Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 04. 29
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) – (2) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé Somogyszob Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót:
A költségvetési beszámolóban az önkormányzat pénzügyi helyzetét a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítése, valamint a könyvviteli mérlegértékek változása és a maradvány elszámolása tükrözi.
Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) rendeletében az önkormányzat és intézményei költségvetését 672 594 216 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, mely év közben az előző évi költségvetési maradvány, valamint az évközi többletbevételek és kiadások kapcsán 777 690 186 Ft bevétel és kiadási előirányzatra módosult, mely 671 901 760 Ft bevételre és 526 337 314 Ft kiadásra teljesült.
Az önkormányzat előtt az intézmények és szakfeladaton ellátott feladatok teljesítése és legfőképpen az önkormányzat gazdasági stabilitásának megtartása volt a fő feladat. Továbbra is kiemelt fontossággal bírt, hogy a gazdasági programban meghatározott fejlesztési feladatokat minél több külső fejlesztési támogatás bevonásával tudjuk megoldani.
Bevételek alakulása:
Az önkormányzat költségvetésből biztosított támogatása 100 %-ra teljesült. Év közben önkormányzatunk több jogcímen igényelt, illetve kapott célirányos kiegészítő támogatást, melyek konkrét megvalósítandó feladattal párosultak.
A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések jogcíménél:
Kiegészítő támogatás (kieső iparűzési adóra) 27 748 739 Ft
Szociális tűzifa támogatása 2 895 600 Ft
Lakossági víz és csatornadíj támogatása 7 212 100 Ft
Ezen támogatások felhasználása meghatározott célokat szolgált és a felhasználásukról szükséges elszámolni.
A köznevelési feladatok támogatásának elszámolását követően 1 057 350 Ft, az intézményi gyermekétkeztetés támogatásának elszámolását követően 352 000 Ft, a szünidei étkeztetés elszámolását követően 3 705 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
Az egyéb működési célú támogatások teljesítése 100%-os volt.
A védőnői szolgálat működésére az OEP-el kötött szerződés keretében kapunk támogatást, mely a tervezett szerint alakult.
A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozók kiadásai teljesítésének arányában részesültünk támogatásban. A 2021. évi közfoglalkoztatási programokban településünk 3 projektben vett részt. A támogatási szerződéseknek megfelelően nem csak a bér és járulékai, de jelentős mértékű eszköz- és munkaruházat beszerzésére is lehetőségünk nyílt. A program a kiadásokat 100, illetve 80%-ban támogatta. Tekintettel az önkormányzati feladatok nagyságrendjére és a nagyszámú munkanélküli ellátásban részesülőre, igyekeztünk minden foglalkoztatási lehetőséget kihasználni.
A közfoglalkoztatáson kívül a nyári szünidőben diákokat is tudtunk foglalkoztatni 100 %-os bruttó bértámogatással, a munkáltatót terhelő járulékot az önkormányzat fizette.
A Somogyszob gesztorságával működő nevelési intézmény, illetve a Közös Hivatal vonatkozásában mindkét érintett önkormányzat rendezte a számára meghatározott hozzájárulásokat.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére kettő alkalommal került kiosztásra pénzbeli támogatás, mely teljes mértékben finanszírozásra került.
Az önkormányzat közhatalmi bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 162 %- ra teljesültek, mely az iparűzési adóbevétel növekedéséből adódik.
A helyi adók esetében a kommunális adó teljesítése az eredetileg tervezetthez képest 116 %-ra, az iparűzési adó 167 %-ra teljesült. A hátralékok behajtása érdekében igyekezett a Közös Hivatal minden tőle telhetőt megtenni.
A helyi és átengedett adó esetében az év során méltányosságból történő törlésre nem került sor.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi LIII. törvény 19. § bekezdése alapján „az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 4 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosított, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.”
A közhatalmi bevételek hátralékainak alakulását a következő táblázatban mutatjuk be:
Ft-ban

Közhatalmi bevétel megnevezése

Adó zárás bruttó
követelés
/esedékes/


értékvesztés

Adózárás
nettó egyenleg

Magánszemélyek kommunális adója

1 053 457

872 271

181 186

Iparűzési adó

5 131 142

4 033 307

1 097 835

Talajterhelési díj

144 249

133 445

10 804

Pótlék

654 954

584 637

70 317

Bírság

10

0

10

Összesen:

6 983 812

5 623 660

1 360 152

Működési bevételeink a tervezetthez képest összességében 109 %-ra teljesültek.
Az intézmények működési bevételeinek részletes bemutatására az intézmények 2021. évi beszámolója kapcsán került sor.
A finanszírozási bevételeknél önkormányzatunk államháztartáson belüli megelőlegezésre 4 625 437 Ft támogatásban részesült 2021. év végén.
A költségvetési maradvány felhasználása megtörtént.
Összességében az önkormányzat és intézményei működési bevételei 100 %-ra teljesültek.
Felhalmozási bevételként 3 242 610 Ft vis maior támogatás, 8 092 426 Ft támogatás belterületi járdák felújítására, 2 672 080 Ft támogatás kamera rendszer bővítésére, 900 000 Ft önkormányzati rendezvények támogatására, a Magyar Falu Program keretéből 9 017 000 Ft kommunális eszköz beszerzésre (traktor), 21 520 808 Ft támogatás Klubok Háza energetikai korszerűsítésére realizálódott.
A KEHOP „Somogyszob központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” projektre 167 224 296 Ft támogatás került lehívásra.
Az idei évben kapta meg az önkormányzat a külterületi utak eszközbeszerzése keretében, 2019. évben vásárolt függesztett gréder beszerzéséhez kapcsolódó 4 675 691 Ft támogatást.

Az előző évi működési és felhalmozási célú költségvetési maradvány a számviteli előírásoknak megfelelően teljes mértékben felhasználásra került.
Kiadások alakulása:
A működési kiadások között a személyi juttatások teljesítése az év közben bekövetkezett változásokat figyelembe véve összességében 97 %-os. Az önkormányzati és intézményi feladatokat folyamatosan csak úgy tudtuk ellátni, hogy havonta átlagosan 18 főt alkalmaztunk a közfoglalkoztatás és egyéb pályázati lehetőségek igénybevételének segítségével.
Feladataink között elsősorban az önkormányzati ingatlanok karbantartása, közterületek, parkok, temető gondozása, valamint az önkormányzat intézményeinél jelentkező feladatok ellátása volt.
A munkaadói járulékok a személyi juttatások arányában, annak vonzataként 92 %-ra teljesültek.
A dologi kiadások teljesítése összességében 88 %. A benyújtott jogos követeléseket maradéktalanul teljesítettük. Kiegyenlítetlen 2021. évi fizetési határidejű számlatartozással nem rendelkeztünk az év végén. A szigorú takarékossági intézkedések mellett a működés zökkenőmentes volt.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 75 %-os.
Az iskolai szünetek időszakában a rászoruló gyermekek számára biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkezést, melynek kiadása a dologi kiadásoknál, mint vásárolt élelmezés került kimutatásra. Helyi rendeletünk alapján támogattuk a hulladék közszolgáltatási díj befizetését.
A következő kimutatásban bemutatjuk a szociális kiadások ellátásához kapott támogatások és az ellátások összetételét:
Pénzbeli és természetbeli ellátások

Megnevezés

Eredeti ei

Mód. ei.

Teljesítés

K42 Családi támogatások

0

0

0

- létfenntartási támogatás

750 000

750 000

1 438 280

- temetési támogatás

500 000

500 000

900 000

-térítési díj támogatás

1 500 000

1 500 000

583 739

-köztemetés

350 000

350 000

361 159

-szociális tűzifa támogatás

657 500

657 500

0

- hulladékgazdálkodási támogatás

8 800 000

4 400 000

4 100 789

-háztartásonkénti ajándékutalvány

1 650 000

1 650 000

0

-szépkorúaknak ajándékutalvány

1 500 000

0

0

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

15 707 500

9 807 500

7 383 967

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

15 707 500

9 807 500

7 383 967

Az egyéb működési kiadások között az államháztartáson belüli jogcímen teljesítettük a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére történő lakosságszám arányos hozzájárulásunkat.
Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások szervezetenkénti támogatására minden esetben a képviselő-testület döntése szerinti mértékben került sor:

Megnevezés

Eredeti ei

Mód. ei.

Teljesítés

K502 Elvonások és befizetések

10 995 939

13 086 449

13 086 449

K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 680 000

2 680 000

2 196 456

- RTKT hozzájárulás (tagdíj, szoc. hj.közp. háziorvosi ügyelet)

2 330 000

2 330 000

1 839 956

- Bursa támogatás

350 000

350 000

350 000

- támogatás elszámolása

0

0

6 500

K508 Működési c. kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

300 000

300 000

0

K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

2 400 000

14 012 100

13 516 813

- Somogyszobi Vasutas SE támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

- Somogyszobi Judo Klub támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

- civil szervezetek, egyházak tám.

200 000

200 000

50 000

- DRV-nek átadott víz és csatorna támogatás

0

7 212 100

7 212 100

- hulladékgazdálkodási támogatás

0

4 400 000

4 054 713

K5. Egyéb működési célú kiadások:

16 375 939

30 078 549

28 799 718

Az adott támogatásról a támogatottakkal minden esetben szerződéskötésre került sor és a felhasználásról utólagosan el kellett számolniuk Az elszámolást minden támogatott szervezet határidőre megtette és visszafizetési kötelezettsége egyiknek sem keletkezett.
Az intézmények finanszírozása 97 %-ra teljesült, mely az intézménynél felmerült kiadások arányában valósult meg.
A 2020. évben leutalt 2021. évi államháztartási megelőlegezés rendezése is megtörtént.
A beruházási kiadások teljesítése a rendelet-tervezet 6. melléklete alapján 190 716 246 Ft, a felújítási kiadások teljesítése a 7. melléklet alapján 53 186 530 Ft.
Maradvány alakulása:
A rendelet-tervezet 13. melléklete szerint az önkormányzat alaptevékenységi maradványa 139 714 761 Ft, mely maradványból 106 958 861 Ft meghatározott célra költhető, ami a következőkből adódik:
az államháztartási megelőlegezett támogatás 4 625 437 Ft
meghatározott célra költhető pénzeszközök év végi állománya 80 812 616 Ft
(vízmű, csatorna koncessziós díj, környezetvédelmi számla)
projektre előre kiutalt támogatások összege 21 520 808 Ft
Az intézmények 2021. évi maradványáról a beszámolójuk kapcsán döntöttek a képviselő-testületek. Összességében az önkormányzat és intézményei 2021. évi alaptevékenység maradványa 145 564 446 Ft (17. melléklet).
Az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegét a 15. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat eszköz- és forrás állományát vizsgálva megállapítható, hogy az önkormányzat könyvviteli eszköz-forrás mérlegértéke 1 203 903 187 Ft-ról 1 344 538 775 Ft-ra nőtt.
Összességében kijelenthető, hogy önkormányzatunk a 2021. évben a képviselő-testület által megszabott keretek között, annak betartásával gazdálkodott. Jelentősebb feladatelmaradás nem jelentkezett, szigorú takarékossági intézkedéseink és az önkormányzat előtt álló fő feladatok megvalósításának szem előtt tartásával sikerült az évet eredményesen zárni. A következő költségvetési évre áthúzódó feladatvállalásainkra a költségvetési maradvány fedezetet nyújt.
Az intézményi struktúrákat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy azok hatékonyan és költségtakarékosan működjenek. Sokat tettünk azért, hogy működési és főleg fejlesztési feladatinkhoz minél több pályázati forrást tudjunk biztosítani és azokkal maradéktalanul el is tudjunk számolni.