Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 11- 2022. 08. 11

Kátoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.11.

Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület a következőket rendeli el:

1. § A Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek nettósított főösszegét 200 761 390 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadások nettósított főösszegét 200 761 390 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételét 200 761 390 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 32 144 558 Ft,-ban,

aa) önkormányzatok költségvetési támogatása 27 776 589 Ft,-ban,

ab) közhatalmi bevételek 3 651 000 Ft,-ban,

ac) működési bevételek 716 969 Ft,-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 168 616 832 Ft-ban

ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 124 113 810 Ft,-ban

bb) finanszírozási bevételek 44 503 022 Ft,-ban

határozza meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadását 200 761 390 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 56 167 342 Ft-ban,

aa) személyi juttatások 11 113 200 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 1 249 716 Ft,

ac) dologi kiadások 17 684 160 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 061 000 Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 23 059 266 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 144 594 048 Ft-ban,

ba) beruházások 100 313 810 Ft,

bb) felújítások 43 424 769 Ft,

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft,

bd) finanszírozási kiadások 855 469 Ft,

összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat előző év (2021.) tervezett működési célú pénzmaradványát 26 533 181 Ft-ban, felhalmozási célú pénzmaradványát 17 969 841 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat a forgatási célú értékpapírok beváltásának bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlására fordítható összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú tartalékának összegét 18 272 866 Ft-ban állapítja meg.

2. § A Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A Képviselő-testület elfogadja a már végrehajtott 2022. évi I-VII. havi költségvetési átcsoportosításokat.

(2) A Képviselő-testület működési célú tartalékkal, valamint a szabad - kötelezettséggel, illetve követeléssel nem terhelt – előirányzatok közötti átcsoportosítással való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a fentiekkel való rendelkezéséről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. § A Kátoly Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet