Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12- 2022. 08. 13

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.12.

Letkés Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Különleges területek

a) Temető (Kte)

b) Sportterület (Ksp)

c) Belterületi borospincék (Kp)

d) Rekreációs terület (Kre)

e) Humán, idegenforgalmi célra felhasználható terület (Khi)

f) Határátkelőhely területe (KH)

2. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Vízgazdálkodási terület

a) Folyóvizek hullámtere és parti sávja (V)

b) Vízmosások, árkok, közcélú nyílt csatornák (Vm)

c) Vízbeszerzési terület (Vk)

3. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 13/A. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A.” §

4. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 13/B. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/B.” §

5. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Különleges rekreációs terület (Kre)

a) Elhelyzezhető fő rendeltetésű létesítmények

aa) soport és szabdidős tevékenységek

ab) az azt kiszolgáló szociális,karbantartó létesítmények

ac) vendéglátás szolgáltatás,

ad) szálláshely szolgáltatás céljára szolgáló építmény.

b) Telek kialakítására vontakozó méretek: minimálisan kialakítható teleknagyság 1000 m2

c) Beépítési mód: oldalhatáron álló

d) Beépítettség legnagyobb mértéke: 20 %

e) Megengedett legkisebb-legagyobb építménymagassá: 3,0-7,5 m

f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 60 %

g) Éptési hely :

ga) előkert: 5 m

gb) oldalkert: 4 m

gc) hátsókert: 6 m

h) Környezetterhelési határérték: a lekóterületen megengedett igénybevételi,kibocsátási és szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni.

i) Beépítési minimális közművesítettség feltételei: teljes közművesítettség.”

6. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közigazgatási határon belül található ezen területek:

a) az Ipoly hullámtere (V)

b) patakok medre, partja (V)

c) vízmosások, közcélú nyílt csatornák, árkok (Vm)

d) vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom) (Vk)

(2) A vízgazdálkodási (V) területen elhelyezhető létesítmények:

a) vízkár elhárítási építmények

b) sporthorgászás célját szolgáló létesítmények

c) csónakkikötő, sátorhely”

7. § A helyi építési szabályzatról szóló 15/2004 (X.28.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

Különleges beépítésre nem szánt terület

22/A. § Különleges beéípítésre nem szánt rekreációs terület (Kb-Re)

a) Elhelyezhető fő rendeltetés létesítmények

aa) sport és szabadidős tevékenységek

ab) az azt kiszolgáló szociális,karbantartó létesítmények

ac) vendéglátás,szolgáltatás céljára szolgáló építmények.

b) Telek kialakíására vonatkozó méretek: minimális kialakítható teleknegyság 3000 m2

c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 0%

d) Megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 3,0-4,5 m

e) Zöldfellet legkisebb mértéke: 90 %

f) Környezetterhelési határérték: a lakóterületen megengedett igénybevételi,kibocsátási és szennyezettségi határértéket kell figyelembe venni

g) Beépítés minimális közművesítettségi felélei: részleges közművesítettség”

8. § Ez a rendelet 2022. augusztus 12-én lép hatályba.