Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30- 2022. 05. 01

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.30.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 169929880 forintban,
b) bevételi főösszegét 169929880 forintban állapítja meg.”

2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 3402867 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.”

3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 20724052 Ft-ban képez.”

4. § A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 53664290 forint.”

5. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2022. április 30-án lép hatályba, és 2022. május 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

módosított előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

16 147 400

16 147 400

0

35 152 331

35 152 331

0

1.Intézményi működési bevételek

1 247 400

1 247 400

2 301 576

2 301 576

2.Közhatalmi bevételek

14 900 000

14 900 000

0

32 850 755

32 850 755

0

2.2 Helyi adók

14 300 000

14 300 000

30 808 708

30 808 708

2.3 Átengedett központi adó

0

0

0

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

227 428

227 428

2.5 Talajterhelési díj

500 000

500 000

1 814 619

1 814 619

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen

54 983 604

54 983 604

0

62 201 937

62 201 937

0

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

11 330 231

11 330 231

11 330 231

11 330 231

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 123 903

5 123 903

5 123 903

5 123 903

4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.

711 308

711 308

711 308

711 308

5.Közutak fenntartásának támogatása

3 859 490

3 859 490

3 995 507

3 995 507

6.Polgármester tiszteletdíja

0

0

0

0

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 856

7 624 856

7 624 856

7 624 856

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

8 264 550

8 264 550

8 264 550

8 264 550

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása

2 919 000

2 919 000

3 318 000

3 318 000

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 266 200

1 266 200

1 266 200

1 266 200

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

1 611 000

1 611 000

1 611 000

1 611 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

1 910 106

1 910 106

1 912 482

1 912 482

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

7 363 000

7 363 000

7 363 000

7 363 000

14.Szociális étkeztetés

729 960

729 960

1 013 550

1 013 550

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

18. Kiegészítő támogatás (IPA)

907 800

907 800

19. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

4 327 500

4 327 500

20. Szociális célú tüzelőanyagvásárlás támogatása

1 162 050

1 162 050

III.Egyéb működési bevételek

270 272

270 272

0

1 318 043

1 318 043

1.Bérleti díjak

0

0

0

0

0

0

2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

270 272

270 272

1 318 043

1 318 043

IV.Felhalmozási bevételek

19 350 380

0

19 350 380

44 965 999

0

44 965 999

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 716 000

0

3 716 000

3 716 000

0

3 716 000

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3 716 000

3 716 000

3 716 000

3 716 000

2.Felhalmozási c. támogatás

15 634 380

15 634 380

250 000

250 000

3.Felhalmozási célú támogatás (MFP)

40 999 999

40 999 999

A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)

90 751 656

71 401 276

19 350 380

143 638 310

98 672 311

44 965 999

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

2 180 370

2 180 370

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

24 025 200

15 239 547

8 785 653

24 111 200

15 325 547

8 785 653

1.működési célra

15 239 547

15 239 547

0

15 325 547

15 325 547

0

2.felhalmozási célra

8 785 653

0

8 785 653

8 785 653

0

8 785 653

B. Finanszírozási bevételek

Bevételek összesn: (A+B)

114 776 856

86 640 823

28 136 033

169 929 880

116 178 228

53 751 652”

2. melléklet

2/a. melléklet
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

Megnevezés

Korm. Funkció

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

14 900 000

14 900 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

15 634 380

36 012 788

51 647 168

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

0

24 025 200

24 025 200

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 060 750

14 060 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

110 000

1 910 106

0

2 020 106

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

3 716 000

Szociális étkeztetés

107051

1 137 400

729 960

Közfoglalkoztatás

041233

270 272

270 272

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

1 247 400

14 900 000

19 350 380

54 983 604

0

270 272

0

24 025 200

0

0

114 776 856

Megnevezés

Korm. Funkció

Módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Megelőlegezés

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

900020

32 850 755

32 850 755

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

018010

212 842

41 249 999

38 218 655

79 681 496

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

011130

170 303

0

24 111 200

24 281 503

Könyvtári állomány gyarapítása

082044

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás

018010

14 459 750

14 459 750

Óvodai intézményi étkeztetés

096015

124 500

1 912 482

0

2 036 982

Víz- és szennyvízkezelés

082092

3 716 000

4 327 500

8 043 500

Szociális étkeztetés

107051

1 793 931

1 013 550

Közfoglalkoztatás

041233

1 318 043

2 180 370

3 498 413

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

2 301 576

32 850 755

44 965 999

62 201 937

0

1 318 043

0

24 111 200

2 180 370

0

169 929 880”

3. melléklet

2/b. melléklet
Helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi adók

14 300 000

30 808 708

Építményadó

5 000 000

7 294 708

Telekadó

5 700 000

17 202 874

Helyi iparűzési adó

1 000 000

2 908 259

Kommunális adó

2 600 000

3 402 867

Átengedett központi adók

0

0

Gépjárműadó

0

0

Bírságok, egyéb pótlékok

600 000

2 042 047

Talajterhelési díj

500 000

1 814 619

Pótlékok

100 000

227 428

Összesen:

14 900 000

32 850 755”

4. melléklet

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

Kormányzati funkció

Kiadási előirányzat

Bevételi előirányzat

Feladat

jellege

Száma

Megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat

1

011130

Önk. Igazg. Tev.

15967844

59356874

24 025 200

27 974 391

1

013320

Köztemető

1524000

1524000

39 999 999

1

066010

Zöldterület

15679553

15979553

1

064010

Közvilágítás

5123903

5123903

1

072112

Háziorvosi alapell.

1203400

1203400

1

061030

Lakásépítési támogatás

0

0

1

106020

Energiatámogatás

2220000

2220000

1

107060

Települési támogatás

4813000

4813000

1

094260

Bursa Hungarica

280000

280000

1

101150

Gyógyszertámogatás

50000

50000

1

051030

Település hulladék

1961220

1961220

1

082092

Közművelődési int.

5035714

5335714

2 270 000

2 270 000

1

082044

Könyvtári állomány gyarapítása

320000

320000

1

052020

Szennyvíz gyűjtése

10529434

10529434

3 716 000

8 043 500

1

041233

Közfoglalkoztatás

270272

270272

270 272

956 955

1

063020

Vízellátás

1

045160

Közutak, hídak

21231023

30781023

1

900020

Adók, illeték beszedése, kiszabása

14 900 000

19 136 168

1

018010

Önkormányzatok és társ. Elszámolásai

1613994

51 647 168

53 565 047

1

091110

Óvodai nevelés

19263713

19263713

14 060 750

14 096 353

1

096015

Óvodai étkeztetés

2006180

2006180

2 020 106

2 020 106

1

107051

Szociális étkeztetés

2217600

2217600

1867360

1867361

1

066020

Város és községgazdálkodás

5080000

5080000

Összesen:

114776856

169929880

114776856

169929880

5. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

1. Önkormányzat összesen

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önkorm.

Önkorm

Óvoda

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

19263713

73928701

0

74 019 095

19289467

93308562

1.

Működési kiadások

0

50684988

19263713

69948701

0

65528270

19289467

84817737

1.

Személyi juttatások

12 187 890

14 253 648

26441538

14 575 915

13 722 648

28298563

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

2 205 065

3952100

2 117 437

2 205 065

4322502

3.

Dologi kiadások

27 223 843

2 805 000

30028843

40 393 924

3 361 754

43755678

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

0

2163220

2 323 994

0

2323994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

0

7363000

6 117 000

0

6117000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 170 000

0

3170000

3 963 000

0

3963000

3.

Működési célú pénzeszközátadások

810 000

0

810000

4 527 825

0

4527825

Felhalmozási kiadások

0

28136033

0

28136033

0

53654441

9 849

53664290

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

0

28136033

53 654 441

9 849

53664290

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

0

10512778

0

20 724 052

0

20724052

1.

Általános tartalék

1 500 000

0

1500000

1 500 000

0

1500000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

0

0

0

19 224 052

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

0

9012778

19 224 052

0

19224052

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

19263713

112577512

0

148 397 588

19299316

167696904

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

2 232 976

0

2232976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

0

2199344

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

0

2199344

0

2 232 976

0

2232976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95 513 143

19263713

114776856

0

150 630 564

19299316

169929880

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

19 263 713

86640823

0

96 976 123

19289467

116265590

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30335377

0

30335377

0

53 654 441

9849

53664290

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

97712487

19263713

116976200

0

150630564

19299316

169929880

2. Önkormányzat

Önkormányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önkorm.

Önkorm.

Mind-összesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

0

54664988

54 664 988

0

74 019 095

74 019 095

1.

Működési kiadások

0

50684988

50 684 988

0

65528270

65 528 270

1.

Személyi juttatások

12 187 890

12 187 890

14 575 915

14 575 915

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 747 035

1 747 035

2 117 437

2 117 437

3.

Dologi kiadások

27 223 843

27 223 843

40 393 924

40 393 924

4.

Egyéb folyó kiadások

2 163 220

2 163 220

2 323 994

2 323 994

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 363 000

7 363 000

6 117 000

6 117 000

2.

Működési célú ÁHT-n belül

3 170 000

3 170 000

3 963 000

3 963 000

3.

Működési célú ÁHT-n kívül

810 000

810 000

4 527 825

4 527 825

Felhalmozási kiadások

0

28136033

28 136 033

0

53654441

53 654 441

1.

Beruházás, felújítás

28 136 033

28 136 033

53 654 441

53 654 441

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

0

0

Tartalék előirányzatok

0

10 512 778

10 512 778

0

20 724 052

20 724 052

1.

Általános tartalék

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2.

Céltartalék

0

9 012 778

9 012 778

0

19 224 052

19 224 052

1.

Működési célú céltartalékok

9 012 778

9 012 778

19 224 052

19 224 052

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

93313799

93 313 799

0

148 397 588

148 397 588

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.

Hitelek törlesztése és megelőlegezés

0

2199344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

0

0

3

Megelőlegezés

2 199 344

2 199 344

2 232 976

2 232 976

Finanszírozási kiadások összesen

0

2 199 344

2 199 344

0

2 232 976

2 232 976

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

95513143

95 513 143

0

150 630 564

150 630 564

1.

Működési célú kiadások

0

67377110

67 377 110

0

96 976 123

96 976 123

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

30 335 377

30 335 377

0

53 654 441

53 654 441

3. Nemesbüki Óvoda

Óvoda

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Óvoda

Mindösszesen

Óvoda

Mindösszesen

Kötelező feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 289 467

19 289 467

1.

Működési kiadások

19 263 713

19 263 713

19 289 467

19 289 467

1.

Személyi juttatások

14 253 648

14 253 648

13 722 648

13 722 648

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

2 205 065

2 205 065

2 205 065

2 205 065

3.

Dologi kiadások

2 805 000

2 805 000

3 361 754

3 361 754

4.

Egyéb folyó kiadások

0

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Működési célú pénzeszközátadások

0

0

Felhalmozási kiadások

0

0

9 849

9 849

1.

Beruházás, felújítás

0

0

9 849

9 849

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

0

3.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

0

Kölcsönök

0

0

0

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

0

Tartalék előirányzatok

0

0

0

0

1.

Általános tartalék

0

0

2.

Céltartalék

0

0

0

0

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

0

Költségvetési kiadások összesen:

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

19 263 713

19 263 713

19 299 316

19 299 316

0

0

1.

Működési célú kiadások

19 263 713

19 263 713

19 289 467

19 289 467

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

9 849

9 849”

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Intézményi működési bevételek

1 247 400

2 301 576

Személyi juttatások

26441538

28298563

Közhatalmi bevételek

14 900 000

32 850 755

Munkaadói járulékok

3952100

4322502

Kapott támogtások

54 983 604

62 201 937

Dologi kiadások

30028843

43755678

Központosított előirányzat

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

7363000

6117000

Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek

270272

1 318 043

Támogatásértékű kiadások

3170000

3963000

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

15 239 547

15 325 547

Működési célú pe. átadások

810000

4 527 825

Megelőlegezés

2 180 370

Elszámolás alapján visszafiz.

2163220

2323994

Megelőlegezés

2199344

2232976

tartalék

10512778

20724052

Működési bevétel összesen:

86640823

116 178 228

Működési költségvetés összesen:

86640823

116265590

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

19 350 380

44 965 999

Beruházás, felújítás

28136033

53664290

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

0

0

Kölcsönök

0

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

8 785 653

8 785 653

Felhalmozási bevétel összesen:

28136033

53751652

Felhalmozási költségvetés összesen:

28136033

53664290

Összesen

114776856

169929880

Összesen

114776856

169929880”

7. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

COFOG

Száma

Megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

107060

Energiatámogatás

2 220 000

1 622 000

094260

Bursa Hungarica

280 000

280 000

107060

Települési támogatás

4 813 000

4 215 000

107060

Gyógyszertámogatás

50 000

0

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:

7 363 000

6 117 000”

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

1. Önkormányzat összesen

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.:

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

191798

191798

191798

191798

3907798

191798

191798

191798

191798

191798

191798

191798

6017576

Közhatalmi bevételek

100000

100000

9254398

2000000

1500000

2500000

1000000

2500000

9254398

2500000

1000000

1141959

32850755

Kapott támogatás

5145670

5145670

5145670

5145670

5145670

5599570

5145670

5145670

5145670

5145670

5145670

5145670

62201937

felhalmozási bevétel

0

0

250000

0

0

0

0

39999999

0

0

0

1000000

41249999

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

87848

87849

103037

122450

137382

137382

137382

74934

94394

74934

123069

137382

1318043

Pénzmaradvány

24111200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24111200

Közfoglalkoztatás megelőlegezése

2146738

0

33632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2180370

Bevételek összesen

31783254

5525317

14978535

7459918

10690850

8428750

6474850

47912401

14686260

7912402

6460537

7616809

169929880

KIADÁSOK

Személyi juttatások

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

2358214

28298563

Munkaadókat terhelő járulékok

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

360209

4322502

Dologi kiadások

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

3646307

43755678

Ellátottak pénzbeni juttatásai

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

509750

6117000

Támogatásértékű kiadás

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

330250

3963000

PE átadás

377319

377319

377319

377319

377319

377319

377319

377319

377319

377319

377316

377319

4527825

Beruházás, felújítás

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472024

4472026

4472024

53664290

Tartalék

1727004

1727004

1727004

1727004

1727004

1727004

1727004

1727004

1727008

1727004

1727004

1727004

20724052

Egyéb kiadás

2232976

2232976

Elszámolás alapján visszafiz.

2323994

2323994

Kiadások összesen:

16014052

13781076

13781076

16105070

13781076

13781076

13781076

13781076

13781080

13781076

13781075

13781076

169929880

2. Nemesbüki Óvoda

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám

Hónap

Nemesbüki Óvoda

1.

Január

1608276

2.

Február

1608276

3.

Március

1608276

4.

Április

1608276

5.

Május

1608276

6.

Június

1608276

7.

Július

1608276

8.

Augusztus

1608276

9.

Szeptember

1608276

10.

Október

1608276

11.

November

1608276

12.

December

741022

Összesen:

19299316”

9. melléklet

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Felújítás

Ingatlanfelújítás

13678373

13678373

Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)

3716000

0

hivatal internetszerelés

200000

20839545

Áfa

3747160

8348689

Felújítási kiadások összesen

21341533

42866607

Beruházás

Játszóterek építése

4000000

7504771

2 db lemeztároló beszerzés

350000

350000

Urnafal építés

1000000

545229

Kisértékű eszközbeszerzés

483086

Áfa

1444500

1904748

Beruházási kiadások összesen

6794500

10787834

Felhalmozási kiadások összesen

28136033

53654441

NEMESBÜKI ÓVODA

Beruházás

Megnevezés

Eredeti előirányzat Óvoda

Módosított előirányzat Óvoda

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

0

7756

Áfa

0

2093

Beruházási kiadások összesen

0

9849”

10. melléklet

10. melléklet
Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szerv megnevezése

Nemesbüki Óvoda

Feladat megnevezése

Várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

35 603

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

35 603

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

545 105

545 105

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

545 105

545 105

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

18 718 608

18 718 608

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

19 263 713

19 299 316

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 263 713

19 289 467

1.1.

Személyi juttatások

14 253 648

13 722 648

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 205 065

2 205 065

1.3.

Dologi kiadások

2 805 000

3 361 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

9 849

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

9 849

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

19 263 713

19 299 316

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0”