Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 12/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 02- 2022. 08. 03

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 12/2021. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.02.

Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A település támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 12/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A (10) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:nullahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.”

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 2-án lép hatályba.