Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete és a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 05- 2022. 05. 05

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete és a Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.05.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Hivatal alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételére – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 50. § (2) bekezdésében meghatározott juttatások terhére – szerződés az alábbi feladatok elvégzésére köthető:

a) foglalkozás-egészségügyi feladatok,

b) jogi tevékenység,

c) tervezési, bonyolítói, szakértői feladatok,

d) belső ellenőrzési feladatok,

e) területrendezési tervek készítése,

f) területfejlesztési tervek készítése,

g) szerzői jogvédelem alá eső tevékenységek,

h) fordítói, tolmácsolási tevékenység,

i) pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés.

3. § A 2. § szerinti feladatokra szerződés a Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel köthető.”

3. § A költségvetési szerv alaptevékenysége körében végzett szellemi tevékenység szerződéssel történő igénybevételének szabályozásáról szóló 7/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szerződésnek a Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.”

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

4. § A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

5. § A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A megyei önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és szabadon vállalható feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hivatalán keresztül látja el.

(2) A feladatellátás során kiemelt szerepet kap:

a) a megyei közgyűlés elnöke

b) a Közgyűlés szakbizottsága,

c) a sport megyei szervezetei,

d) a települési önkormányzatok sportszervei, intézményei.”

6. § A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A megyei önkormányzat sportfeladatai körében:

a) meghatározza és végrehajtja a sportfejlesztési koncepcióját,

b) együttműködik az országos és megyei sport szövetségekkel,

c) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működését,

d) segítséget nyújt a továbbképzések területén,

e) figyelemmel kíséri a sportági és iskolai területi versenyrendszereket, segíti az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,

f) nemzetközi sport kapcsolatok kiépítését kezdeményezi, a meglévő kapcsolatok működéséhez szakmai segítséget nyújt,

g) közreműködik a sport népszerűsítésében, szervezi az aktív életmódhoz kapcsolódó sporttudományos felvilágosító tevékenységet,

h) figyelemmel kíséri a sportorvosi tevékenységet.”

7. § A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló 8/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A megyei önkormányzat a sporttal foglalkozó szakbizottság döntése alapján meghatározza éves feladatait.

(2) A feladatok végrehajtása érdekében koordinálja a megyei sporttanáccsal, diáksport szövetséggel, körzetek sportfelelőseivel a közös feladatokat, együttműködik azok megvalósításában. Kapcsolatot tart az országos sportirányító szervekkel.”

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.