Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 6/2019.(VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 25- 2022. 08. 25

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 6/2019.(VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.25.

Balatonvilágos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés alapján meghatározott partnerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A BALATONVILÁGOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL szóló 6/2019. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 25-én lép hatályba, és 2022. augusztus 26-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet