Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–32. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23§-ban rögzíti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.
Az Áht. 24. § előírásai szerint:
„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külsős gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változás esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indoklásában ismertetni kell.
(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújthatja be a képviselő-testületnek.”
A költségvetési tervezet alapján 2022. évben a bevételek és kiadások főösszege: 157 747 615 Ft.
Az Önkormányzat bevételét főként támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételei alkotják. Az Önkormányzat működési bevételeit főként a behajtási engedélyek valamint bérleti díjak teszik ki.
A személyi juttatások a 2022. január 1-én érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve a bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat.
A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra.
A dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek az Önkormányzati hivatal működéséhez szükségesek. Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, nyomtatvány-irodaszert, üzemanyagot.
A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, az Önkormányzati hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait. Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági díjak.
A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, iskolakezdési támogatások, valamint itt jelenik meg a szociális tüzelőanyaghoz kapcsolódó kifizetések.
Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, és a Balatonfüredi Többcélú Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.
A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a közös hivatal támogatását a székhely település kapja. A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 3. módosítása alapján: „A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Mötv. 85. § (11) bekezdése szerint lakosságszám arányosan biztosítják.”
Működési célú pénzeszköz átadásnál szerepel az óvoda működéséhez, valamint a védőnői feladatok ellátásához való hozzájárulás.