Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 3/2021 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 03

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a 3/2021 (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdése alapján Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Lepsény Nagyközség Önkormányzata, Mezőkomárom Község Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata, Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata és Mátyásdomb Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja ellátottanként:)

„a) 8130 Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 3 800 forint ellátási naponként,”

2. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 5. és 6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„5. § (1) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként helyszínen történő fogyasztással:

a) Enyingen 815 forint,

b) Lajoskomáromban 900 forint,

c) Lepsényben 520 forint,

d) Mezőkomáromban 685 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 890 forint,

f) Szabadhídvégen 640 forint

g) Mátyásdombon 900 forint

(2) Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként az igénybevétel helyére történő szállítással:

a) Enyingen 915 forint,

b) Lajoskomáromban 1000 forint,

c) Lepsényben 620 forint,

d) Mezőkomáromban 785 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 990 forint.

f) Szabadhídvégen 740 forint

g) Mátyásdombon 1000 forint

(3) A személyi térítési díjat az 2. melléklet alapján az intézményvezető állapítja meg.

(4) Ha az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személy után lehet megállapítani.

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

6. § (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható szociális segítés bruttó intézményi térítési díja gondozási óránként:

a) Enyingen 300 forint,

b) Lajoskomáromban 500 forint,

c) Lepsényben 300 forint,

d) Mezőkomáromban 300 forint,

e) Mezőszentgyörgyön 300 forint,

f) Szabadhídvégen 300 forint,

g) Mátyásdombon 300 forint.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti ellátás hétfőtől péntekig vehető igénybe.

(4) Amennyiben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítandó készülék működtetéséhez jelerősítő berendezés szükséges, az ellátottnak az üzembe helyezéstől számított 18 hónapon keresztül, az intézményi térítési díjon felül havonta 900 forintot kell fizetnie.”

3. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 4-én hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

1. Enying

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

570

640

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

815

915

2. Lajoskomárom

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

630

700

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

900

1000

3. Lepsény

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

365

435

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

520

620

4. Mezőkomárom

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

480

550

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

685

785

5. Mezőszentgyörgy

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

625

695

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

890

990

6. Szabadhídvég

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

450

520

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

640

740

7. Mátyásdomb

Jövedelem

Helyszínen történő fogyasztással (forint ellátási naponként)

Igénybevétel helyére történő szállítással (forint ellátási naponként)

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének megfelelő vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

0

0

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj

630

700

az öregségi nyd. mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj

900

1000”