Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.12.16.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzati hivatalra, és az önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.

2. A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret

3. §1 (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.503.959 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.620.900 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.681.122 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszáznyolcvanegymillió-százhuszonkettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.805.579 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.983.210 eFt,

c) működési hiány: 177.631 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 698.380 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.637.690 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.939.310 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.011.216 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.492.743 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.075.363 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.545.537 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.681.122 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.

4. § (1)2 Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 359 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

(2) Az önkormányzatnál 2 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.

(3) Keszthely Város Önkormányzata által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak száma 2 fő. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 1 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.

3. Tartalékokkal való gazdálkodás

5. §3 (1)4 Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 494.381 eFt.

(2)5 Az általános tartalék összege: 107.433 eFt. Az általános tartalékból 102.131 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.383 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 3.419 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3)6 A céltartalék összege 386.948 eFt. A céltartalékból 11.706 eFt működési, 375.242 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 677 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 60 eFt,

h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 4.808 eFt fordítható.

(4)7 A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5)8 Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. melléklet, bevételeit az 5. melléklet mutatja be.

(2) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. melléklet, a bevételeit a 6. melléklet szemlélteti.

(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. melléklet, egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülre a 12. melléklet, az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n kívülre a 13. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásait ÁHT-n kívülre a 14. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2022. évi tervezett közvetett támogatásait a 15. melléklet szemlélteti.

(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. melléklet mutatja be.

(6) A 17. melléklet az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve.

(7) A 18. melléklet az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait mutatja be.

4. Előirányzatok és módosításuk

7. §9 (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester jogosult a képviselő-testület határozata, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben biztosított átruházott hatáskörben hozott döntések szerinti bevételek és kiadások módosítására és az előirányzatok között átcsoportosításra. A polgármester jogosult a kiadási előirányzatok között legfeljebb 10.000 eFt összegű átcsoportosításra. A polgármester által gyakorolt előirányzat módosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2022. május 21-áig, és 2022. augusztus 20-áig, 2022. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2023. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával – az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére. A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.

5. Költségvetési szervek finanszírozása

8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által a 6. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.

6. Önkormányzati kincstár működtetése

9. § (1) Az önkormányzati kincstárat az önkormányzati hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket - közösen működtetik.

(2) Az önkormányzati hivatalnak és a Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.

(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és az önkormányzati hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.

7. Az illetmény

10. § (1) A köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 26/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelet állapítja meg.

(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani. A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.

8. Beszámolási kötelezettség

11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, időközi költségvetési jelentési, időközi mérlegjelentési, beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.

(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2022. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

9. Maradvány megállapítása

12. § (1) A 2022. évi maradvány megállapítása a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv feladata.

(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a maradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.

10. Kötelezettségvállalás

13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.

(2) A 2022. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.

(3) Az állami támogatások igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Az állami támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a támogatás túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.

(4) Keszthely Város Önkormányzata nevében pénzügyi teljesítéssel járó kötelezettség csak pénzügyi és jogi ellenjegyzés mellett vállalható.

14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.

(2) A Széchenyi-terv pályázat támogatásával megvalósult Napsugár utcai szociális bérlakás bevételeit az erre a célra megnyitott elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, melyből biztosítani kell a bérlakás fenntartását és felújítását. Az elkülönített számla bevételeiről és kiadásairól 2022. szeptember 30-ig el kell számolni.

(3) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 4.971 eFt.

15. §10 (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 500 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ingatlan állagmegóvási tartalék terhére intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.

(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

11. Hitel visszafizetési garancia

16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a 2022. évben felveendő hitelek és azok kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.

(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi.

(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2022. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.

12. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.

(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.

13. Pénzeszközök felhasználása

18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél.

19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.

(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (5) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 7. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

10

A 15. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

25

A 16. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 19. mellékletet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be. A 19. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.