Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselőt-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet 68. §-a alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiséget a megelőzés elve alapján a legkisebb méretre szorítani,

b) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.

c) természetes személy ingatlanhasználó esetén adatait az 1. melléklet szerint bejelenteni, illetve az azokban bekövetkezett változást a 2. melléklet szerint bejelenteni,

d) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetén a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásában történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét a 3. számú melléklet, azok változását a 4. számú melléklet szerint bejelenteni

(3) Annak a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került bejegyzésre, ahol a tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes személyként a közszolgáltatást igénybe veszi, nem kell külön közszolgáltatási díjat fizetnie az alábbi együttes feltételek teljesülése esetében:

a) a gazdálkodó szervezet vagy szervezetek által termelt háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka a természetes személy ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladhatja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét,

b) a természetes személy ingatlanhasználó legalább 120 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény közszolgáltatási díját megfizeti vagy vállalja annak megfizetését,

c) legfeljebb három gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe került bejegyzésre az érintett ingatlanra.

(4) Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó 60 liter űrmértékű hulladékgyűjtő edény után fizeti a közszolgáltatás díját és a természetes személy ingatlanhasználó egyben az általa használt ingatlanban székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező olyan gazdálkodó szervezet tulajdonosa, ügyvezetője, mely gazdálkodó szervezet alkalmazottal nem rendelkezik és az ingatlanon más gazdálkodói szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe nem került bejegyzésre, gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónak nem kell külön közszolgáltatási díjat fizetnie, feltéve, ha gazdálkodó szervezet által termelt háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka nem a természetes személy ingatlanhasználó által termelt hulladék mennyiségével együtt sem haladja meg a természetes személy által igénybe vett közszolgáltatás mértékét.

(5) A (3) – (4) bekezdésben foglaltak teljesülésének igazolására a gazdálkodó szervezet 9. melléklet szerint előterjesztett kérelmére az önkormányzat jegyzője állít ki igazolást. Az igazolás közszolgáltató részére történő benyújtásának kötelezettsége a gazdálkodót terheli. A gazdálkodó által benyújtott igazolás a benyújtást követő naptól mentesíti az igazolás jogosultját a díjfizetés alól. A mentességi igazolás kizárólag a kiállítás évében érvényes. A kiállítás évén túli érvényesítéshez a gazdálkodó szervezet az megelőző év december 1. illetve december 31. napja között ismételten jegyzői igazolást kell benyújtson a igazolandó módon a közszolgáltató felé. Amennyiben az ingatlanhasználat a gazdálkodó szerv részéről a szolgáltatási területen év közben kezdőik, illetve fejeződik be, abban az esetben a (3) – (4) bekezdésben foglaltak érvényesítésének legkorábbi időpontja, a jegyzői igazolás közszolgáltatóhoz történő benyújtásának a napja.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye más gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tulajdonában, használatában álló ingatlanban van (a (3) bekezdés a-c) pontjaiban rendelt feltételeket alkalmazva) – feltéve, hogy az ingatlanhasználó gazdálkodó szervezet az ingatlanon keletkező összes háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mennyiségének megfelelő mennyiségre közszolgáltatási szerződéssel már rendelkezik és ezután a közszolgáltatási díjat meg is fizeti – a gazdálkodó szervezetnek nem kell külön közszolgáltatási díjat fizetnie. Ezt a gazdálkodó szervezetek képviselői magánokiratba foglalva kötelesek lenyilatkozni, mely alapján a jegyző kérelemre igazolást állít ki. A jegyző által kiadott igazolás közszolgáltató részére történő benyújtására, az e bekezdésben foglaltak érvényesítésre az (5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(7) Nem terheli külön díjfizetési kötelezettség a székhelyén azon gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót, amely a székhelyén és a cég levelezésének bonyolításán kívül más tevékenységet nem végez és a közhitelű nyilvántartásban a cég adatai között a székhelytől eltérő központi ügyintézési cím is feltüntetésre kerül, melyen a tényleges tevékenységét végzi. A székhelytől eltérő központi ügyintézési cím közhiteles nyilvántartási dokumentummal alátámasztott igazolással a gazdálkodó szervezet közvetlenül kérelmezheti a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést, mely mentesítés legkorábban a hiánytalan kérelem beérkezését követő naptól érvényesíthető.”

2. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 15/2017.(XII.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba, és 2022. április 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

9. melléklet