazni 2024. december 31-ig.”

4. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a) 2. § c) pontjában az „élőerős vagy térfigyelő kamerával megfigyelt” szövegrész helyébe az „élőerős jelenléttel vagy átnézeti kamerákkal megfigyelt” szöveg és az „ahol az őrzés díjfizetéshez kötött” szövegrész helyébe az „ahol az ilyen őrzés a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti őrzési díj díjfizetéséhez kötött” szöveg,

b) 8. § (2a) bekezdésében a „várakozási övezetekben 3 óra” szövegrész helyébe a „várakozási övezetekben - az 5. melléklet 1.6. pontjában kijelölt zárt rendszerű várakozási övezetek kivételével - 3 óra” szöveg,

c) 12/A. § (4) bekezdésében a „várakozóhelyen időtartam-korlátozás nélküli” szövegrész helyébe a „várakozóhelyen - az 5. melléklet 1.7. pontjában kijelölt várakozóhelyek kivételével - időtartam-korlátozás nélküli” szöveg,

d) 7. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a „180 forint” szövegrész helyébe a „360 forint” szöveg és a „300 forint” szövegrész helyébe a „600 forint” szöveg,

e) 7. melléklet 1.2. pont b) alpontjában a „90 forint” szövegrész helyébe a „180 forint” szöveg és a „150 forint” szövegrész helyébe a „300 forint” szöveg,

f) 7. melléklet 1.2. pont c) alpontjában a „9600 forint” szövegrész helyébe a „13 000 forint” szöveg és a „16 000 forint” szövegrész helyébe a „28 000 forint” szöveg,

g) 7. melléklet 1.2. pont d) alpontjában a „18.00 óra” szövegrész helyébe a „17.00 óra” szöveg, a „7800 forint” szövegrész helyébe a „10 000 forint” szöveg és a „13 000 forint” szövegrész helyébe a „23 000 forint” szöveg,

h) 7. melléklet 1.2. pont e) alpontjában a „13 800 forint” szövegrész helyébe a „18 000 forint” szöveg és a „23 000 forint” szövegrész helyébe a „40 000 forint” szöveg,

i) 7. melléklet 1.2. pont f) alpontjában a „8000 forint” szövegrész helyébe a „16 000 forint” szöveg,

j) 7. melléklet 1.3. pontjában a „6300 forint/nap” szövegrész helyébe a „12 300 forint/nap.” szöveg,

k) 7. melléklet 1.4. pont a) alpontjában a „10%;” szövegrész helyébe a „10%, amely a megfizetés napjától számított 1 éven belül használható fel.” szöveg,

l) 7. melléklet 1.4. pont b) alpontjában a „20%.” szövegrész helyébe a „20%, amely a megfizetés napjától számított 1 éven belül használható fel.” szöveg,

m) 7. melléklet 1.5. pont c) alpontjában az „és a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás nem érvényes” szövegrész helyébe az „ , a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás és a közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás nem érvényes” szöveg

lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 5. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

dr. Számadó Tamás
főjegyző

Karácsony Gergely
főpolgármester

1. melléklet

2. melléklet

1. A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja a következő 1.6. és 1.7. ponttal egészül ki:

„1.6. A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama az alábbi zárt rendszerű várakozási övezetekben 3 óra helyett időkorlátozás nélküli:

1.6.1. az I. kerületben a Dísz tér, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszának, és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszának várakozóhelyein.

1.6.2. a Margitszigeten az északi parkoló és a szállodák várakozóhelyein.

1.7. A közösségi autóbérleti várakozási hozzájárulás az alábbi várakozási övezetekben nem érvényes:

1.7.1. a Margitszigeten az északi parkoló és a szállodák várakozóhelyein.