Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 18

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.02.18.

Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Ligetfalva község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat ) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét, a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér

2. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Ligetfalva, Petőfi Sándor utca 1/a. szám alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének a helyszínét a Közösségi Színtérben,

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti alapszolgáltatást is biztosítja:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(3) Ligetfalva Község Önkormányzata a művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Falunap, Anyák napja, Majális,Szüreti mulatság.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(5) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(6) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a közösségi színtér egyedi szabályzatában kerül meghatározásra.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.