Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.06.01.

Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

a) bevételének teljesített fő összegét 469.181.523 forintban,

b) kiadásának teljesített fő összegét 397.965. 986 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 15.285.267 forintban a Közös Hivatal maradvány összegét 55.930.303 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal 2021. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát: 29 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát: 5 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 422.459.604 forintban a Közös Hivatal vagyonát 58.021.763 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét -49.624.925 forintban, a Közös Hivatal eredmény összegét 7.449.861 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. § Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31. napján 3.509.586 forint.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal bevételeinek 2021. évi teljesítése

2. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal kiadásainak 2021. évi teljesítése

3. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

4. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi maradvány kimutatása

6. melléklet: Kimutatás Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi vagyonáról

7. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzat és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi eredmény kimutatása

8. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása

9. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2021. évi vagyon leltára.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §1

1. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

Sorszám

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2021. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3

a) egyéb működési célú támogatások elkűlönített állami pénzalapoktól

988 505

988 505

100%

4

Vagyoni típusú adók

5

Allamháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei

6

a)szolgáltatások ellenértéke

2 700 000

2 700 000

10 000

0%

7

b) kamatbevételek

10 000

10 000

8 228

82%

8

c) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

1 844 889

9

d)tulajdonosi bevétel

275 000

275 000

100%

10

e)közvetített szolgáltatások értéke

3 810 000

3 810 000

3 173 068

83%

11

f.)egyéb működési bevétel

12

biztosítő által fizetett kártérítés teljesítése

13

egyéb működési bevételek teljesítése

10 000

2 220 648

2 218 001

100%

14

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

300 000

100%

15

Ingatlanok értékesítése

5 000 000

5 000 000

100%

16

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

6 530 000

15 304 153

13 817 691

90%

17

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

18

Közhatalmi bevételek

19

a) kommunális adó

1 100 000

1 100 000

1 053 200

96%

21

b) egyéb közhatalmi bevételek

50 000

70 000

66 479

95%

22

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

1 150 000

1 170 000

1 119 679

96%

23

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

24

Felhamozási célú támogatások

25

a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások

8 180 710

8 180 710

100%

26

b)Fejezet kezelésű előirányzattól, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási cálű támogatások bevételei

23 710 391

45 368 846

40 334 655

89%

27

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28

a) Önkormányzatok működési támogatásai

237 545 261

245 034 789

245 034 789

100%

29

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 889 981

10 889 981

100%

30

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:

261 255 652

309 474 326

304 440 135

98%

31

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

32

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások

1 317 772

4 340 038

4 340 038

100%

34

Működési bevételek

35

Készlet értékesítés

36

a)Egyéb működési bevétel

100

3

3%

37

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen

1 317 772

4 340 138

4 340 041

100%

38

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 052020

39

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40

Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások

41

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások

42

Egyéb működési bevételek

43

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése összesen

0

0

0

44

Mezőgazdasági támogatások 042120

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46

a)Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bevételei

1 911 800

1 911 800

863 853

45%

47

Mezőgazdasági támogatások összesen

1 911 800

1 911 800

863 853

45%

48

Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

49

Elkülönített állami pénzalaptól műlödési célú támogatások bevételei

540 000

540 000

100%

50

Ingatlan értékesítése

170 000

170 000

100%

51

Egyéb tárgyieszközök értékesítése

905 000

905 000

100%

52

Egyéb települési adó

1 695 000

1 695 000

818 000

53

Egyéb működési bevételek

5 000

5 000

2

0%

54

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:

1 700 000

3 315 000

2 433 002

73%

55

Fogorvosi lapellátás 072311

56

Működési bevételek

57

b)Közvetitett szolgáltatások

838 200

838 200

409 088

49%

58

Fogorvosi alapellátás összesen

838 200

838 200

409 088

49%

59

Család és nővédelmiegészségügyi gondozás 074031

60

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

61

a)Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célútámogatások bevételei

3 394 800

3 394 800

3 385 100

100%

62

Működési bevételek

63

b)Közvetített szolgálatások

381 000

481 000

382 158

79%

64

Család és nővédelmiegészségügyi gondozá összesen

3 775 800

3 875 800

3 767 258

97%

65

Közművelődés-kulturális alapú gazdfej. 082094

66

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

67

a)Egyéb működési bevétel

68

Közművelődés-kulturális alapú gazdfej összesen

0

0

0

69

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása 082092

70

Működési bevételek

71

a)Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bevételei

1 000 000

1 000 000

100%

72

Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása összesen

0

1 000 000

1 000 000

100%

73

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 096015

74

Működési bevételek

75

b)Ellátási díj

2 100 000

2 640 000

2 635 974

100%

76

Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben összesen

2 100 000

2 640 000

2 635 974

100%

77

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060

78

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállakozástól

79

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen

0

0

0

80

Szociális étkeztetés 107051

81

Működési bevételek

82

a) ellátási dijak

3 000 000

3 000 000

2 795 146

93%

83

Szociális étkeztetés összesen:

3 000 000

3 000 000

2 795 146

93%

84

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

283 579 224

346 869 417

337 621 867

97%

85

Támogatás célú finanszírozási műveletek 0180030

86

Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műküdési célú támogatások bevételei

600 000

600 000

413 000

69%

87

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 819 389

81 819 389

81 819 389

100%

88

Finanszírozási bevételek összesen:

82 419 389

82 419 389

82 232 389

100%

89

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

365 998 613

429 288 806

419 854 256

98%

2. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Kormányzati funkció megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módo-sított

Teljesítés

%

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

1

011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.

23 331 541

24 166 856

22 486 306

93%

11 729 000

12 725 942

11 365 458

89%

1 817 995

1 817 995

1 780 695

98%

9 784 546

9 622 919

9 340 153

97%

2

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

177 800

442 445

422 801

96%

177 800

442 445

422 801

96%

3

041233 Hosszab időtarrtamú közfoglalkoztatás

1 317 772

5 404 647

5 283 371

98%

1 222 950

4 860 561

4 749 287

98%

94 822

403 986

403 986

100%

140 100

130 098

4

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2 700 000

2 700 000

100%

2 700 000

2 700 000

100%

5

064010 Közvilágítás

2 400 000

2 767 196

2 767 196

100%

2 400 000

2 767 196

2 767 196

100%

6

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

9 231 700

5 879 751

5 714 252

97%

2 440 000

2 121 400

1 783 363

84%

378 200

278 200

254 130

91%

6 413 500

3 480 151

3 676 759

106%

7

072111 Háziorvosi alapellátás

1 155 700

2 129 624

2 151 568

101%

1 155 700

2 129 624

2 151 568

101%

8

072311 Fogorvosi alapellátás

838 200

875 559

871 789

100%

838 200

875 559

871 789

100%

9

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 394 800

2 462 005

2 386 201

97%

1 476 000

1 476 000

1 476 000

100%

228 873

228 873

205 908

90%

1 689 927

757 132

704 293

93%

10

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 092 959

1 092 959

100%

1 092 959

1 092 959

11

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazd.fejleszt.

2 615 000

4 176 344

3 436 446

82%

1 110 000

1 110 000

1 110 000

100%

172 050

172 050

154 845

90%

687 950

2 249 294

2 171 601

97%

12

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 920 230

15 566 388

15 540 082

100%

2 266 000

2 356 250

2 356 250

100%

351 230

364 725

364 725

100%

11 303 000

12 845 413

12 819 107

100%

13

104037 Intézmények kívüli gyermek étkeztetés Gyermekétkeztetés

297 540

415 308

414 468

100%

297 540

415 308

414 468

100%

14

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

14 650 757

14 752 983

13 334 971

90%

11 749 448

12 138 448

10 739 054

88%

1 717 159

1 717 159

1 785 594

104%

1 184 150

897 376

810 323

90%

15

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

22 800 000

22 800 000

19 205 811

84%

800 000

800 000

715 397

89%

16

107051 Szociális étkeztetés

4 459 920

4 605 204

4 605 204

100%

4 459 920

4 605 204

4 605 204

100%

17

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 061 351

5 231 436

5 161 166

99%

3 524 460

3 655 160

3 642 160

100%

546 291

564 035

564 035

100%

990 600

1 012 241

954 971

94%

18

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.

4 779 000

6 295 288

2 883 216

46%

1 101 760

1 101 760

100%

19

Kormányzati funkciók kiadása összesen:

110 431 311

121 763 993

110 457 807

91%

35 517 858

40 443 761

37 221 572

92%

5 306 620

5 547 023

5 513 918

99%

42 182 833

47 934 681

47 450 447

99%

20

Egyéb működési célú kiadások:

21

a) Somló-környéki TKT tagdij

345 000

345 000

345 000

100%

22

b) Belsőellenőrzés

210 000

210 000

210 000

100%

23

c) Óvodafenntartó Társulás

34 000

34 000

33 626

99%

24

d)Tüskevári Óvoda

17 631 033

17 631 033

17 631 033

100%

25

Hivatal központi támogatása

173 698 128

174 237 464

174 237 464

100%

26

f)Házisegítség nyújtás

694 000

694 000

693 333

100%

27

g) Somló Marcalmente Leader tagdij

20 000

20 000

20 000

100%

28

h) Háziorvosi ügyelet

921 763

921 763

903 362

98%

30

Bursa Hungarika

100 000

100 000

75 000

75%

31

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás

13 030

13 030

100%

32

k)Egyéb elvonások befizetések

33

m)Települési Önk.Orsz. Szöv.tagdij

15 000

15 000

14 375

96%

34

n) Tartalékok

460 907

12 900 672

0%

35

Egyéb működési célú kiadások összesen:

194 129 831

207 121 962

194 176 223

94%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

K I A D Á S

KIADÁSBÓL: személyi juttatások

KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó

KIADÁSBÓL: dologi kiadások

Kormányzati funkció megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

Eredeti

Módo-sított

Telje-sítés

%

36

Beruházások:

37

Egyéb tárgyi eszköz

4 650 414

4 650 414

100%

38

Beruházások összesen:

0

4 650 414

4 650 414

100%

39

Felújítás:

40

Ingatlan felújítás (konyga)

11 769 561

11 769 561

41

Ingatlan felújítás (Óvoda,helyi piac)

51 935 660

72 722 082

72 341 083

99%

42

Felújítás összesen

51 935 660

84 491 643

84 110 644

100%

43

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:

356 496 802

418 028 012

393 395 088

94%

44

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 501 811

11 260 794

11 173 901

99%

45

Finanszírozási kiadások

9 501 811

11 260 794

11 173 901

99%

46

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

365 998 613

429 288 806

404 568 989

94%

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2021. évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

G

H

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

016010 Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

132 565 400

114 105 400

92 248 083

80,8%

92 248 083

2

Normatív jutalmak

18 848 000

18 701 270

99,2%

18 701 270

3

Céljuttatás projektprémium

0

4

Jubileumi jutalom

5

Béren kívüli juttatások

8 800 000

8 800 000

7 063 766

80,3%

7 063 766

6

Közlekedési költségtérítés

2 000 000

2 200 000

1 252 890

56,9%

1 252 890

7

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

7 000 000

7 258 455

7 258 455

100,0%

7 258 455

8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

150 365 400

151 211 855

126 524 464

83,7%

126 524 464

0

9

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás

860 000

860 000

416 944

48,5%

416 944

10

Egyébkülső személyi juttatások

500 000

500 000

0,0%

11

Külső személyi juttatások

1 300 000

1 360 000

416 944

416 944

12

Személyi juttatások

151 725 400

152 571 855

126 941 408

83,2%

126 941 408

0

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

23 207 437

23 207 437

19 407 853

83,6%

19 407 853

14

Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

25 143

2,5%

25 143

15

Üzemeltetési anyagok beszerzése

7 755 237

7 755 237

3 867 980

49,9%

3 867 980

16

Készletbeszerzés

8 755 237

8 755 237

3 893 123

44,5%

3 893 123

0

17

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 000 000

4 000 000

2 180 627

54,5%

2 180 627

18

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

86 500

8,7%

86 500

19

Kommunikációs szolgáltatások

5 000 000

5 000 000

2 267 127

45,3%

2 267 127

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 000 000

2 000 000

5 000

5 000

21

Közvetített szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

1 327 888

1 327 888

22

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 000 000

3 000 000

2 216 366

2 216 366

23

Egyéb szolgáltatások

4 993 000

4 993 000

2 780 974

2 780 974

24

Szolgáltatási kiadások

11 493 000

11 493 000

6 330 228

55,1%

6 330 228

0

25

Kiküldetések kiadásai

7 500 000

7 500 000

5 437 126

5 437 126

26

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 500 000

7 500 000

5 437 126

72,5%

5 437 126

0

27

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 658 914

4 658 914

1 823 232

1 823 232

28

Egyéb dologi kiadások

5 000 000

4 662 881

34

34

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 658 914

9 321 795

1 823 266

19,6%

1 823 266

0

30

Dologi kiadások

42 407 151

42 070 032

19 750 870

46,9%

19 750 870

31

Informatikai eszközök beszerzése

4 724 409

4 724 409

1 130 520

23,9%

1 130 520

32

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

100 000

77 614

77,6%

77 614

33

Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó

1 275 591

1 275 591

326 196

25,6%

326 196

34

Beruházások

6 000 000

6 100 000

1 534 330

25,2%

1 534 330

35

Költségvetési kiadások

223 339 988

223 949 324

167 634 461

74,9%

167 634 461

3. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021.évi teljesítése

A

B

C

D

E

F

2021.évi

Sorszám

MEGNEVEZÉS

2020.évi teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek:

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

232 964 983

237 545 261

245 034 789

245 034 789

2.

Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről

14 310 165

7 224 372

12 775 143

11 530 496

3

Működési célú támogatások államházt. Belülről

247 275 148

244 769 633

257 809 932

256 565 285

4

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

34 743 320

8 180 710

8 180 710

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

6 312 680

23 710 391

45 368 846

40 334 655

6

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

41 056 000

23 710 391

53 549 556

48 515 365

7

Vagyoni típusú adók

1 122 000

1 100 000

1 100 000

1 053 200

8

Termékek és szolgáltatások adói

9

Egyéb közhatalmi bevételek

1 034 954

1 745 000

1 765 000

884 479

10

Közhatalmi bevételek

2 156 954

2 845 000

2 865 000

1 937 679

Készletértékesítés ellenértéke

126 200

11

Szolgáltatások elenértéke

3 167 539

2 700 000

2 700 000

1 854 889

12

Közvetített szolgáltatások értéke

4 070 582

5 029 200

5 129 200

3 964 314

1314

Tulajdonosi bevételek

215 000

275 000

275 000

15

Ellátási díjak

5 104 885

5 100 000

5 640 000

5 431 120

16

Kamatbevételek

15 323

10 000

10 000

8 228

17

Biztosító által fizetett kártérítés

5 623 722

18

Egyéb működési bevételek

42 009

15 000

2 225 748

2 218 006

19

Működési bevételek

18 365 260

12 854 200

15 979 948

13 751 557

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 500 000

1 205 000

1 205 000

20

Ingatlanok értékesítése

5 170 000

5 170 000

21

Felhalmozási bevételek

1 500 000

6 375 000

6 375 000

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

310 353 362

284 179 224

336 579 436

327 144 886

Költségvetési kiadások:

22

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

26 365 593

23 468 858

28 288 069

26 003 014

23

Külső személyi juttatások

13 503 062

12 049 000

12 155 692

11 218 558

24

Személyi juttatások

39 868 655

35 517 858

40 443 761

37 221 572

25

Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó

6 249 787

5 306 620

5 547 023

5 513 918

26

Készletbeszerzések

3 561 084

3 546 692

4 717 120

4 647 079

27

Kommunikációs szolgáltatások

692 336

841 000

925 319

876 330

28

Szolgáltatási kiadások

27 930 558

27 366 842

33 203 908

33 108 955

29

Kiküldetések, reklám- és propaganda

847 066

1 000 000

750 000

689 401

30

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

6 555 471

9 428 299

8 338 334

8 128 682

31

Dologi kiadások

39 586 515

42 182 833

47 934 681

47 450 447

32

Családi támogatások

33

Lakhatással kapcsolatos ellátások

34

Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai

35

Egyéb nem intézményi ellátások

1 494 100

4 779 000

4 779 000

1 399 500

36

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 494 100

4 779 000

4 779 000

1 399 500

37

Elvonások és befizetések

30 621

13 030

13 030

38

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

19 852 092

19 970 796

19 970 796

19 925 729

39

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre

25 000

414 528

381 956

40

Tartalékok

460 907

12 900 672

41

Egyéb működési célú kiadások

19 907 713

20 431 703

33 299 026

20 320 715

42

Beruházások

18 678 317

645 000

5 295 414

4 650 414

43

Felújítások

190 500

51 935 660

84 491 643

84 110 644

44

Felhalmozási kiadások

18 868 817

52 580 660

89 787 057

88 761 058

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

125 975 587

160 798 674

221 790 548

200 667 210

Finanszírozási bevételek

Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

22 000 000

45

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

43 099 264

81 819 389

81 819 389

81 819 389

47

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 833 112

10 889 981

10 889 981

48

Belföldi finanszírozás bevételei

75 932 376

81 819 389

92 709 370

92 709 370

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

75 932 376

81 819 389

92 709 370

92 709 370

Finanszirozási kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

22 000 000

3 509 586

Rövid lejáratú hitelek kölcsönök

18 490 414

18 490 414

Központi irányítószervi támogás

173 698 128

174 237 464

174 237 464

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 158 093

9 501 811

11 260 794

11 173 901

50

Belföldi finanszirozási kiadás

7 158 093

205 199 939

207 498 258

203 901 779

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

386 285 738

365 998 613

429 288 806

419 854 256

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

133 133 680

365 998 613

429 288 806

404 568 989

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021.évi teljesítése

forint

A

B

C

D

E

F

2021.évi

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

2020.évi teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

Költségvetési bevételek:

1

Központi írányítószervi támogatás

171 332 669

173 698 128

174 237 464

174 237 464

Támogatási bevétel összesen

171 332 669

173 698 128

174 237 464

174 237 464

2.

Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről

778 487

Működési célú támogatások államházt. Belülről

778 487

0

0

0

3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 428 233

1 905 000

1 905 000

1 532 407

4.

Kamatbevételek

1 000

1 000

5.

Szolgáltatások ellenértéke

220 000

160 000

230 000

220 000

6.

Egyéb működési bevétel

21

1 000

1 000

Működési bevételek

1 648 254

2 067 000

2 137 000

1 752 407

7.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

173 759 410

175 765 128

176 374 464

175 989 871

Költségvetési kiadások:

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

108 012 978

150 365 400

151 211 855

126 524 464

2.

Külső személyi juttatások

1 117 519

1 360 000

1 360 000

416 944

Személyi juttatások

109 130 497

151 725 400

152 571 855

126 941 408

3.

Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó

17 822 015

23 207 437

23 207 437

19 407 853

4.

Készletbeszerzések

1 438 994

8 755 237

8 755 237

3 893 123

5.

Kommunikációs szolgáltatások

1 976 953

5 000 000

5 000 000

2 267 127

6.

Szolgáltatási kiadások

4 836 179

11 493 000

11 493 000

6 330 228

7.

Kiküldetések, reklám- és propaganda

4 476 090

7 500 000

7 500 000

5 437 126

8.

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

1 154 835

9 658 914

9 321 795

1 823 266

Dologi kiadások

13 883 051

42 407 151

42 070 032

19 750 870

9

Informatikai eszközök beszerzése

4 724 409

4 724 409

1 130 520

10

Egyéb tárgyieszközök beszerzése

757 404

100 000

77 614

11

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

204 498

1 275 591

1 275 591

326 196

Beruházások

961 902

6 000 000

6 100 000

1 534 330

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

141 797 465

223 339 988

223 949 324

167 634 461

Finanszírozási bevételek

1

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

Maradvány igénybevétele

15 312 915

47 574 860

47 574 860

47 574 860

Belföldi finanszírozás bevételei

15 312 915

47 574 860

47 574 860

47 574 860

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

15 312 915

47 574 860

47 574 860

47 574 860

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

189 072 325

223 339 988

223 949 324

223 564 731

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

141 797 465

223 339 988

223 949 324

167 634 461

4. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzat és a Tüskevári Közös Önkományzati Hivatal által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2021. január 1.

2021. december 31.

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

Nyitólétszám

Zárólétszám

Önkormányzat

1.Választott tisztségviselők

5

2

5

0

2. Közalkalmazottak

5

5

4

4

3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók

2

2

2

2

3. Közfoglalkoztatottak

5

5

5

5

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal

2. Köztisztviselők

20

22

20

23

4. Összesen:

37

36

36

34

5. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatás

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

327 144 886

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

200 667 210

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

126 477 676

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

92 709 370

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

203 901 779

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-111 192 409

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

15 285 267

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

15 285 267

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

15 285 267

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradvány kimutatása

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

Teljesítés

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 752 440

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

167 634 461

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-165 882 021

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

221 812 324

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

221 812 324

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

55 930 303

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

55 930 303

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

55 930 303

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

6. melléklet

Kimutatás Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

4 311

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 311

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

311 401 577

0

336 005 469

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 175 763

0

17 652 889

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 450 000

0

25 531 280

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

333 027 340

0

379 189 638

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

260 000

0

260 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

260 000

0

260 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

260 000

0

260 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

20 051 993

0

19 447 012

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

20 051 993

0

19 447 012

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

20 051 993

0

19 447 012

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

353 343 644

0

398 896 650

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

154 875

0

462 595

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

154 875

0

462 595

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

70 244 443

0

14 491 111

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

70 244 443

0

14 491 111

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

70 399 318

0

14 953 706

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

244 958

0

140 038

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

146 702

0

97 773

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

98 256

0

42 265

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 275 452

0

1 309 890

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

360 020

0

467 200

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

696 836

0

526 787

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

218 596

0

315 903

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 520 410

0

1 449 928

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

11 126 575

0

0

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

11 126 575

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

505 000

0

505 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

5 269 067

0

5 874 048

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

34 965

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 900 642

0

6 414 013

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

18 421 052

0

7 863 941

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

464 347

0

504 616

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

217 829

0

240 691

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

682 176

0

745 307

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

442 846 190

0

422 459 604

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

406 803 235

0

406 803 235

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

25 321 060

0

25 321 060

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 114 090

0

24 114 090

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-140 487 271

0

-140 172 987

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

314 284

0

-49 624 925

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

316 065 398

0

266 440 473

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

31 501 811

0

12 727 477

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

22 000 000

0

3 509 586

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

9 501 811

0

9 217 891

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

31 501 811

0

12 727 477

237

H/III/1 Kapott előlegek

208 341

0

208 404

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

3 163

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

211 504

0

208 404

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

31 713 315

0

12 935 881

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 609 098

0

4 888 243

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

90 458 379

0

138 195 007

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

95 067 477

0

143 083 250

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

442 846 190

0

422 459 604

Kimutatás Tüskevári Közös Önkormámnyzati Hivatal 2021. évi vagyonáról

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

ESZKÖZÖK

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 183 408

0

1 953 646

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 183 408

0

1 953 646

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

0

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 183 408

0

1 953 646

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

340 100

0

296 230

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

340 100

0

296 230

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

47 218 103

0

55 634 073

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

47 218 103

0

55 634 073

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

47 558 203

0

55 930 303

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

0

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 860

0

0

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 860

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 860

0

0

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

0

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

16 657

0

0

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

16 657

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 657

0

0

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

21 517

0

0

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

128 128

0

137 814

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

103 441

0

0

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

231 569

0

137 814

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

48 994 697

0

58 021 763

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

192 481

0

192 481

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

0

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 634 820

0

2 634 820

183

G/IV Felhalmozott eredmény

6 308 355

0

37 084 728

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

30 776 373

0

7 449 861

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

39 912 029

0

47 361 890

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

0

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

237

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

0

0

0

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 082 668

0

10 659 873

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 082 668

0

10 659 873

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

48 994 697

0

58 021 763

7. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 089 545

0

1 914 308

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

12 191 237

0

11 495 079

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

108 983

0

104 951

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 389 765

0

13 514 338

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

232 964 983

0

245 034 789

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 310 165

0

11 530 496

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

30 876 260

0

778 737

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 286 191

0

8 593 006

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

285 437 599

0

265 937 028

13

10 Anyagköltség

3 526 856

0

4 647 079

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

25 222 878

0

31 701 881

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 745 543

0

3 512 545

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

32 495 277

0

39 861 505

18

14 Bérköltség

25 179 261

0

24 617 582

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 510 491

0

12 273 696

20

16 Bérjárulékok

6 144 525

0

5 501 187

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

45 834 277

0

42 392 465

22

VI Értékcsökkenési leírás

17 436 534

0

18 386 009

23

VII Egyéb ráfordítások

202 637 037

0

227 729 143

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

424 239

0

-48 917 756

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

15 323

0

8 228

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

15 323

0

8 228

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

125 278

0

715 397

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

125 278

0

715 397

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-109 955

0

-707 169

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

314 284

0

-49 624 925

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi eredménykimutatása

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 652 531

0

1 757 233

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

1 652 531

0

1 757 233

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

171 332 669

0

174 237 464

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

778 487

0

0

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

21

0

33

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

172 111 177

0

174 237 497

13

10 Anyagköltség

1 436 407

0

3 893 123

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 084 389

0

13 055 380

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 243 875

0

1 336 173

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

12 764 671

0

18 284 676

18

14 Bérköltség

98 949 728

0

111 949 970

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 284 461

0

16 140 050

20

16 Bérjárulékok

17 904 986

0

19 582 815

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

128 139 175

0

147 672 835

22

VI Értékcsökkenési leírás

724 156

0

437 896

23

VII Egyéb ráfordítások

1 359 333

0

2 149 462

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

30 776 373

0

7 449 861

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

0

0

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

0

0

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

30 776 373

0

7 449 861

8. melléklet

Kimutatás a Tüskevár Község Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 402

492 051 550

57 231 990

0

2 450 000

25 460 847

577 981 789

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

3 661 743

0

3 661 743

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

66 228 853

0

66 228 853

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

43 147 573

3 661 743

0

0

0

46 809 316

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

787 402

0

4 658 614

0

0

0

5 446 016

08

Összes növekedés (=02+…+07)

787 402

43 147 573

8 320 357

0

69 890 596

0

122 145 928

09

Értékesítés

0

4 333 143

1 168 814

0

0

0

5 501 957

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

870 000

0

0

0

0

870 000

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

787 402

5 217 217

4 658 614

0

46 809 316

0

57 472 549

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

787 402

10 420 360

5 827 428

0

46 809 316

0

63 844 506

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 402

524 778 763

59 724 919

0

25 531 280

25 460 847

636 283 211

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

783 091

179 643 871

38 056 227

0

0

5 408 854

223 892 043

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

4 311

13 596 146

4 785 552

0

0

604 981

18 990 990

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

5 472 825

769 749

0

0

0

6 242 574

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 402

187 767 192

42 072 030

0

0

6 013 835

236 640 459

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

1 006 102

0

0

0

0

1 006 102

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

3 505 101

399 065

0

0

0

3 904 166

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

3 505 101

399 065

0

0

0

3 904 166

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

1 006 102

0

0

0

0

1 006 102

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 402

188 773 294

42 072 030

0

0

6 013 835

237 646 561

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

336 005 469

17 652 889

0

25 531 280

19 447 012

398 636 650

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

10 827 402

0

26 164 719

0

0

0

36 992 121

Kimutatás az Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Sorszám

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

0

0

2 256 431

0

0

0

2 256 431

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

1 208 134

0

1 208 134

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 208 134

0

0

0

1 208 134

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

309 684

0

0

0

309 684

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

0

1 517 818

0

1 208 134

0

2 725 952

09

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

0

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

11

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

12

Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

309 684

0

1 208 134

0

1 517 818

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

309 684

0

1 208 134

0

1 517 818

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

0

0

3 464 565

0

0

0

3 464 565

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

1 073 023

0

0

0

1 073 023

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

0

437 896

0

0

0

437 896

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

0

0

1 510 919

0

0

0

1 510 919

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

0

0

0

0

0

21

Terven felüli értékcsökkenés növekedés

0

0

0

0

0

0

0

22

Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés

0

0

0

0

0

0

0

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

0

0

0

0

0

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

0

0

1 510 919

0

0

0

1 510 919

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

0

1 953 646

0

0

0

1 953 646

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

0

0

309 684

0

0

0

309 684

9. melléklet

Tüskevár Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

E

Sorszám

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./ TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Árkok

17 943 460

8 534 152

4.

2. Utak

262 343 494

132 702 813

5.

3. Szennyvízkezelési program

5 384 800

3 850 132

6.

4. Buszváró

1 922 500

1 008 408

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ingatlanok (1 + … + 3):

287 594 254

146 095 505

15.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 13):

287 594 254

146 095 505

16.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

17.

1. Szolgálati lakások

38.

3 667 054

2 152 171

18.

2. Orvosi rendelő

47/A/1

1 200 000

741 407

3. Gyógyszertár

47/A/2

551 000

340 429

19.

4. Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház

69.

128 758 791

110 628 947

20.

5. Napközi otthonos Óvoda

283.

10 613 480

9 555 193

21.

6. Napközi otthonos Konyha

293.

23 913 841

21 644 290

22.

7. Helytörténeti múzeum

305.

20 159 578

14 218 618

23.

8. Tűzoltószertár

48.

634 000

176 728

24.

9. Tornapálya

294.

602 000

205 210

25.

10. Sporttelep

74\26

13 132 021

8 096 678

26.

11. Vízi közmű egyéb építmények

10 154 744

3 477 987

27.

28.

Ingatlanok (1 + … + 5):

213 386 509

171 237 658

29.

A

B

C

D

30.

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

31.

6. Víziközmű földterület

32.

7. Víziközmű egyéb vezetékek

33.

8. Víziközmű egyéb építmények

25 460 847

19 447 012

34.

9. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

35.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (6+ … + 9:

25 460 847

19 447 012

Vagyonkezelésbe vett gyümölcsös

-

-

36.

10. Járművek

13 895 000

-

11. Informatikai eszközök

848 502

565 433

37.

12. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

41 581 417

17 087 456

13. Kisértékű tárgyi eszköz

-

-

38.

14. Beruházások

23 231 280

39.

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (10+ … + 17):

79 556 199

17 652 889

40.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 17):

318 403 555

208 337 559

III. Szellemi termékek

10 827 402

-

41.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

616 825 211

354 433 064

42.

B./ ÜZLETI VAGYON:

43.

1. Földterületek

5 617 000

5 617 000

44.

2. Lakóház

17 131 000

13 055 306

45.

Ingatlanok (1+2):

22 748 000

18 672 306

46.

3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

47.

4.

48.

Részesedések (3 + 4):

49.

Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4):

50.

5. Pénzeszközök

51.

6. Követelések

52.

7. Követelés jellegű sajátos elszámolások

53.

Egyéb eszközök (5 + … + 7):

54.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7):

22 748 000

18 672 306

55.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

639 573 211

373 105 370

56.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK:

57.

Pénzügyi kötelezettségek:

58.

1. Kötelezettségek dologi kiadásra

59.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

60.

3.Kommunálisadó túlfizetés

61.

4. Gépjárműadó túlfizetés

62.

5. Pótlék túlfizetés

63.

6. Mezőőri járulék túlfizetés

64.

7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg

65.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 7):

66.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7):

Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi vagyonleltára

forint

A

B

C

D

E

Sorszám

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./ TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

4.

5.

Ingatlanok (1 + … + 27):

0

0

6.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 27):

-

-

7.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

8.

9.

10.

Ingatlanok (1 + … + 11):

-

-

11.

A

B

C

D

12.

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

13.

14.

15.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + … + 15):

16.

1.Gépek berendezések, felszerelések, járművek

1 239 763

581 076

17.

2. Informatikai eszközök

1 915 118

1 372 570

18.

3. Kisértékű tárgyi eszköz

309 684

0

19.

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18):

20.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18):

3 464 565

1 953 646

21.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

3 464 565

1 953 646

22.

B./ ÜZLETI VAGYON:

23.

24.

25.

Ingatlanok (1+2):

26.

27.

28.

Részesedések (3 + 4):

29.

Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4):

30.

5. Pénzeszközök

31.

6. Követelések

32.

7. Követelés jellegű sajátos elszámolások

33.

Egyéb eszközök (5 + … + 7):

34.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7):

35.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

3 464 565

1 953 646

36.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK:

37.

Pénzügyi kötelezettségek:

38.

1.

39.

2.

40.

3.

41.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 3):

42.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 3):

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.