Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Karakószörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített főösszegét 56.859.871 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 35.634.389 forintban

fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 21.225.482 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 138.465.002 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 2.394.115 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

9. § Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

5. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

1. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

3.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

251 100

251 100

100

4.

Működési bevételek

-

-

-

-

5.

a) kamatbevételek

5 000

5 000

1 489

30

6.

b) egyéb működési bevételek

350 000

350 000

121 496

35

7.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

355 000

606 100

374 085

62

8.

Köztemető fenntartás és működtetés 013320

9.

Működési bevételek

10.

a) egyéb működési bevételek

-

-

1

-

11.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

12.

Működési bevételek

13.

a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj

200 000

200 000

128 524

64

14.

b) tközvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

15 000

-

15.

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:

200 000

200 000

143 524

72

16.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

17.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18.

a) Önkormányzatok működési támogatásai

25 519 883

26 893 709

26 893 709

100

19.

b) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

575 177

-

20.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

25 519 883

26 893 709

27 468 886

100

21.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018130

22.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

23.

a) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűlről

-

-

50 000

-

24.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

25.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

26.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

3 237 549

3 237 549

1 868 689

58

29.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

30.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

-

3 035 340

3 035 340

100

32.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

33.

a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről

-

6 979 499

6 979 499

100

34.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:

-

10 014 839

10 014 839

100

35.

Zöldterület kezelés 066010

36.

Működési bevételek

37.

a) Egyéb működési bevételek

-

-

6

-

38.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

39.

Működési bevételek

40.

a) szolgáltatások ellenértéke

-

-

494 700

-

41.

b) Egyéb működési bevételek

-

8

-

42.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

-

-

494 708

-

43.

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092

44.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

45.

a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről

500 000

1 500 000

1 500 000

100

46.

b) Egyéb működési bevételek

13

-

47.

Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen

500 000

1 500 000

1 500 013

100

48.

Szociális étkeztetés szociális konyhán107051

49.

Működési bevételek

50.

a) ellátási díjak - térítési díj

1 400 000

1 400 000

1 311 435

94

51.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

52.

Működési bevételek

53.

a) Egyéb működési bevételek

-

-

15

-

54.

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

55.

Közhatalmi bevételek

56.

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

2 116 854

141

57.

b) települési adó

1 000 000

1 000 000

1 273 593

127

58.

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

2 500 000

2 500 000

3 390 447

180

59.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

33 712 432

46 352 197

46 616 648

98

60.

Belföldi értékpapírok bevételei

1 300 000

1 300 000

-

61.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 680 319

8 680 319

8 680 319

100

62.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

800 000

1 562 904

1 562 904

100

63.

Finanszírozási bevételek összesen:

10 780 319

11 543 223

10 243 223

89

64.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 492 751

57 895 420

56 859 871

98

2. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Kormányzati funkció megnevezése

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

1.

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev

8 678 964

8 803 994

8 023 888

91

5 056 384

5 307 484

5 220 871

98

772 580

811 510

807 878

100

2 850 000

2 685 000

1 995 139

74

2.

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

150 000

150 000

104 203

69

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000

150 000

104 203

69

3.

013350 Az önk. vagyonnal való gazdálk. felad.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

041232 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás

213 500

213 500

17 908

8

-

-

-

-

-

-

-

-

213 500

213 500

17 908

8

5.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 237 549

3 237 549

2 142 722

66

2 980 080

2 980 080

1 988 606

67

257 469

257 469

154 116

60

-

-

-

-

6.

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fenntartása

270 000

270 000

165 963

61

-

-

-

-

-

-

-

-

270 000

270 000

165 963

61

8.

063020Víztermelés, - kezelés, -ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

064010 Közvilágítás

880 000

880 000

559 287

64

-

-

-

-

-

-

-

-

880 000

880 000

559 287

64

10.

066010 Zöldterület-kezelés

960 000

1 413 569

1 140 007

81

-

187 600

187 600

100

-

25 969

26 172

101

960 000

1 200 000

926 235

77

11.

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

1 105 000

1 490 000

1 189 754

80

-

-

-

-

-

-

-

-

1 105 000

1 490 000

1 189 754

80

12.

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

38 000

38 000

26 370

69

-

-

-

-

-

-

-

-

38 000

38 000

26 370

69

14.

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 158 920

1 158 920

1 096 350

95

960 000

960 000

960 000

100

133 920

133 920

133 920

100

65 000

65 000

2 430

4

15.

082092 Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gondozása

1 967 129

5 750 342

2 341 463

41

19 146

2 647 146

6 448

0

2 983

410 323

2 983

1

1 945 000

2 692 873

2 332 032

87

16.

084031 Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

103010 Elhunyt szem. hátramaradottainak p. ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

325 962

587 592

603 880

103

-

-

-

-

-

-

-

-

325 962

587 592

603 880

103

19.

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

105010 Munkanéküli aktív korúak ellátásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

106020 Lakásfenntartással, lakhatással össz. ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

107051 Szociális étkeztetés

2 159 000

2 159 000

1 941 016

90

-

-

-

-

-

-

-

-

2 159 000

2 159 000

1 941 016

90

23.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4 803 039

5 270 561

4 318 032

82

2 806 960

3 008 928

2 669 349

89

435 079

630 633

622 762

99

1 561 000

1 631 000

1 025 921

63

24.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.

4 586 000

5 290 850

5 256 790

99

-

-

-

-

-

-

-

-

209 550

914 400

986 790

108

25.

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

30 533 063

36 713 877

28 927 633

79

11 822 570

15 091 238

11 032 874

73

1 602 031

2 269 824

1 747 831

77

12 732 012

14 976 365

11 876 928

79

26.

Egyéb működési célú kiadások kiadások:

27.

a) Társulások és költségvetési szerveik

1 650 000

1 648 642

1 451 632

88

28.

b) Általános tartalék

6 450 392

4 999 844

-

-

29.

c) Helyi önkormányz. előző évi elszámolásai

-

1 358

1 358

100

30.

d) Műk. tám. államh.. kív. egyéb civil szerv

23 000

23 000

-

-

31.

e)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszaf.

-

-

-

-

32.

f) Központi költségvetési szervek

-

-

-

-

33.

Egyéb működési célú kiadások összesen:

8 123 392

6 672 844

1 452 990

22

34.

Beruházások:

35.

Településrendezési terv

800 000

430 100

-

-

36.

ingatlan beszerzés

314 960

680 952

400 000

-

37.

Acer notebook

-

209 821

266 473

-

38.

szalagfüggöny

941 540

9 638 406

289 160

-

39.

asztal, pult

919 480

-

40.

falburkolat fogasokkal

73 800

-

41.

létra

43 190

42.

hanffal

221 800

43.

hegesztőgép

73 690

44.

utánfutó

527 050

45.

ponyva szett

250 000

46.

Beruházások összesen:

2 056 500

10 959 279

3 064 643

28

47.

Felújítások:

48.

Művelődési ház festés felúj.

1 959 000

965 720

650 000

67

49.

Felújítások:

1 959 000

965 720

650 000

67

50.

Egyéb felhalmozási célú tám. állah. Kívülre

-

-

-

-

51.

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

42 671 955

55 311 720

34 095 266

62

52.

Finanszírozási kiadások összesen:

1 820 796

2 583 700

1 539 123

60

53.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44 492 751

57 895 420

35 634 389

62

11 822 570

15 091 238

11 032 874

73

1 602 031

2 269 824

1 747 831

77

12 732 012

14 976 365

11 876 928

79

3. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

M E G N E V E Z É S

2020. évi

2021. évi

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

1

Működési célú bevételek:

2

Önkormányzatok működési támogatásai

21 248 523

25 519 883

26 893 709

26 893 709

3

Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről

3 434 102

3 737 549

8 023 989

7 280 306

4

Működési célú támogatások áh. belülről

24 682 625

29 257 432

34 917 698

34 174 015

5

Értékesítési és forgalmi adók

4 271 896

1 500 000

1 500 000

2 116 854

6

Gépjárműadók

-

-

-

-

7

Egyéb közhatalmi bevételek

1 684 487

1 000 000

1 000 000

1 273 593

8

Közhatalmi bevételek

5 956 383

2 500 000

2 500 000

3 390 447

9

Készletértékesítés ellenértéke

2 000

-

-

-

10

Szolgáltatások ellenértéke

212 561

200 000

200 000

623 224

11

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

15 000

12

Tulajdonosi bevétlek

115 730

-

-

-

13

Ellátási díjak

1 425 653

1 400 000

1 400 000

1 311 435

14

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

15

Kamatbevételek

1 911

5 000

5 000

1 489

16

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

17

Egyéb működési bevételek

940 749

350 000

350 000

121 539

18

Működési bevételek

2 698 604

1 955 000

1 955 000

2 072 687

19

Egyéb műkődési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

20

Finanszírozási bevételek

22 995 458

10 780 319

11 543 223

10 243 223

21

Működési célú bevételek összesen:

56 333 070

44 492 751

50 915 921

49 880 372

22

Működési célú kiadások:

23

Személyi juttatások

10 831 207

11 822 570

15 091 238

11 032 874

24

Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 559 733

1 602 031

2 269 824

1 747 831

25

Dologi kiadások

10 832 681

12 732 012

14 976 365

11 876 928

26

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 438 725

4 376 450

4 376 450

4 270 000

27

Egyéb működési célú támogatások áh. belülre

977 336

1 650 000

1 648 642

1 451 632

28

Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre

22 318

23 000

23 000

-

29

A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad.

83 630

-

1 358

1 358

30

Tartalékok

-

6 450 392

4 999 844

-

31

Egyéb működési célú kiadások

1 083 284

8 123 392

6 672 844

1 452 990

32

Műkődési kiadások

27 745 630

38 656 455

43 386 721

30 380 623

33

Finanszírozási kiadások

1 589 795

1 820 796

2 583 700

1 539 123

34

Átlagos statisztikai állományi létszám

4 fő

5 fő

5 fő

5 fő

35

Működési célú kiadások összesen:

29 335 425

40 477 251

45 970 421

31 919 746

36

Felhalmozási célú bevételek:

37

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 559 000

-

-

-

38

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről

-

-

6 979 499

6 979 499

39

Ingatlanok értékesítése

-

40

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 559 000

-

6 979 499

6 979 499

41

Felhalmozási célú kiadások:

42

Beruházások

19 876 416

2 056 500

10 959 279

3 064 643

43

Felújítások

-

1 959 000

965 720

650 000

44

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

45

Felhalmozási célú kiadások összesen:

19 876 416

4 015 500

11 924 999

3 714 643

46

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

57 892 070

44 492 751

57 895 420

56 859 871

47

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

49 211 841

44 492 751

57 895 420

35 634 389

4. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

(besorolási osztály,

tényleges

munkajogi

tényleges

munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. közalkalmazottak:

1

1

1

1

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

1

1

2

2

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

2

2

4. Választott tisztségviselők

5

0

4

0

5. Összesen:

9

4

9

5

5. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

forint

A)

B

MEGNEVEZÉS

összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

46 616 648

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

34 095 266

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

12 521 382

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 243 223

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 539 123

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 704 100

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 225 482

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

21 225 482

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

11 059 416

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

10 166 066

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kimutatás Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

forint

A

B

C

D

Megnevezés

előző id.

módos.

tárgyi id.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

105 573 455

0

102 228 348

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11 304 610

0

9 502 024

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

539 476

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

117 417 541

0

111 730 372

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

50 000

0

50 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

50 000

0

50 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

117 467 541

0

111 780 372

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

1 199 000

0

1 199 000

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

1 199 000

0

1 199 000

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 199 000

0

1 199 000

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

34 750

0

93 725

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

34 750

0

93 725

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 685 377

0

22 358 974

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 685 377

0

22 358 974

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 720 127

0

22 452 699

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

150

0

150

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

115 638

0

68 213

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 393

0

53 184

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

113 245

0

15 029

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

472 821

0

350 354

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére

98 940

0

3 000

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

279 477

0

279 477

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

84 404

0

57 877

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

10 000

0

10 000

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

588 609

0

418 717

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 521 213

0

1 301 448

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 521 213

0

1 301 448

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

29 662

0

77 302

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

29 662

0

77 302

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről

0

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 550 875

0

1 678 750

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

100

0

100

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

100

0

100

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

108 660

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 100

0

158 760

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 189 584

0

1 956 227

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

818 429

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

818 429

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

818 429

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

215 755

0

201 564

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

42 248

0

56 711

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

258 003

0

258 275

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

130 834 255

0

138 465 002

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

115 171 000

0

115 171 000

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

-1 561 519

0

-1 561 519

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 033 286

0

1 033 286

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 930 211

0

-5 255 907

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-325 696

0

2 394 115

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

109 386 860

0

111 780 975

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

7 290

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

7 290

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülre

0

0

0

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 020 796

0

1 044 577

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 020 796

0

1 044 577

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 020 796

0

1 044 577

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 089 908

0

2 204 406

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 089 908

0

2 204 406

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 110 704

0

3 256 273

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 521 213

0

1 301 448

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 242 203

0

1 894 286

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

16 573 275

0

20 232 020

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

19 336 691

0

23 427 754

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

130 834 255

0

138 465 002

7. melléklet

Karakószörcsök Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

forint

A

B

C

D

MEGNEVEZÉS

előző időszak

módosítások

tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

5 063 853

0

3 343 700

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei

1 900 049

0

1 813 001

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

59 296

0

47 640

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 023 198

0

5 204 341

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 248 523

0

26 893 709

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 434 102

0

7 280 306

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 451 651

0

3 320 754

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 048 772

0

125 054

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

30 183 048

0

37 619 823

13

10 Anyagköltség

2 527 277

0

3 178 472

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 736 640

0

6 924 128

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 263 917

0

10 102 600

18

14 Bérköltség

7 574 294

0

6 852 557

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

3 372 073

0

4 462 068

20

16 Bérjárulékok

1 568 417

0

1 856 155

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

12 514 784

0

13 170 780

22

VI Értékcsökkenési leírás

5 421 296

0

8 311 526

23

VII Egyéb ráfordítások

10 333 856

0

8 846 632

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-327 607

0

2 392 626

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 911

0

1 489

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 911

0

1 489

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 911

0

1 489

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-325 696

0

2 394 115

8. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

forint

A

B

C

D

E

F

G

H

MEGNEVEZÉS

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 687 402

164 382 612

18 364 988

0

539 476

0

184 974 478

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

2 513 833

0

2 513 833

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

650 000

0

650 000

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 050 000

2 113 833

0

0

0

3 163 833

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

0

0

0

0

0

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

1 050 000

2 113 833

0

3 163 833

0

6 327 666

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

539 476

0

539 476

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkez. adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

3 163 833

0

3 163 833

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

3 703 309

0

3 703 309

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 687 402

165 432 612

20 478 821

0

0

0

187 598 835

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 687 402

58 809 157

7 060 378

0

0

0

67 556 937

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

4 395 107

3 916 419

0

0

0

8 311 526

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 687 402

63 204 264

10 976 797

0

0

0

75 868 463

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 687 402

63 204 264

10 976 797

0

0

0

75 868 463

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

102 228 348

9 502 024

0

0

0

111 730 372

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

1 848 884

0

0

0

1 848 884

9. melléklet

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Ingatlanok

101 350 245

62 981 958

4.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 ):

101 350 245

62 981 958

5.

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

6.

1. Ingatlanok

52 654 132

28 895 032

7.

2. Immateriális javak

1 687 402

0

8.

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 478 821

9 502 024

9.

4. Beruházások

0

0

10.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 4):

74 820 355

38 397 056

11.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

176 170 600

101 379 014

12.

B./ÜZLETI VAGYON:

13.

1. Ingatlanok

11 428 235

10 351 358

14.

2. Részesedések (Bakonykarszt Zrt. részvény)

50 000

50 000

15.

3. Pénzeszközök

22 452 699

16.

4. Követelések

1 797 467

17.

5. Követelés jellegű sajátos elszámolások

158 760

18.

6. Értékpapírok

1 199 000

19.

7. Egyéb sajátos elszámolások

818 429

20.

8. Aktív időbeli elhatárolások

258 275

21.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8):

37 085 988

22-

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

138 465 002

23.

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

24.

Pénzügyi kötelezettségek:

25.

1. Kötelezettségek dologi kiadásokra

7 290

26.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 044 577

27.

3. Iparűzési adó, gépjárműadó túlfizetés

2 204 406

28.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 3):

3 256 273

28.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 3):

3 256 273

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.