Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.28.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 168.755.715 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 132.152.127 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét - Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 36.603.588 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 168.755.715 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 147.098.231 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 18.276.027 Ft-ban,
bc) finanszírozási kiadását 3.381.457 Ft-ban

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.11.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai
Vokány Önkormányzat 2021.I.félévi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

Bevételi jogcímek:

Eredi előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Önkorm.működési támogatása

84.536.448

3.243.810

87.780.258

Átvett p.eszköz OEP-től

7.508.000

119.000

6.584.000

Elkülönített állami p.alaptól

14.384.813

14.384.813

Központi kezelésű előirányzattól

3.719.194

3.719.194

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

20.423.817

112.468.265

Iparűzési adó

4.000.000

2.641.743

6.641.743

Kommunális adó

3.000.000

327.205

2.672.795

Adópótlék, bírság

-

119.486

119.486

Közhatalmi bevételek

7.000.000

2.434.024

9.434.024

Fej.kez.EU-s program/kerékpárút

-

-

-

Készletértékesítés ellenértéke

-

161.715

161.715

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

3.814.300

4.064.300

Tulajdonosi bevételek/viziközmű

-

672.000

672.000

Ellátási díjak /szoc.étk.tér.díj befizetése

-

3.995.390

3.995.390

Kamatbevétel

-

31

31

Egyéb működési bevételek/urnahely

13.860

342.542

356.402

Egyéb működési célú átvett p.eszköz

-

1.000.000

1.000.000

Egyéb működési bevételek

263.860

9.985.978

10.249.838

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.410.726

3.410.726

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.410.726

36.603.588

-

-

-

Önkorm. bevételei összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. Kiadások

Kiadási jogcímek:

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Személyi kiadás

24.494.000

17.896.118

42.390.118

Munkaadókat terhelő járulékok

3.735.000

637.472

4.372.472

Dologi kiadások

27.946.000

15.559.399

43.505.399

Ellátottak pénzbeli juttatása

6.900.000

-3.278.600

3.621.400

Átadott pénzeszköz

51.488.556

1.720.286

53.208.842

Finanszírozási kiadások

-

3.381.457

3.381.457

Tárgyi eszköz, ingatlan beszerzés

1.389.000

1.388.829

2.777.829

Felújítások

16.548.614

-1.050.416

15.498.198

Önkorm. kiadásai összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai

1. Bevételek

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Tel. önkorm.működési támogatása

21.182.712

92.268

21.274.980

Tel.önkorm.köznevelési fea.tám.

26.727.500

729.820

27.457.320

Tel.önkorm.szoc.és gyerm.jóléti fea.tám.

15.271.680

45.980

15.317.660

Tel.önk.gyermekétkeztetési fea.tám.

19.084.556

-183.540

18.901.016

Tel.önkorm.kulturális fea.tám.

2.270.000

-

2.270.000

Működési célú kiegészítő támogatás

-

2.559.282

2.559.282

Átvett p.eszk.OEP-től

6.465.000

-

6.465.000

Átvett p.eszk.helyi önkorm.-tól,hiv.-tól

1.043.000

-

-

Elkül.állami p.alaptól/közfogl.tám.

-

14.384.813

14.384.813

Műk.célú támogatások államháztartáson belülről

92.044.448

20.423.817

112.468.265

Iparűzési adó

4.000.000

2.641.743

6.641.743

Kommunális adó

3.000.000

327.205

2.672.795

Adópótlék, bírság

-

119.486

119.486

Közhatalmi bevételek

7.000.000

2.434.024

9.434.024

Fej.kez.EU-sprogram/kerékpárút

-

-

-

Készletértékesítés ellenértéke

-

161.715

161.715

Szolgáltatások ellenértéke

250.000

3.814.300

4.064.300

Tulajdonosi bevételek/közmű

-

672.000

672.000

Ellási díjak/ szoc.étk.tér.díj bevételek

--

3.995.390

3.995.390

Kamatbevétel

-

31

31

Egyéb működési bevételek

13.860

342.542

356.402

Egyéb működési célú átvett p.eszköz

-

1.000.000

1.000.000

Működési bevételek összesen

263.860

9.985.978

10.249.838

Előző évi pénzmaradvány

33.192.862

-

33.192.862

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

3.410.726

3.410.726

Finanszírozási bevételek

33.192.862

3.410.726

36.603.588

Önkormányzat bevétele összesen:

132.501.170

36.254.545

168.755.715

2. Kiadások

Kiadások

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Ellátások, péNZBELI JUTTATÁSA

Pénzeszköz átadás

Felhalmozási kiadás

Összesen

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti előirányzat

Módosítás

. Módo-
sított

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módo-
sított

Zöldterület kezelés

4293000

-151800

4141200

665000

-26524

638476

452000

-356045

95955

5410000

-534369

4875631

Önkorm.igaz. fea.és jogalkotás

8523000

72263

8595263

1321000

-976489

344511

6723000

663.102

7386102

210000

210000

9596051

-

9596051

26163051

31124

26131927

Város- és
községrend. fea.

124858

124858

8372

8372

3960000

2014295

5974295

5152563

543074

5695637

9112563

2690599

11803162

Utak,hidak

3810000

-310007

3499993

3810000

-310007

3499993

Közvilágítás

4181000

4181000

4181000

4181000

Védőnői fea.

5937000

70231

6007231

905000

22048

927048

1423000

-845008

577992

-

73560

73560

8265000

-679169

7585831

Szociális étkeztetés

2611000

2201

2613201

405000

-264

404736

66000

4059589

4125589

-

-

-

3082000

4061526

7143526

Műv. házak
fea.

2830000

150079

2980079

439000

6320

445320

6672000

-587821

6084179

2300000

-553020

1746980

12241000

-984442

11256558

Könyvtár

120000

450664

570664

120000

450664

570664

Sportfela-datok

221000

-43411

177589

221000

-43441

177589

Temető fenntartás

300000

300000

-

-

-

121000

89385

210385

889000

889000

1310000

89185

1399385

Átadott p.e.
óvodának

45812056

-

45812056

45812056

-

45812056

Átadott p.eszk-Óv.Társulásnak

100000

100000

100000

100000

Átadott p.e.
Német Kult.
Egy.-nek

200000

200000

200000

200000

Átadott p.eszk.önkor-mányzatoknak

1091000

1305655

2396655

1091000

1305655

2396655

Átadott p.eszk.Megyei Önkorm.EU-s

4285500

4285500

4285500

4285500

Lakásfenntart. tám.

600000

-276500

323500

600000

-276500

323500

Átmeneti seg.

8330399

8330399

6300000

-3002100

3297900

100000

100000

6300000

5428299

11728299

Háziorvosi ellátás

197000

-24638

172362

75800

75800

197000

51162

248162

2021.évi előleg norm.áll.tám.

-

3381457

3381457

Tartalék

-

-

Elvonások,visszafiz.kötelezettségek

-

-

104631

104631

-

104631

104631

Közfoglalkoztatottak

-

17628286

17628286

-

1604009

1604009

1446895

1446895

-

198999

198999

-

20878189

20878189

Viziközmű kiadás

672000

672000

672000

672000

Önkormány-zat kiadása
összesen:

24494000

17896118

42390118

3735000

637472

4372472

27946000

15559399

43505399

69000000

-3278600

3621400

51488556

1720286

53208842

17937614

338413

18276027

132501170


36254545

168755715

3. melléklet

Felújítás

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítás módosításának előirányzata 15.498.198.-Ft, ebből kifizetésre került:

1.1. Óvoda fűtés korszerűsítés 9.098.655.-Ft

1.2. Művelődési ház /festék,munkadíj 1.746.980.-Ft”

4. melléklet

5. melléklet
Felhalmozási kiadások

1. önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási kiadása: 2.777.829.-Ft, ebből kifizetésre került:

1.1. Garázs+alap készítés 691.280.-Ft

1.2. Ózongenerátor vásárlás 59,990.-Ft

1.3. fűkasza vásárlás 198.999.-Ft

1.4. Forgószék vásárlás / 3 db 113.700.-Ft

1.5. Kültéri szemétgyűjtő 225.000.-Ft

1.6. Belgyógyászati vizsgálóasztal 30.362.-Ft

1.7. Szívhang ellenőrző készülék 35.000.-Ft

1.8. Színpad tetőponyva 241.300.-Ft

1.9. Klíma 285.000.-Ft”