Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 34.322.998.Ft költségvetési bevétellel

b) 90.106.258 Ft költségvetési kiadással

c) -55.783.260 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -55.783.260.Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 57.306.026 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1.522.766 Ft finanszírozási kiadással

h) 55.783.260.Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] i) a bevételek és kiadások főösszegét 91.629.024 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet