Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 - 2022. 06. 01

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.06.01.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 48. § (4) bekezdése, 92. § (1) bekezdése és a 134/E. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli ellátások formái:)

„c) lakásfenntartási támogatás,”

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli ellátások formái:)

„d) újszülöttek támogatása.”

2. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„5/A. Újszülöttek támogatása

6/A. § (1) Újszülöttek támogatására jogosult az a szülő, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét.

(2) Az újszülöttek támogatása vásárlási utalvány formájában történik. A vásárlási utalvány összege minden élve született gyermek után 15.000.- Ft.

(3) A támogatás iránti kérelmet a születést követő 90. napig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban, mellékelve a születési anyakönyvi kivonat másolatát.””

3. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.