Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 07. 25

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.07.25.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

214.336.779 Ft Költségvetési bevétellel

269.385.969 Ft Költségvetési kiadással

-55.049.190 Ft Költségvetési egyenleggel

- ebből működési hiány: -55.049.190 Ft

57.155.054 Ft Finanszírozási bevétellel

2.105.864 Ft Finanszírozási kiadással

55.049.190 Ft Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 271.491.833 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi (nem releváns).

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi (nem releváns).

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá (nem releváns).

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11., 12., 13. mellékletek szerint határozza meg.

h)2 Az Önkormányzat a kiadások között 10.967.544 Ft tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (Ramocsaházai Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 48.313 Ft-ban állapítja meg.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § h) pontja a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § h) pontja a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 9. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 11. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 12. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 13. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 15. mellékletet a Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be.