Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 07
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-26. §-ai figyelembevételével elfogadott költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés módosított főösszegét tartalmazza
A 2. §-hoz
A módosított kiemelt előirányzatokat tartalmazza.
A 3. §-hoz
A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.
A 4. §-hoz
A hatályba lépétető rendelkezést tartalmazza.