Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 24

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.24.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságára,

2. a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalra,1

3. az önkormányzati intézményre,

4. a Mátrafüredi Részönkormányzatra,

5. a Hatvani Tankerületi Központ, az Egri Tankerületi Központ és az Egri Szakképzési Centrum által működtetett, valamint az Egri Főegyházmegye és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére átadott intézmények által kezelt, illetve a társulási feladatellátás kapcsán az Önkormányzat tulajdonban lévő ingatlanok felújítási előirányzat felhasználására,

6. a Városgondozási Zrt-re, a Gyöngyösi Médiaközpont Kft-re, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-re, a Gyöngyösi Sportfólió Kft-re, a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft-re, illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt-re az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

7. továbbá a Képviselő-testület, illetve a bizottság által megállapított támogatásra és kedvezményezettjére.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 15. § alapján a 18. melléklet szerint állapítja meg.

II. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐBB GAZDASÁGI MUTATÓI

1. A költségvetési mérleg

3. § (1)2 A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1.9097.305.894 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 8.934.992.147 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 11.640.200.391 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya 2.670.498.098 Ft, melyen kívül az Önkormányzatot a 2022. évi „0.” havi finanszírozás elszámolásával összefüggésben 87.387.647 Ft, a korábbi években felvett fejlesztési hitel 2022. évi tőketörlesztése kapcsán pedig 81.083.588 Ft finanszírozási kiadás terhel.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott hiányt 1.879.151.162 Ft maradvány igénybevételével, valamint 63.071.000 Ft névértékű Prémium Magyar Államkötvény, illetve 898.030.000 Ft névértékű Önkormányzati Magyar Államkötvény értékesítésével finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel (hitelfelvétel) kapcsolatos hatásköröket fenntartja magának.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán elszámolt működési jellegű többletbevételeit tartalékképzésre fordítja.

2. Költségvetési bevételek és kiadások

4. § (1)3 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegen belül a bevételeket előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 3.222.828.681 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 571.079.274 Ft
3. Közhatalmi bevételek 3.859.806.000 Ft
4. Működési bevételek 856.246.721 Ft
5. Felhalmozási bevételek 294.312.395 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 15.039.274 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 115.480.002 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft
11. ÁHT-n belüli megelőlegezés 0 Ft
12. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft
13. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft
14. Betétek megszüntetése 4.250.000.000 Ft
A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) 4 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszegen belül a kiadásokat előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 2.221.917.890 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 297.666.507 Ft
3. Dologi kiadások 2.564.658.750 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 97.597.000 Ft
5. Egyéb működési célú kiadások 2.100.965.900 Ft
6. Beruházások 1.076.775.365 Ft
7. Felújítások 1.921.868.153 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 387.709.934 Ft
9. Tartalékok 971.040.892 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft
11. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
12. ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft
13. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft
14. Gépjármű lízing 1.947.269 Ft
15. Központi, irányítószervi tám. folyósítása 2.441.686.792 Ft
16. Betét elhelyezés 4.250.000.000 Ft
A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és az 5-8. mellékletek tartalmazzák

3. Költségvetési létszámkeret

5. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 15 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő.

4. Egyéb információk

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által vállalt nem kötelező, működési jellegű feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

1. 2023. évre 9.329.626.000 Ft
2. 2024. évre 9.530.002.000 Ft
3. 2025. évre 9.767.255.000 Ft
bevételi és kiadási fő összeggel a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat ivó- és szennyvízvagyonához kapcsolódó használati díjból származó bevételeket és azok felhasználását a 19. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat pályázatokból származó bevételeit és azok felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzatot a pálosvörösmarti feladatok ellátásával összefüggésben terhelő kiadásokat a 21. melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 22. melléklet tartalmazza.
III. Fejezet

MÁTRAFÜREDI RÉSZÖNKORMÁNYZAT

7. § (1) Képviselő-testület a Mátrafüredi Részönkormányzat 2022. évi kiadásaihoz 3.000.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.

(2)6 Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetését 158.843.345 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 47.095.923 Ft hiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

RÉSZLETES SZABÁLYOK

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság a Rendelet kihirdetését követő 10 napon belül az intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmény elemi költségvetését, és egy példány átadásával az intézményt kötelesek arról tájékoztatni.

(2) Az intézmény az éves költségvetését:

1. az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
köteles végrehajtani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát, a központi költségvetési támogatások felhasználását, a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, továbbá a vagyon összetételében és a tevékenység eredményének bemutatását foglalja magában.
(4) Az intézmény, illetve az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság az általa kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően – amennyiben önerő rendelkezésre áll – köteles az Önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.
(5) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.
(6) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.
(7) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 85%-ot 10 napon túl meghaladja.
(8) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a következő esetekben igényelhet készpénz felvételt, vagy történhet részükre kifizetés a Közös Hivatal házipénztárából:
1. bérjellegű kifizetések,
2. készpénzelőleg,
3. bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,
4. saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
5. üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
6. helyi és helyközi utazási költségtérítés,
7. karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
8. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
9. reprezentációs kiadások,
10. önkormányzati, intézményi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
11. jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés,
(9) A házi pénztárból kifizetés kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli engedélye alapján teljesíthető.

6. Az intézmény gazdálkodása

9. § (1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A Rendeletben meghatározott kiemelt előirányzat Képviselő-testület jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a Rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az eszköz üzemeltetési önköltségének megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

(4) A saját konyhával rendelkező intézmény jogosult az alkalmazottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatás árát úgy meghatározni, hogy az a nyersanyagköltséget és az ÁFA-t tartalmazza. Ez esetben az intézmény az alkalmazotti étkezés rezsi költsége után az egyes meghatározott juttatások munkáltatót terhelő járulékait köteles havonta bevallani és megfizetni a NAV részére.

(5) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) Az intézmény köteles a nevére szóló számlát az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság részére megküldeni.

10. § (1) Az intézmény költségvetési elszámolási számláját az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél köteles megnyitni és vezetni. Az intézmény egy költségvetési számlával, munkabér, illetve pályázati pénzeszközeinek elkülönítésére szolgáló számlával rendelkezhet. Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan a NEAK-tól kapott támogatást külön számlán kell nyilvántartani.

(2) Az intézmény a pénzeszközök kezelésére letéti számlát nem nyithat.

(3) Az intézmény készpénzforgalmát a Közös Hivatal házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítja. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(4) Az intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető 100.000 Ft-ot elérő kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amely kötelezettségvállalás dokumentumát köteles haladéktalanul a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságnak ellenjegyzés céljából megküldeni.

(5) Az intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.

11. § (1) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint köteles elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(2) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolásakor pedig elvonásra kerül.

12. § Az intézményi költségvetési maradvány megállapítására az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 155. §-ban foglaltak az irányadók.

7. Személyi és egyéb juttatások

13. § (1)7 A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap 2022. évi összegét 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő részére az alábbi vezetői illetménypótlékokat állapítja meg:

1. igazgatói és kabinetvezetői beosztásban (főosztályvezető-helyettesi besorolás) 15%

2. igazgató-helyettesi, személyzeti vezetői és főépítészi beosztásban (osztályvezetői besorolás) 10%

(3) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján a Közös Hivatalban dolgozó felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 30%-ban, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítését pedig 20%-ban határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő kivételével a közalkalmazott havi illetményét 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 7. mellékletében az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum összegével egyezően határozza meg.

(5) A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus, és felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelő illetményének megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (20a) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(6) Az intézményvezető illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

(7) A nem közoktatási intézmény kötött felhasználású, kizárólag teljesítményösztönzési célú keret felhasználásáról az érintett intézmény vezetője jogosult döntést hozni, s arról a fenntartót legkésőbb 2022. október 31-ig köteles írásban tájékoztatni.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott juttatásra 2022-ben jogosult az óvodákban dolgozó, pedagógusnak nem minősülő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló is.

(9) A (7) bekezdésekben meghatározott juttatásokon belül az intézményvezető részére megállapított juttatásról a Polgármester 2022. október 15-ig jogosult dönteni.

(10) Az intézménynél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. napjáig – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(11) A képviselő és a külső bizottsági tag tiszteletdíját – az érintett választásától függően – számlára vagy lakcímre történő utalással kell kifizetni. A tiszteletdíj utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig – ha az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a jogosult számláján jóváírásra kerüljön, vagy azt a lakcímén átvehesse.

14. § (1) A Képviselő-testület a köznevelési intézményben foglalkoztatott óvodapedagógus kivételével a közalkalmazottat megillető kötelező pótlékok mértékét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 63. § (1) b) pontjában rögzített minimumban állapítja meg.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá a magasabb vezetői pótlék, melynek megállapítására a Polgármester jogosult.

(3)8 A köznevelési intézményben dolgozó óvodapedagógus illetménypótléka, valamint a Mesevár Tagóvoda dolgozóinak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó illetménypótléka megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletben meghatározott alsó határértékek az irányadók.

15. § (1)9 A Képviselő-testület a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatását, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló cafetéria juttatása 2022. évi mértékét 2022. január 1-től 2022. június 30-ig 125.000 Ft, 2022. július 1-től 2022. december 31-ig 150.000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Gyöngyös Városi Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatott nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményben foglalkoztatott közalkalmazott esetében a cafetéria juttatás 2022. évi mértékét bruttó 140.000 Ft összegben állapítja meg.

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az ott megjelölt juttatás igénybevételéről a Rendelet hatálybalépését követő legkésőbb 8 napon belül, illetve a jogviszony létesítésekor, vagy az áthelyezéskor nyilatkozik.

(6)10 Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 225.000 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 150.00 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(7) A (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatott a (3) bekezdésben meghatározott mértékig az (5) bekezdésben rögzített módon az alábbi juttatások közül választhat:

1. szálláshely alszámlára utalt 109.035 Ft támogatás,

2. vendéglátás alszámlára utalt 109.375 Ft támogatás

3. szabadidő alszámlára utalt 75.000 Ft támogatás

(8) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottra vonatkozóan:

1. A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) és (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

2. Nem jogosult cafetéria juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

3. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafeteria juttatás időarányos része illeti meg.

(9) Az intézményi kollektív szerződés, illetve a Közszolgálati Szabályzat csak az (1)–(8) bekezdésben rögzített korlátozással köthető, illetve módosítható.

16. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, az ügykezelő, és a közfoglalkoztatott kivételével a Munka Törvény-könyve alapján foglalkoztatott munkavállaló, továbbá az Önkormányzat által közvetlenül, és az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazott, illetve a polgármester és alpolgármester tekintetében a fizetési számlához kapcsolódó egy foglalkoztatottra eső bankszámla-hozzájárulás havi mértékét 1.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatás kifizetése a kedvezményezett bankszámlájára történő utalással történik oly módon, hogy a juttatást a kedvezményezettnek fél évente egy alkalommal, a féléves időtartamra vonatkozóan összevonva, tárgyfélév utolsó hónapjának 10. napjáig kell megkapni.

8. Céljelleggel adott és egyéb támogatások

17. § Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatások felosztására – a polgármesteri és alpolgármesteri keret, illetve a képviselői keret terhére nyújtott támogatások kivételével – az egyes önkormányzati támogatásokról szóló 15/2017. (III.31.) önkormányzati rendeleteben foglaltak az irányadók.

18. § (1) A polgármester és az alpolgármester a részére jóváhagyott keret terhére csak írásbeli kérelem alapján adhat támogatást.

(2) A támogatásban részesülővel az Önkormányzat a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni. A szerződést a Polgármesteri Kabinet köteles előkészíteni

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

1. a támogatott nevét, székhelyét és főbb azonosító adatait,

2. a támogatás célját és összegét,

3. a folyósítás ütemezését,

4. az elszámolási kötelezettség előírását, annak határidejét, módját,

5. az ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,

6. az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit,

7. valamint arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a kedvezőtlen gazdasági-pénzügyi folyamatok eredményeként bekövetkező likviditási nehézségek esetén jogosult a megítélt támogatást részben, vagy egészben visszatartani, vagy megvonni.

(4) A polgármester és az alpolgármester rendelkezésére álló keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

(5) A támogatásban részesülő a támogatásról legkésőbb 2023. január 31-ig köteles elszámolást benyújtani. Az elszámolást a Polgármesteri Kabinethez kell benyújtani. Amennyiben a támogatásban részesülő a támogatással határidőben nem számol el, részére újabb támogatás nem állapítható meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott elszámolási határidő kivételes esetben, írásbeli kérelem alapján, legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal hosszabbítható meg. A kérelmet az eredeti határidő lejárta előtt kell benyújtani. A kérelem befogadásáról a polgármester dönt.

19. § (1) A Képviselő-testület által a nemzetiségi önkormányzat részére jóváhagyott általános támogatás havi bontásban, 12 egyenlő részben, a tárgyhó első és ötödik munkanapja között válik esedékessé. A célhoz kötött támogatás folyósítására csak a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló döntése, és előzetes írásbeli kérelme alapján van lehetőség.

(2) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján az Önkormányzat által átvállalt költségek ellentételezéséhez kapott támogatás kizárólag a megállapodásban rögzített célokra használható fel.

(3) A nemzetiségi önkormányzat az önkormányzati támogatással a tárgyévet követő év május 31-ig köteles elszámolást benyújtani a nemzetiségi önkormányzat szakmai és pénzügyi beszámolójának benyújtásával együtt.

9. Az államháztartáson kívülről érkező források átvétele

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

1. 1.000.000 Ft-ig – az alapítványi forrás átvétele, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;

2. 1.000.000 Ft-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

1. természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;

2. az átvett forrás tárgyiasult formáját, mennyiségét, értékét;

3. az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;

4. az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

1. az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

2. az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átadó által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átadó által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átadóval megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

10. Előirányzat felhasználás és módosítás

21. § A Rendeletet évente három alkalommal, legkésőbb 2022. június 30., 2022. október 31., illetve 2023. február 28-ig kell módosítani.

22. § (1) Az intézmény előirányzat feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül előirányzat-felhasználásra, illetve kiemelt előirányzaton belüli előirányzat-módosításra terjed ki.

(2) Az élelmezési feladattal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatot kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

(3) Az intézmény személyi juttatás előirányzatát csak a Képviselő-testület által jóváhagyott többlet-feladat esetén lehet növelni.

(4) Az intézmény a személyi juttatás előirányzatának maradványát felhasználni, annak terhére kötelezettséget vállalni csak a költségvetési maradvány jóváhagyása után jogosult.

11. Nevesített hatáskörök

23. § (1) Az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy ÁFA-val növelt értéke a 30.000.000 Ft-ot.

(2) Az Önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság kezdeményezi.

24. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékon belül a pályázati tartalékhoz, valamint az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalási jogkört pályázatonként, illetve projektenként

- bruttó 10.000.000 Ft-ig a Polgármesterre,

- bruttó 10.000.000 Ft felett 20.000.000 Ft-ig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra

ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalék működési célú felhasználása, az intézmény-felújítási előirányzat, valamint az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás jogát esetenként bruttó 1.000.000 Ft keretösszegig a Polgármesterre, bruttó 1.000.000 Ft felett 2.000.000 Ft összeghatárig pedig a Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felhalmozási célú felhasználásának jogkörét esetenként bruttó 20.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(4)11 A Képviselő-testület az energetikai intézkedések megvalósításához kapcsolódó céltartalék felhasználási jogkörét értékhatárra tekintet nélkül a polgármesterre ruházza át.

25. § (1) A Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházza át a

1. a Kulturális Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 12. sorszám)
2. az önkormányzat egyéb dologi előirányzaton belül a pedagógiai szakmai szolgáltatásra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3 cím 22. sorszám)
3. az oktatási és nevelési célú támogatások (7. melléklet)
4. a kulturális célú támogatások (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(2) A Képviselő-testület a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Sportfejlesztési Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 11. sorszám)
2. az Ifjúsági Koncepció Cselekvési terve végrehajtásához rendelt előirányzat (3. melléklet III. fejezet 5. cím 13. sorszám)
3. sport célú támogatások (7. melléklet)
feletti rendelkezési jogkört.
(3) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra ruházza át
1. lakáshoz jutók helyi támogatási keretének (3. melléklet III. fejezet 8. cím 4. sorszám)
2. lakáscélú bérlemények felújítása (3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sorszám)
3. az egészségügyi tevékenység támogatása (7. melléklet)
4. a szociális tevékenység támogatása (7. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(4) A Képviselő-testület az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságra, az Oktatási és Kulturális Bizottságra, és a Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottságra ruházza át
1. a Drogstratégia megvalósítása (3. melléklet III. fejezet 5. cím 15. sorszám)
2. az önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a Bűnmegelőzési programra biztosított keret (3. melléklet III. fejezet 3. cím 22. sorszám)
felhasználási jogkörét.
(5) A Képviselő-testület a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságra ruházza át a helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzatfelújítási alap és a műemléki védettségű ingatlanok támogatási keretének (7. melléklet) felhasználási jogkörét.
(6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságra ruházza át
1. a Környezetvédelmi Alap (8. melléklet)
2. az állatvédelmi feladatok (5. melléklet)
felhasználási jogkörét.
(7) A Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át az önkormányzati ösztöndíj részelőirányzat felhasználási jogkörét. (3. melléklet, III. fejezet, 4. cím 3. sorszám)

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

1. az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároljon, illetve likviditási nehézségek esetén az értékpapír értékesítéséről döntsön,

2. átmeneti likviditási problémák esetén visszapótlási kötelezettség előírása mellett engedélyezze az elkülönített számlán kezelt forrásból a szabad pénzeszköz felhasználását.

27. § (1) A Rendelet 3. melléklet, III. fejezet, 3. cím 9. sorszáma alatt meghatározott 7.000.000 Ft összegű képviselői keret felhasználására a (2) – (10) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(2) A keret felhasználására valamennyi képviselő éves szinten legfeljebb bruttó 500.000 Ft összeghatárig jogosult javaslatot tenni. Felhasználásra kizárólag előzetesen benyújtott kérelem alapján van lehetőség, már megvalósult feladatokkal kapcsolatos kiadások utólagos elismerésére javaslat nem tehető.

(3) A kérelmet írásban, a felhasználás célját, és a célhoz felhasználni kívánt keretösszeget is bemutatva kell a polgármesterhez benyújtani.

(4) A keret nem használható fel képviselői feladatok ellátásához kapcsolódó személyes igények megvalósítására, valamint – az (5) bekezdésben hivatkozott intézmények által szervezett rendezvények támogatásán kívül – rendezvények támogatására.

(5) A képviselő – amennyiben a keretet, vagy annak egy részét rendezvények, vagy programok támogatására, eszközvásárlásra, illetve pályázati önerőhöz kapcsolódó támogatásra kívánja felhasználni – csak olyan az Önkormányzat közigazgatási területén működő intézményt és – az alapítvány kivételével – olyan civil szervezetet támogathat, amelynek létesítő okirata tartalmazza, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túl a képviselői keret az Önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladataihoz kapcsolódó karbantartási, felújítási vagy felhalmozási célra használható fel. Amennyiben a képviselő által kezdeményezett feladat megvalósításához tervezési, illetve műszaki ellenőri feladatok is kapcsolódnak, úgy azok kiadásait is figyelembe kell venni a keret felhasználása során.

(7) A javaslatról a polgármester a (6) bekezdés szerinti felhasználás esetén a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság véleményének ismeretében dönt a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül.

(8) A támogatási szerződés megkötésére és tartalmára a 18. §-ban foglaltak az irányadók.

(9) Amennyiben a képviselő nem ért egyet a döntéssel, úgy a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül kezdeményezheti a Képviselő-testület előtt a döntés felülvizsgálatát. A keret felhasználása tekintetében a Képviselő-testület döntése az irányadó.

(10) A képviselői keret terhére kötelezettséget vállalni 2022. november 30-ig lehet.

28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzeti fejlesztési keretek közötti átcsoportosítást engedélyezzék.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet írásban kell a polgármesternek benyújtani, meghatározva benne az átcsoportosítani kívánt feladatot és kiadást.

(3) Az engedély csak akkor adható meg, ha az átcsoportosításra irányuló kérelem az adott képviselőcsoport, vagy képviselő rendelkezésére bocsátott felhasználható kereten belüli átcsoportosításra irányul, és nem igényel többletforrást és ahhoz a frakcióvezető is hozzájárul.

29. § (1) Az üzemeltetésre átadott vagyontárgyakhoz kapcsolódó felújítási, felhalmozási előirányzat felhasználására csak a Polgármester erre vonatkozó, előzetes egyetértő írásbeli nyilatkozata alapján van lehetőség. A felhasználásra irányuló javaslatot a szakmai indoklással és a felmerülő kiadásokkal együtt az üzemeltető – a rendkívüli esetek kivételével – köteles legkésőbb 2022. október 31-ig a Polgármesterhez eljuttatni.

(2) Az (1) bekezdés értelmében rendkívüli esetnek minősül minden olyan esemény, amely a tevékenység ellátását akadályozza, életveszélyt, valamint jelentős anyagi kárral fenyegető veszélyhelyzetet idéz elő, vagy az ingatlan műszaki állapotát súlyosan rongálja, veszélyezteti.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § A helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 14. § (2) a.) pontjában meghatározott városfejlesztési célnak minősül 2022-ben:

- az Ipari Parkba vezető kerékpárút és járda megépítése.

31. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

32. § A 2022. január 1. és a hatályba lépés közötti időszakban elszámolt bevételre és teljesített kiadásokra a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

1. melléklet12

adatok Ft-ban

Ssz.

Bevételek

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Ssz.

Kiadások összesen

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

Működési

Felhalm.

Összesen

1

Működési célú támogatások

2 757 861 697

0

2 757 861 697

3 222 828 681

0

3 222 828 681

1

Személyi juttatások

2 158 717 124

0

2 158 717 124

2 221 917 890

0

2 221 917 890

2

Felhalmozási célú támogatások

0

557 012 941

557 012 941

0

571 079 274

571 079 274

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

283 836 910

0

283 836 910

297 666 507

0

297 666 507

3

Közhatalmi bevételek

3 042 700 000

0

3 042 700 000

3 859 806 000

0

3 859 806 000

3

Dologi kiadások

2 053 718 960

0

2 053 718 960

2 564 658 750

0

2 564 658 750

- ebből: helyi adók

3 031 000 000

0

3 031 000 000

3 833 384 000

0

3 833 384 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 715 000

0

99 715 000

97 597 000

0

97 597 000

4

Működési bevételek

831 610 832

0

831 610 832

856 246 721

0

856 246 721

5

Egyéb működési célú kiadások

1 912 461 744

0

1 912 461 744

2 100 965 900

0

2 100 965 900

5

Felhalmozási bevételek

0

21 880 916

21 880 916

0

294 312 395

294 312 395

6

Beruházások

0

920 065 357

920 065 357

0

1 076 775 365

1 076 775 365

6

Működési célú átvett pénzeszköz

15 239 074

0

15 239 074

15 239 074

0

15 239 074

- ebből: részesedés szerzés és -növelés

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

26 333 400

26 333 400

0

115 480 002

115 480 002

7

Felújítások

0

1 557 379 075

1 557 379 075

0

1 921 868 153

1 921 868 153

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

198 500 000

198 500 000

0

387 709 934

387 709 934

10

Tartalékok

358 258 840

380 483 948

738 742 788

594 837 435

376 203 457

971 040 892

8

Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)

6 647 411 603

605 227 257

7 252 638 860

7 954 120 476

980 871 671

8 934 992 147

11

Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)

6 866 708 578

3 056 428 380

9 923 136 958

7 877 643 482

3 762 556 909

11 640 200 391

9

Költségvetési hiány

219 296 975

2 451 201 123

2 670 498 098

-

2 781 685 238

2 705 208 244

12

Költségvetési többlet

-

-

-

76 476 994

-

-

10

Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

13

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

81 083 588

81 083 588

0

81 083 588

81 083 588

11

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

14

Likvid (folyószámla hitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

12

Értékpapírok bevételei

961 101 000

0

961 101 000

1 556 101 207

0

1 556 101 207

15

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

595 000 207

0

595 000 207

13

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

16

ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése

87 387 647

0

87 387 647

87 387 647

0

87 387 647

14

Maradvány igénybevétele

222 921 151

1 656 230 011

1 879 151 162

257 815 451

1 656 710 297

1 914 525 748

17

Lízing szerződéssel összefüggő kiadások

1 282 829

0

1 282 829

1 947 269

0

1 947 269

15

Irányítószervi támogatás

2 328 755 849

71 369 206

2 400 125 055

2 369 847 885

71 838 907

2 441 686 792

18

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

2 328 755 849

71 369 206

2 400 125 055

2 369 847 885

71 838 907

2 441 686 792

16

Betétek megszüntetése

0

0

0

4 250 000 000

0

4 250 000 000

19

Betét elhelyezés

0

0

0

4 250 000 000

0

4 250 000 000

17

Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)

3 512 778 000

1 727 599 217

5 240 377 217

8 433 764 543

1 728 549 204

10 162 313 747

20

Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)

2 417 426 325

152 452 794

2 569 879 119

7 304 183 008

152 922 495

7 457 105 503

18

Bevételek összesen (8+17)

10 160 189 603

2 332 826 474

12 493 016 077

16 387 885 019

2 709 420 875

19 097 305 894

21

Kiadások összesen (10+16)

9 284 134 903

3 208 881 174

12 493 016 077

15 181 826 490

3 915 479 404

19 097 305 894

2. melléklet13

Cím

Alcím

Jogcím

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

Sorszám

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

2

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

929 872 107

652 050

930 524 157

1 021 107 175

2 248 000

1 023 355 175

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

45 505 474

0

45 505 474

3

2

Közhatalmi bevételek

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

4

3

Működési bevételek

5 570 000

652 050

6 222 050

9 436 000

2 248 000

11 684 000

5

4

Felhalmozási bevételek

0

0

0

360 000

0

360 000

8

5

Irányítószervi támogatás működési

843 494 108

0

843 494 108

880 034 142

0

880 034 142

8

6

Irányítószervi támogatás felhalmozási

57 835 206

0

57 835 206

59 602 341

0

59 602 341

11

7

Maradvány működési

22 972 793

0

22 972 793

24 169 218

0

24 169 218

12

8

Maradvány felhalmozási

0

0

0

0

0

0

I. FEJEZET összesen

929 872 107

652 050

930 524 157

1 021 107 175

2 248 000

1 023 355 175

II. FEJEZET Intézmények

1

Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi

160 641 000

3 132 957

163 773 957

157 033 333

2 905 689

159 939 022

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

193 333

0

193 333

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

11 603 543

3 132 957

14 736 500

12 930 811

2 905 689

15 836 500

- ebből: élelmezési bevétel

1 596 583

319 317

1 915 900

1 596 583

319 317

1 915 900

8

4

Irányítószervi támogatás működési

146 419 415

0

146 419 415

141 243 562

0

141 243 562

- ebből: költségvetési támogatás

73 263 179

0

73 263 179

73 263 179

0

73 263 179

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 574 000

0

2 574 000

2 574 000

0

2 574 000

11

6

Maradvány működési

44 042

0

44 042

91 627

0

91 627

2

Dobó Úti Bölcsőde

235 646 557

3 676 274

239 322 831

226 865 412

3 376 377

230 241 789

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

213 333

0

213 333

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

17 640 826

3 676 274

21 317 100

15 940 723

3 376 377

19 317 100

- ebből: élelmezési bevétel

1 863 543

503 157

2 366 700

1 863 543

503 157

2 366 700

8

4

Irányítószervi támogatás működési

214 003 390

0

214 003 390

208 291 755

0

208 291 755

- ebből: költségvetési támogatás

122 067 009

0

122 067 009

122 067 009

0

122 067 009

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

4 000 000

0

4 000 000

1 500 000

0

1 500 000

11

6

Maradvány működési

2 341

0

2 341

919 601

0

919 601

3

Jeruzsálem Úti Bölcsőde

88 672 310

2 754 042

91 426 352

93 414 970

1 707 382

95 122 352

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

183 333

0

183 333

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

4

3

Működési bevételek

11 177 658

2 754 042

13 931 700

7 424 318

1 707 382

9 131 700

- ebből: élelmezési bevétel

443 701

119 799

563 500

443 701

119 799

563 500

8

4

Irányítószervi támogatás működési

75 044 652

0

75 044 652

85 357 319

0

85 357 319

- ebből: költségvetési támogatás

43 916 764

0

43 916 764

43 916 764

0

43 916 764

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 450 000

0

2 450 000

450 000

0

450 000

11

6

Maradvány működési

0

0

0

0

0

0

4

Gyöngyös Város Óvodái

998 713 603

5 884 067

1 004 597 670

1 014 490 216

7 458 507

1 021 948 723

1

1

Működési célú támogatások

0

0

0

3 476 110

0

3 476 110

4

2

Működési bevételek

29 420 333

5 884 067

35 304 400

35 251 593

7 458 507

42 710 100

- ebből: élelmezési bevétel

10 864 882

2 933 518

13 798 400

10 864 882

2 933 518

13 798 400

8

3

Irányítószervi támogatás működési

967 168 181

0

967 168 181

970 949 834

0

970 949 834

- ebből: költségvetési támogatás

852 769 577

0

852 769 577

852 769 577

0

852 769 577

8

4

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 000 000

0

2 000 000

4 282 606

0

4 282 606

11

5

Maradvány működési

125 089

0

125 089

530 073

0

530 073

5

Vachott Sándor Városi Könyvtár

99 100 231

193 049

99 293 280

112 448 640

247 542

112 696 182

1

1

Működési célú támogatások

10 700 196

0

10 700 196

20 235 196

0

20 235 196

2

2

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

742 688

0

742 688

4

3

Működési bevételek

714 997

193 049

908 046

1 210 504

247 542

1 458 046

8

4

Irányítószervi támogatás működési

82 626 103

0

82 626 103

83 415 273

0

83 415 273

- ebből: költségvetési támogatás

31 163 466

0

31 163 466

31 163 466

0

31 163 466

8

5

Irányítószervi támogatás felhalmozási

2 510 000

0

2 510 000

3 985 960

0

3 985 960

11

6

Maradvány működési

2 318 935

0

2 318 935

2 629 019

0

2 629 019

12

7

Maradvány felhalmozási

230 000

0

230 000

230 000

0

230 000

II. fejezet összesen

1 582 773 701

15 640 389

1 598 414 090

1 604 252 571

15 695 497

1 619 948 068

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

1

Működési célú támogatások

2 695 331 454

51 830 047

2 747 161 501

3 095 494 584

57 527 318

3 153 021 902

1

Állami támogatások

2 448 457 728

0

2 448 457 728

2 800 915 285

0

2 800 915 285

1

Normatív állami támogatások Önk.feladatok

1 818 071 076

0

1 818 071 076

1 824 578 706

0

1 824 578 706

2

Normatív állami támogatások társulási feladatok

627 622 152

0

627 622 152

626 040 752

0

626 040 752

3

Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint

2 764 500

0

2 764 500

2 764 500

0

2 764 500

4

Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

0

137 708 839

0

137 708 839

5

Egészségügyi pótlék

0

0

0

1 406 394

0

1 406 394

6

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

0

0

0

208 416 094

0

208 416 094

2

Egyéb működési célú támogatások

246 873 726

51 830 047

298 703 773

294 579 299

57 527 318

352 106 617

1

NEAK-támogatás

157 264 000

0

157 264 000

157 264 000

0

157 264 000

2

Közfoglalkoztatás támogatása

6 711 750

0

6 711 750

17 469 399

0

17 469 399

3

Mezőőri szolgálat működés támogatása

5 400 000

0

5 400 000

5 400 000

0

5 400 000

4

Fejlesztő foglalkoztatás támogatása

11 329 500

0

11 329 500

12 915 000

0

12 915 000

5

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)

7 063 560

0

7 063 560

7 063 560

0

7 063 560

6

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)

989 708

0

989 708

989 708

0

989 708

7

Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)

267 980

0

267 980

267 980

0

267 980

8

Szociális ágazati összevont pótlék

13 433 036

0

13 433 036

0

0

0

9

Utcai szociális munka támogatása

8 338 000

0

8 338 000

8 338 000

0

8 338 000

11

Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás

25 090 692

0

25 090 692

25 090 692

0

25 090 692

12

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek működési célú támogatása

10 985 500

51 830 047

62 815 547

57 780 960

57 527 318

115 308 278

13

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

10 985 500

0

10 985 500

10 985 500

0

10 985 500

14

KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás

0

51 830 047

51 830 047

0

57 527 318

57 527 318

15

TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése

0

0

0

4 908 500

0

4 908 500

16

WE4EU 2022 pályázat

0

0

0

41 886 960

0

41 886 960

2

2

Felhalmozási célú támogatások

557 012 941

0

557 012 941

570 336 586

0

570 336 586

Projektek felhalmozási célú támogatása

557 012 941

0

557 012 941

570 336 586

0

570 336 586

1

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

75 714 014

0

75 714 014

75 714 014

0

75 714 014

2

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

83 902 735

0

83 902 735

83 902 735

0

83 902 735

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

57 914 588

0

57 914 588

57 914 588

0

57 914 588

4

TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése

34 400 000

0

34 400 000

34 400 000

0

34 400 000

5

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

20 067 104

0

20 067 104

33 390 749

0

33 390 749

6

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

69 014 500

0

69 014 500

69 014 500

0

69 014 500

7

TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra

216 000 000

0

216 000 000

216 000 000

0

216 000 000

3

3

Közhatalmi bevételek

3 042 700 000

0

3 042 700 000

3 857 806 000

0

3 857 806 000

1

Helyi adók

3 031 000 000

0

3 031 000 000

3 833 384 000

0

3 833 384 000

1

Építményadó

516 000 000

0

516 000 000

504 814 000

0

504 814 000

2

Helyi iparűzési adó

2 330 000 000

0

2 330 000 000

3 069 385 000

0

3 069 385 000

3

Idegenforgalmi adó

72 000 000

0

72 000 000

137 898 000

0

137 898 000

4

Magánszemélyek kommunális adója

113 000 000

0

113 000 000

121 287 000

0

121 287 000

2

Gépjármű adó

0

0

0

0

0

0

3

Egyéb közhatalmi bevételek

11 700 000

0

11 700 000

24 422 000

0

24 422 000

1

Talajterhelési díj

1 500 000

0

1 500 000

5 394 000

0

5 394 000

2

Adópótlék, adóbírság

5 000 000

0

5 000 000

13 828 000

0

13 828 000

3

Közösségellenes bírság

2 800 000

0

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

4

Közterület használat

2 400 000

0

2 400 000

2 400 000

0

2 400 000

4

4

Működési bevételek

553 282 650

185 908 386

739 191 036

570 200 889

185 908 386

756 109 275

1

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

168 234 000

0

168 234 000

168 234 000

0

168 234 000

2

- ebből: lakbér bevétel

134 533 000

0

134 533 000

134 533 000

0

134 533 000

3

- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése

33 701 000

0

33 701 000

33 701 000

0

33 701 000

4

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

11 703 937

3 160 063

14 864 000

11 703 937

3 160 063

14 864 000

5

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

37 380 000

10 818 225

48 198 225

37 380 000

10 818 225

48 198 225

6

Temetőfenntartás

16 713 386

4 512 614

21 226 000

16 713 386

4 512 614

21 226 000

7

Parkolók üzemeltetése

73 162 992

19 754 008

92 917 000

73 162 992

19 754 008

92 917 000

8

Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése

236 220

63 780

300 000

236 220

63 780

300 000

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen

307 430 535

38 308 690

345 739 225

307 430 535

38 308 690

345 739 225

9

Szennyvízvagyon hasznosítása

71 000 000

19 170 000

90 170 000

71 000 000

19 170 000

90 170 000

10

Ivóvízvagyon hasznosítása

40 750 000

11 002 500

51 752 500

40 750 000

11 002 500

51 752 500

11

Köznevelési intézmények élelmezési bev.

90 447 313

24 420 775

114 868 088

90 447 313

24 420 775

114 868 088

12

TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA

0

83 316 060

83 316 060

0

83 316 060

83 316 060

13

Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb önkormányzati működési bevételek

43 654 802

9 690 361

53 345 163

60 573 041

9 690 361

70 263 402

- ebből tulajdonosi bevételek

3 716 589

1 003 479

4 720 068

3 716 589

1 003 479

4 720 068

- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele

2 960 000

341 000

3 301 000

2 960 000

341 000

3 301 000

5

5

Felhalmozási bevételek

21 880 916

0

21 880 916

240 021 156

53 931 239

293 952 395

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

20 655 500

0

20 655 500

176 272 098

37 049 856

213 321 954

2

Lakások értékesítése (törlesztés)

1 225 416

0

1 225 416

1 225 416

0

1 225 416

3

Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása

0

0

0

45 023 642

12 156 383

57 180 025

4

Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre

0

0

0

17 500 000

4 725 000

22 225 000

6

6

Működési célú átvett pénzeszközök

15 239 074

0

15 239 074

15 239 074

0

15 239 074

1

Tagi kölcsön megtérülése

5 347 000

0

5 347 000

5 347 000

0

5 347 000

2

Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

744 955

0

744 955

744 955

0

744 955

3

Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése

3 749 619

0

3 749 619

3 749 619

0

3 749 619

4

Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz

397 500

0

397 500

397 500

0

397 500

5

Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése

5 000 000

0

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

7

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

26 333 400

0

26 333 400

115 480 002

0

115 480 002

1

Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése

5 700 000

0

5 700 000

5 700 000

0

5 700 000

2

Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése

1 900 000

0

1 900 000

1 900 000

0

1 900 000

3

Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése

11 920 000

0

11 920 000

11 920 000

0

11 920 000

4

Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése

2 500 000

0

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

5

TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése

3 813 400

0

3 813 400

3 813 400

0

3 813 400

6

Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés

500 000

0

500 000

500 000

0

500 000

7

Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.

0

0

0

871 500

0

871 500

8

Csatornatársulat pénzmaradvány

0

0

0

3 340 546

0

3 340 546

9

Helyi támogatás visszafizetése

0

0

0

500 000

0

500 000

10

Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése

0

0

0

80 000 000

0

80 000 000

11

Fundamenta Lakáskassza kiutalás

0

0

0

4 434 556

0

4 434 556

III. fejezet összesen

6 911 780 435

237 738 433

7 149 518 868

8 464 578 291

297 366 943

8 761 945 234

IV. Finanszírozási bevételek

1

Hitel- és kölcsönfelvétel

0

0

0

0

0

0

2

Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel

0

0

0

0

0

0

3

Értékpapírok bevételei

961 101 000

0

961 101 000

1 556 101 207

0

1 556 101 207

4

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

5

Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele

1 855 430 762

0

1 855 430 762

1 890 545 661

0

1 890 545 661

11

1

Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt

98 097 829

0

98 097 829

93 406 270

0

93 406 270

11

2

Működési maradvány igénybevétele - szabad

101 332 922

0

101 332 922

138 042 443

0

138 042 443

12

3

Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt

1 481 004 844

0

1 481 004 844

1 484 101 781

0

1 484 101 781

12

4

Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad

174 995 167

0

174 995 167

174 995 167

0

174 995 167

12

6

Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)

-1 972 800

0

-1 972 800

-4 589 451

0

-4 589 451

7

Betétek megszüntetése

0

0

0

4 250 000 000

0

4 250 000 000

IV. fejezet összesen

2 814 558 962

0

2 814 558 962

7 696 646 868

0

5 192 057 417

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

12 238 985 205

254 030 872

12 493 016 077

18 781 995 454

315 310 440

19 097 305 894

3. melléklet14

Cím

Alcím

Jogcím

ElőiránVzat csoport

Kiemelt előiránVzat

Sorszám

Cím

Alcím

Előirányzat csoport

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

szám

név

I. FEJEZET

2

1

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

908 750 121

21 774 036

930 524 157

1 000 555 718

22 799 457

1 023 355 175

1

1

1

1

Személyi juttatás

711 680 456

0

711 680 456

782 836 107

0

782 836 107

1

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

90 014 156

0

90 014 156

98 965 701

0

98 965 701

1

1

3

3

Dologi kiadás

61 515 976

9 478 363

70 994 339

71 822 932

10 128 094

81 951 026

1

2

7

4

Beruházási kiadások (3/B. melléklet)

45 539 533

12 295 673

57 835 206

42 993 970

11 608 371

54 602 341

1

2

8

5

Felújítási kiadások (3/B. melléklet)

0

0

0

3 937 008

1 062 992

5 000 000

I. fejezet összesen

908 750 121

21 774 036

930 524 157

1 000 555 718

22 799 457

1 023 355 175

II. FEJEZET intézmények

1

1

Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi

157 790 402

5 983 555

163 773 957

155 063 166

4 875 856

159 939 022

1

1

1

Személyi juttatás

116 203 298

0

116 203 298

111 203 298

0

111 203 298

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

1 690 800

0

1 690 800

1 690 800

0

1 690 800

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

15 013 999

0

15 013 999

15 013 999

0

15 013 999

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

219 804

0

219 804

219 804

0

219 804

1

3

3

Dologi kiadás

24 546 333

5 436 327

29 982 660

26 787 517

4 360 208

31 147 725

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 524 333

2 304 867

13 829 200

12 393 898

2 435 302

14 829 200

2

7

4

Beruházási kiadás

2 026 772

547 228

2 574 000

2 058 352

515 648

2 574 000

2

1

Dobó Úti Bölcsőde

231 026 117

8 296 714

239 322 831

223 586 902

6 654 887

230 241 789

1

1

1

Személyi juttatás

171 002 566

0

171 002 566

163 845 569

0

163 845 569

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

2 353 957

0

2 353 957

2 353 957

0

2 353 957

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

22 055 945

0

22 055 945

23 212 942

0

23 212 942

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

306 014

0

306 014

306 014

0

306 014

1

3

3

Dologi kiadás

34 818 000

7 446 320

42 264 320

35 306 103

6 377 175

41 683 278

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

17 964 094

4 850 306

22 814 400

17 094 529

4 719 871

21 814 400

1

7

4

Beruházási kiadás

3 149 606

850 394

4 000 000

1 222 288

277 712

1 500 000

3

1

Jeruzsálem Úti Bölcsőde

85 638 855

5 787 497

91 426 352

92 098 811

3 023 541

95 122 352

1

1

1

Személyi juttatás

56 040 728

0

56 040 728

61 392 729

0

61 392 729

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

718 975

0

718 975

718 975

0

718 975

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

7 257 954

0

7 257 954

8 486 753

0

8 486 753

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

93 467

0

93 467

93 467

0

93 467

1

3

3

Dologi kiadás

20 411 039

5 266 631

25 677 670

21 859 951

2 932 919

24 792 870

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

11 265 039

3 041 561

14 306 600

8 656 343

2 650 257

11 306 600

1

7

4

Beruházási kiadás

1 929 134

520 866

2 450 000

359 378

90 622

450 000

4

1

Gyöngyös Város Óvodái

973 607 638

30 990 032

1 004 597 670

987 043 778

34 904 945

1 021 948 723

1

1

1

Személyi juttatás

740 077 892

0

740 077 892

715 777 892

0

715 777 892

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

4 258 872

0

4 258 872

4 258 872

0

4 258 872

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

100 038 888

0

100 038 888

99 914 888

0

99 914 888

- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret

553 653

0

553 653

553 653

0

553 653

1

3

3

Dologi kiadás

131 916 055

30 564 835

162 480 890

167 947 194

34 026 143

201 973 337

1

4

- ebből: élelmezési kiadás

68 098 017

13 630 003

81 728 020

68 098 017

13 630 003

81 728 020

1

7

4

Beruházási kiadás

1 574 803

425 197

2 000 000

3 403 804

878 802

4 282 606

5

1

Vachott Sándor Városi Könyvtár

95 392 140

3 901 140

99 293 280

109 735 198

2 960 984

112 696 182

1

1

1

Személyi juttatás

66 747 444

0

66 747 444

71 615 214

0

71 615 214

1

2

2

Személyi juttatás járuléka

8 824 372

0

8 824 372

9 848 507

0

9 848 507

1

3

3

Dologi kiadás

17 613 946

3 367 518

20 981 464

24 662 380

2 584 121

27 246 501

1

7

4

Beruházási kiadás

1 976 378

533 622

2 510 000

3 379 097

376 863

3 755 960

1

8

5

Felújítási kiadás

230 000

0

230 000

230 000

0

230 000

II. fejezet összesen

1 543 455 152

54 958 938

1 598 414 090

1 567 527 855

52 420 213

1 619 948 068

III. FEJEZET Önkormányzati feladat

1

Személyi juttatások

296 964 740

0

296 964 740

315 247 081

0

315 247 081

1

1

1

1

Közszolgáltatási Csoport

114 494 306

0

114 494 306

116 600 501

0

116 600 501

1

1

2

Önkormányzati személyi jellegű juttatásai

152 497 532

0

152 497 532

149 903 907

0

149 903 907

1

1

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások

5 880 000

0

5 880 000

5 880 000

0

5 880 000

1

1

4

Közfoglalkoztatás kiadásai

7 620 000

0

7 620 000

20 053 256

0

20 053 256

1

1

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai

13 800 000

0

13 800 000

13 800 000

0

13 800 000

1

1

6

Nyári diákmunka személyi juttatásai

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen

2 672 902

0

2 672 902

7 009 417

0

7 009 417

1

1

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

1 501 200

0

1 501 200

1 501 200

0

1 501 200

1

1

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

1 171 702

0

1 171 702

5 508 217

0

5 508 217

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho

40 631 596

0

40 631 596

42 223 717

0

42 223 717

1

1

2

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

14 888 044

0

14 888 044

15 161 849

0

15 161 849

1

2

2

Önkormányzati személyi juttatások járulékai

21 781 375

0

21 781 375

21 459 529

0

21 459 529

1

2

3

Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok

764 400

0

764 400

764 400

0

764 400

1

2

4

Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai

435 300

0

435 300

1 243 477

0

1 243 477

1

2

5

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai

2 415 000

0

2 415 000

2 415 000

0

2 415 000

1

2

6

Nyári diákmunka járulékai

0

0

0

260 000

0

260 000

Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho

347 477

0

347 477

919 462

0

919 462

1

2

6

TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

195 156

0

195 156

195 156

0

195 156

1

2

7

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038

152 321

0

152 321

724 306

0

724 306

3

Dologi kiadások

1 304 241 152

397 096 465

1 701 337 617

1 490 643 244

665 962 384

2 156 605 628

1

1

3

1

Közszolgáltatási Csoport feladatai

40 473 257

1 149 833

41 623 090

62 438 519

1 736 572

64 175 091

2

1

3

2

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)

4 789 764

1 293 236

6 083 000

2 301 349

621 364

2 922 713

2

1

3

3

Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai

7 153 543

1 931 457

9 085 000

7 153 543

1 931 457

9 085 000

2

1

3

4

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

0

0

0

225 392

60 856

286 248

2

1

3

4

Városmarketing feladatok

7 874 016

2 125 984

10 000 000

4 519 963

1 220 389

5 740 352

2

1

3

5

Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok

205 249 121

55 417 262

260 666 383

222 148 345

59 980 053

282 128 398

2

1

3

6

Biztosítási díjak és önrész

14 039 394

0

14 039 394

14 039 394

0

14 039 394

2

1

3

7

Képviselői keret

7 000 000

0

7 000 000

5 025 000

0

5 025 000

2

1

3

8

ÁFA-fizetési kötelezettség

0

50 000 000

50 000 000

0

336 171 957

336 171 957

2

1

3

9

Intézmények karbantartása

13 385 827

3 614 173

17 000 000

9 031 152

2 448 251

11 479 403

1

1

3

10

VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése

0

0

0

11 750 000

3 172 500

14 922 500

1

1

3

11

Önkormányzat működtetés dologi kiadásai

149 625 796

17 166 409

166 792 205

181 803 917

19 944 948

201 748 865

1

1

3

12

Kommunális feladatok ( 5. melléklet )

528 545 457

141 566 827

670 112 284

547 432 341

144 611 314

692 043 655

1

1

3

13

Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )

3 000 000

0

3 000 000

9 427 948

0

9 427 948

1

1

3

14

Lakáscélú dologi kiadások (bontás)

5 511 811

1 488 189

7 000 000

5 511 811

1 488 189

7 000 000

1

1

3

15

Rotavírus elleni védőoltás

9 000 000

450 000

9 450 000

9 000 000

450 000

9 450 000

1

1

3

16

Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások

2 822 416

0

2 822 416

2 822 416

0

2 822 416

1

1

3

17

Egyéb dologi kiadások

21 427 314

4 107 576

25 534 890

24 523 705

4 684 801

29 208 506

2

1

3

18

Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai

4 205 500

86 265

4 291 765

4 205 500

86 265

4 291 765

1

1

3

19

Városrendészet költözésének kiadásai (2021)

3 500 600

945 162

4 445 762

3 500 600

945 162

4 445 762

1

1

3

20

Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

3

21

Intézmények takarítása

0

0

0

1 900 200

513 054

2 413 254

1

1

3

22

Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások

0

0

0

2 528 775

96 869

2 625 644

1

1

3

23

Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

1

1

3

24

Energetikai intézkedések megvalósítása

0

0

2 939 045

780 051

3 719 096

1

1

3

25

Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása

0

0

45 023 642

12 156 383

57 180 025

Projektek dologi kiadásai össszesen

71 884 139

71 238 762

143 122 901

110 592 037

29 859 848

140 451 885

2

1

3

26

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

34 807 805

9 398 107

44 205 912

34 807 805

9 398 107

44 205 912

2

1

3

27

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

1 262 457

340 863

1 603 320

1 262 457

340 863

1 603 320

2

1

3

28

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

6 021 153

1 625 711

7 646 864

6 021 153

1 625 711

7 646 864

2

1

3

29

TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program

3 879 245

1 047 396

4 926 641

3 879 245

1 047 396

4 926 641

2

1

3

30

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

4 700 143

1 269 038

5 969 181

4 700 143

1 269 038

5 969 181

1

1

3

31

EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

267 693

72 277

339 970

267 693

72 277

339 970

2

2

3

32

KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)

0

51 830 047

51 830 047

4 486 040

1 211 231

5 697 271

2

1

3

33

"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat

10 373 087

2 800 733

13 173 820

10 373 087

2 800 733

13 173 820

2

1

3

34

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

1 922 556

519 090

2 441 646

3 162 556

853 890

4 016 446

2

1

3

35

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

8 650 000

2 335 500

10 985 500

8 650 000

2 335 500

10 985 500

2

1

3

36

WE4EU 2022 pályázat

0

0

0

32 981 858

8 905 102

41 886 960

Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai

202 753 197

44 515 330

247 268 527

196 798 650

43 002 101

239 800 751

1

1

3

37

Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)

81 969 000

13 032 000

95 001 000

81 969 000

13 032 000

95 001 000

- ebből: üzemeltetési kiadások

48 268 000

13 032 000

61 300 000

48 268 000

13 032 000

61 300 000

- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások

33 701 000

0

33 701 000

33 701 000

0

33 701 000

1

1

3

38

Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap

28 263 780

7 631 220

35 895 000

22 309 233

6 117 991

28 427 224

1

1

3

39

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)

5 110 000

1 380 000

6 490 000

5 110 000

1 380 000

6 490 000

1

1

3

40

Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)

11 828 527

2 065 000

13 893 527

11 828 527

2 065 000

13 893 527

1

1

3

41

Temetők üzemeltetése

31 137 008

8 406 992

39 544 000

31 137 008

8 406 992

39 544 000

2

1

3

42

Parkolók üzemeltetése

44 444 882

12 000 118

56 445 000

44 444 882

12 000 118

56 445 000

4

1

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 715 000

0

99 715 000

97 597 000

0

97 597 000

1

1

5

1

Szociális feladatok

96 055 000

0

96 055 000

93 937 000

0

93 937 000

1

1

5

2

Arany János Tehetséggondozó Program

260 000

0

260 000

260 000

0

260 000

1

1

5

3

Önkormányzati ösztöndíj rendszer

3 400 000

0

3 400 000

3 400 000

0

3 400 000

5

Egyéb működési célú kiadások

1 912 461 744

0

1 912 461 744

2 100 965 900

0

2 100 965 900

1

6

1

Átadások GYKK Többcélú Társulás részére

694 876 872

0

694 876 872

818 290 515

0

818 290 515

1

- ebből: önkormányzati hozzájárulás

44 087 220

0

44 087 220

44 087 220

0

44 087 220

2

- ebből: normatív állami hozzájárulás

627 622 152

0

627 622 152

626 040 752

0

626 040 752

3

- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása

11 329 500

0

11 329 500

12 915 000

0

12 915 000

4

- ebből: utcai szociális munka támogatása

8 338 000

0

8 338 000

8 338 000

0

8 338 000

5

- ebből: hajléktalanok gondozóháza

0

0

0

0

0

0

6

- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret

3 500 000

0

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

7

- ebből: bérkompenzáció

0

0

0

0

0

0

8

- ebből: szociális ágazati pótlék

0

0

0

122 003 149

0

122 003 149

9

- ebből: egészségügyi pótlék

0

0

0

1 406 394

0

1 406 394

1

1

6

2

Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak

422 460

0

422 460

422 460

0

422 460

1

1

6

3

Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak

575 140

0

575 140

575 140

0

575 140

2

1

6

4

Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )

718 280 000

0

718 280 000

779 868 613

0

779 868 613

1

1

6

5

Szolidaritási hozzájárulás

415 216 580

0

415 216 580

415 216 580

0

415 216 580

1

1

6

6

Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

7

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1

1

6

8

Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás

40 000 000

0

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

2

1

6

9

Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

2 238 900

0

2 238 900

2

1

6

10

Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

3 000 000

0

3 000 000

1 500 000

0

1 500 000

2

1

6

11

Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

2

1

6

12

Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása

1 000 000

0

1 000 000

850 000

0

850 000

2

1

6

13

Drogstratégia megvalósítása

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

1

1

6

14

Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség

30 090 692

0

30 090 692

30 090 692

0

30 090 692

1

1

6

15

Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre

0

0

0

1 500 000

0

1 500 000

1

1

6

16

Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt

0

0

0

1 413 000

0

1 413 000

2

1

6

17

Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz

0

0

0

2 000 000

0

2 000 000

2

1

6

18

Üdvözlő táblák grafiáinak díjazása

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

6

Beruházások

671 512 983

177 183 168

848 696 151

887 751 157

140 525 422

1 028 276 579

2

2

7

1

Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )

438 038 930

118 270 503

556 309 433

476 939 699

111 403 613

588 343 312

2

2

7

2

Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

2

2

7

3

Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

2

2

7

4

Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét

0

0

0

1 530 000

0

1 530 000

Pályázatok beruházási kiadásai összesen

218 195 053

58 912 665

277 107 718

389 202 320

28 365 771

417 568 091

2

2

7

5

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön

126 323 908

34 107 455

160 431 363

126 323 908

318 600

126 642 508

2

2

7

6

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

0

0

0

468 000

126 360

594 360

2

2

7

7

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

15 748 031

4 251 969

20 000 000

185 630 484

7 190 231

192 820 715

2

2

7

8

TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja

23 622 047

6 377 953

30 000 000

15 027 802

4 057 506

19 085 308

2

2

7

9

VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése

52 501 067

14 175 288

66 676 355

61 752 126

16 673 074

78 425 200

2

2

7

10

Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)

15 279 000

0

15 279 000

18 079 138

756 038

18 835 176

7

Felújítások

1 226 101 633

331 047 442

1 557 149 075

1 549 993 836

352 998 581

1 902 992 417

2

2

8

1

Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )

472 791 193

127 653 621

600 444 814

722 758 411

194 446 475

917 204 886

Pályázatok felújítási kiadásai összesen

741 233 275

200 132 986

941 366 261

809 036 133

153 638 296

962 674 429

2

2

8

2

TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése

10 180 026

2 748 607

12 928 633

9 712 026

2 622 247

12 334 273

2

2

8

3

TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása

393 700 787

106 299 213

500 000 000

307 997 108

85 483 086

393 480 194

2

2

8

4

TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja

236 220 472

63 779 528

300 000 000

386 737 394

37 293 769

424 031 163

2

2

8

5

TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése

96 337 896

26 011 232

122 349 128

99 795 511

26 944 788

126 740 299

2

2

8

6

Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében

4 794 094

1 294 406

6 088 500

4 794 094

1 294 406

6 088 500

2

2

8

7

Lakáscélú felújítási kiadások

12 077 165

3 260 835

15 338 000

18 199 292

4 913 810

23 113 102

8

2

2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

198 500 000

0

198 500 000

387 709 934

0

387 709 934

2

2

9

1

Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )

32 000 000

0

32 000 000

85 280 000

0

85 280 000

2

2

9

2

Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)

57 000 000

0

57 000 000

80 000 000

0

80 000 000

2

2

9

3

Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)

90 000 000

0

90 000 000

122 000 000

0

122 000 000

2

2

9

4

Lakáshoz jutók helyi támogatása

15 000 000

0

15 000 000

15 500 000

0

15 500 000

2

2

9

5

Munkáltatói kölcsön

3 000 000

0

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2

2

9

6

Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása

1 500 000

0

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

2

2

9

7

Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez

0

0

0

429 934

0

429 934

2

2

9

8

Serro Cad átmeneti finanszírozás

0

0

0

80 000 000

0

80 000 000

9

Tartalékok

738 742 788

0

738 742 788

961 180 942

0

961 180 942

2

1

1

Általános tartalék

247 764 522

0

247 764 522

593 370 517

0

593 370 517

2

1

2

Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)

74 320 398

0

74 320 398

0

0

0

2

3

Céltartalékok

416 657 868

0

416 657 868

367 810 425

0

367 810 425

2

1

1

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020

0

0

0

0

0

0

2

2

2

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021

20 764 448

0

20 764 448

15 963 644

0

15 963 644

2

2

3

Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022

2 705 000

0

2 705 000

2 705 000

0

2 705 000

2

1

4

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

5

Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022

159 000

0

159 000

159 000

0

159 000

2

1

6

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021

0

0

0

0

0

0

2

1

7

Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022

318 000

0

318 000

318 000

0

318 000

2

1

8

Fel nem osztott lakbér bevétel

0

0

0

0

0

0

2

2

9

Pályázati tartalék

50 000 000

0

50 000 000

50 000 000

0

50 000 000

2

1

10

Önkormányzati területek tisztántartása

0

0

0

0

0

0

2

1

11

Ingatlanért életjáradék program

2 000 000

0

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

2

1

12

Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

13

Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

2

1

14

Közfoglalkoztatási tartalék

6 100 000

0

6 100 000

3 329 968

0

3 329 968

2

1

15

Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka

8 475 000

0

8 475 000

0

0

0

1

1

16

Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól

9 000 000

0

9 000 000

0

0

0

2

2

17

Gépjármű beszerzés mezőőrök részére

3 000 000

0

3 000 000

0

0

0

2

2

18

Mátra Honvéd Kaszinó felújítása

10 000 000

0

10 000 000

0

0

0

2

2

19

Vis maior alap

4 000 000

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1

1

20

Városi Könyvtár bérfejlesztés

0

0

0

0

0

0

2

2

21

Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig

0

0

0

0

0

0

2

2

22

TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése

5 000 000

0

5 000 000

0

0

0

2

2

23

TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés

69 014 500

0

69 014 500

69 014 500

0

69 014 500

2

2

24

TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra

216 000 000

0

216 000 000

216 000 000

0

216 000 000

2

1

25

Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés

9 321 920

0

9 321 920

0

0

0

2

2

26

Energetikai intézkedések megvalósítása

0

0

0

3 520 313

0

3 520 313

III. fejezet összesen

6 488 871 636

905 327 075

7 394 198 711

7 833 312 811

1 159 486 387

8 992 799 198

IV. Finanszírozási kiadások

1

Megelőlegezés visszafizetése

87 387 647

0

87 387 647

87 387 647

0

87 387 647

2

Hitel- és kölcsöntörlesztés

81 083 592

0

81 083 592

81 083 588

0

81 083 588

3

Likvid (folyószámlahitel) törlesztés

0

0

0

0

0

0

4

Lízing szerződéssel összefüggő kiadások

1 282 829

0

1 282 829

1 947 269

0

1 947 269

5

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

595 000 207

0

595 000 207

6

Irányítószervi támogatás folyósítása

2 400 125 055

0

2 400 125 055

2 445 784 742

0

2 445 784 742

1

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre

843 494 108

0

843 494 108

884 132 092

0

884 132 092

2

Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra

57 835 206

0

57 835 206

59 602 341

0

59 602 341

3

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre

146 419 415

0

146 419 415

141 243 562

0

141 243 562

4

Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 574 000

0

2 574 000

2 574 000

0

2 574 000

5

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre

214 003 390

0

214 003 390

208 291 755

0

208 291 755

6

Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra

4 000 000

0

4 000 000

1 500 000

0

1 500 000

7

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre

75 044 652

0

75 044 652

85 357 319

0

85 357 319

8

Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra

2 450 000

0

2 450 000

450 000

0

450 000

9

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre

967 168 181

0

967 168 181

970 949 834

0

970 949 834

10

Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra

2 000 000

0

2 000 000

4 282 606

0

4 282 606

11

Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre

82 626 103

0

82 626 103

83 645 273

0

83 645 273

5

Betét elhelyezés

0

0

0

4 250 000 000

0

4 250 000 000

IV. fejezet összesen

2 569 879 123

0

2 569 879 123

7 461 203 453

0

7 461 203 453

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN

11 510 956 028

982 060 049

12 493 016 077

17 862 599 837

1 234 706 057

19 097 305 894

4. melléklet15

Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE

adatok Ft-ban

Ssz

Jogcím

Jogszabályi hivatkozás

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

Mutató
(fő, db)

Normatíva összege

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

2.m.1.1

552 508 625

552 508 625

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

2.m.1.1.1.1

56,66

307 032 635

56,66

307 032 635

2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok

2.m.1.1.1.1

0

9 861 034

0

9 861 034

3

Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása

2.m.1.1.1.2

0

39 837 200

0

39 837 200

4

Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása

2.m.1.1.1.3

0

60 704 700

0

60 704 700

5

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2.m.1.1.1.4

0

18 702 795

0

18 702 795

6

Településüzemeltetés - közutak támogatása

2.m.1.1.1.5

0

37 322 061

0

37 322 061

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2.m.1.1.1.6

0

78 859 200

0

78 859 200

8

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2.m.1.1.1.7

0

189 000

0

189 000

Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)

2.m.42.5.5

415 216 580

415 216 580

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

2.m.1.2

759 738 660

758 833 600

1

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

2.m.1.2.1.1

843,0

109 590 000

840,3

109 293 000

2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.2.1

76,0

399 980 400

75,8

399 008 100

3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.1

37

17 304 530

35

15 120 000

4

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2.m.1.2.3.1.1.1.2

9

15 695 730

9

14 499 000

5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

2.m.1.2.5.1.1

56

217 168 000

4

792 000

6

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

0

4

2 953 500

7

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

56

217 168 000

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

443 496 859

448 392 289

1

Családi bölcsőde

2.m.1.3.2.12.1

16

22 258 400

16

22 258 400

2

Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.1

16

110 453 060

16

110 453 060

3

Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása

2.m.1.3.3.1.2

17,6

95 972 800

18,2

98 528 800

4

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

2.m.1.3.3.2

0

19 813 000

0

19 813 000

5

Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás

2.m.1.4.1.1

37,95

102 476 385

37,90

102 354 285

6

Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés

2.m.1.4.1.2

0

92 206 579

0

94 700 884

7

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2.m.1.4.2

1 111

316 635

996

283 860

III. fejezetből bölcsődék támogatása:

0

248 497 260

0

251 053 260

IV. Kulturálisi feladatok támogatása

2.m.1.5.2

0

62 326 932

0

62 326 932

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

1 818 071 076

1 822 061 446

TÁRSULÁSI FELADATOK

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2.m.1.3.2.1

0

64 624 644

0

64 624 644

2

Család- és gyermekjóléti központ

2.m.1.3.2.2

0

52 799 273

0

52 799 273

3

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.3.1

150

11 071 500

150

11 071 500

4

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.4.3

74

44 553 920

69

42 076 520

5

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.6.2

69

29 251 860

69

29 251 860

6

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.2

24

23 117 280

24

23 117 280

7

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.7.4

12

6 935 160

12

6 935 160

8

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

2.m.1.3.2.8.1

2

1 658 920

2

1 658 920

9

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.9.2

12

6 070 800

12

6 070 800

10

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.10.2

12

6 142 800

12

6 142 800

11

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.11.2

30

10 574 700

30

10 574 700

12

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

2.m.1.3.2.11.3

0

11 045 900

0

11 045 900

13

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.5

15

11 610 450

15

11 610 450

14

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.7

25

19 350 750

25

19 350 750

15

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

2.m.1.3.2.13.8

0

0

0

0

16

Támogató szolgáltatás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.14.1

12

3 000 000

12

3 000 000

17

Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.14.2

5 674

19 348 340

5 674

19 348 340

18

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.15.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

19

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.15.1.2

49

11 874 660

49

11 874 660

20

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás

2.m.1.3.2.16.1.1

12

2 000 000

12

2 000 000

21

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás

2.m.1.3.2.16.1.2

60

14 540 400

60

14 540 400

22

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás

2.m.1.3.4.1

35

190 396 500

35

190 396 500

23

Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés

2.m.1.3.4.2

0

48 534 000

0

49 430 000

24

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

3.m. 2.2.3

0,0

37 120 295

0,0

37 120 295

ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN

627 622 152

626 040 752

ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN

2 445 693 228

2 448 102 198

5. melléklet16

Megnevezés

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások

Park fenntartás GYÖNGYÖS

94 488 189

25 511 811

120 000 000

115 138 929

31 087 512

146 226 441

Park fenntartás MÁTRAFÜRED

8 882 331

2 398 229

11 280 560

10 367 115

2 799 121

13 166 236

Közterületi játszóeszközök éves karbantartása

5 905 512

1 594 488

7 500 000

5 905 512

1 594 488

7 500 000

Intézményi játszóeszközök éves karbantartása

5 118 110

1 381 890

6 500 000

9 343 972

2 522 873

11 866 845

Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata

0

0

0

1 320 000

356 400

1 676 400

Faültetés és pótlás Gyöngyös

7 874 016

2 125 984

10 000 000

9 055 118

2 444 882

11 500 000

Faültetés és pótlás Mátrafüred

393 701

106 299

500 000

393 701

106 299

500 000

Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok

26 850 394

7 249 606

34 100 000

30 441 402

7 976 178

38 417 580

Faápolási munkák a temetőkben

1 181 102

318 898

1 500 000

3 632 032

575 649

4 207 681

Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem

3 307 086

892 914

4 200 000

4 200 000

0

4 200 000

Összesen

154 000 441

41 580 119

195 580 560

189 797 781

49 463 402

239 261 183

Közutak üzemeltetése

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS

31 962 503

8 629 876

40 592 379

29 893 586

8 071 267

37 964 853

Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED

3 937 008

1 062 992

5 000 000

3 663 717

989 203

4 652 920

Járdajavítási fel nem osztható keret

13 372 391

3 610 545

16 982 936

4 522 296

1 221 019

5 743 315

Földutak karbantartása

7 874 016

2 125 984

10 000 000

0

0

0

Járdajavítások 4. körzet (2021)

2 432 432

656 757

3 089 189

2 432 432

656 757

3 089 189

Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok

12 992 126

3 507 874

16 500 000

13 693 283

3 697 186

17 390 469

Összesen

72 570 476

19 594 028

92 164 504

54 205 314

14 635 432

68 840 746

Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás

Közvilágítás GYÖNGYÖS

29 921 260

8 078 740

38 000 000

30 626 275

8 269 094

38 895 369

Közvilágítás MÁTRAFÜRED

2 047 244

552 756

2 600 000

2 167 542

585 236

2 752 778

Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

13 404 724

3 619 276

17 024 000

12 172 957

3 286 699

15 459 656

Összesen

45 373 228

12 250 772

57 624 000

44 966 774

12 141 029

57 107 803

Város- és községgazdálkodás

Engedélyek, tervek kiadásai

16 558 031

4 470 669

21 028 700

12 373 031

3 186 819

15 559 850

Műszaki ellenőri feladatok

5 629 921

1 520 079

7 150 000

4 688 256

1 265 829

5 954 085

Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák

4 724 409

1 275 591

6 000 000

5 624 155

1 519 602

7 143 757

Városgazdai feladatok kiadásai (2021)

6 855 213

1 850 907

8 706 120

6 825 968

1 843 012

8 668 980

Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)

4 724 409

1 275 591

6 000 000

5 038 948

1 360 517

6 399 465

Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége

472 441

127 559

600 000

472 441

127 559

600 000

Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

4 724 409

1 275 591

6 000 000

3 714 023

1 002 787

4 716 810

Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása

5 387 008

1 062 992

6 450 000

5 387 008

1 062 992

6 450 000

Területrendezések

6 122 008

1 062 992

7 185 000

4 701 142

638 858

5 340 000

Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások

1 700 000

300 000

2 000 000

1 700 000

300 000

2 000 000

Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok

17 637 795

4 762 205

22 400 000

15 837 194

4 276 043

20 113 237

Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)

620 000

167 400

787 400

0

0

0

Inert hulladék aprítása és elszállítása

4 724 409

1 275 591

6 000 000

588 425

158 875

747 300

Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

307 814

83 110

390 924

Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

1 119 087

302 153

1 421 240

Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

1 160 492

233 683

1 394 175

Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

2 103 398

567 916

2 671 314

Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére

0

0

0

265 114

71 581

336 695

Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai

0

0

0

7 183 001

1 939 410

9 122 411

Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége

0

0

0

350 000

94 500

444 500

Összesen

79 880 053

20 427 167

100 307 220

79 439 497

20 035 246

99 474 743

Állategészségügyi feladatok

Gyepmesteri feladatok

1 000 000

270 000

1 270 000

1 000 000

270 000

1 270 000

Rágcsáló mentesítés

4 724 409

1 275 591

6 000 000

4 724 409

1 275 591

6 000 000

Szúnyog gyérítés

944 882

255 118

1 200 000

0

0

0

Galambállomány ritkítása

393 700

106 300

500 000

0

0

0

Állategészségügyi feladatok összesen

7 062 991

1 907 009

8 970 000

5 724 409

1 545 591

7 270 000

Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai

Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS

7 874 016

2 125 984

10 000 000

7 874 016

2 125 984

10 000 000

Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED

1 181 102

318 898

1 500 000

1 181 102

318 898

1 500 000

Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok

17 952 756

4 847 244

22 800 000

17 952 756

4 847 244

22 800 000

Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig

1 574 803

425 197

2 000 000

2 810 469

758 828

3 569 297

Összesen

28 582 677

7 717 323

36 300 000

29 818 343

8 050 954

37 869 297

Települési hulladék, köztisztasági tevékenység

Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS

103 227 559

27 871 441

131 099 000

103 227 559

27 871 441

131 099 000

Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED

14 619 685

3 947 315

18 567 000

14 619 685

3 947 315

18 567 000

Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása

9 448 819

2 551 181

12 000 000

13 230 459

3 572 224

16 802 683

Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok

5 118 110

1 381 890

6 500 000

5 118 110

1 381 890

6 500 000

Összesen

132 414 173

35 751 827

168 166 000

136 195 813

36 772 870

172 968 683

Mátrai létesítmények fenntartása

Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása

6 299 213

1 700 787

8 000 000

5 362 205

1 447 795

6 810 000

Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)

2 362 205

637 795

3 000 000

1 922 205

518 995

2 441 200

Összesen

8 661 418

2 338 582

11 000 000

7 284 410

1 966 790

9 251 200

KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN

528 545 457

141 566 827

670 112 284

547 432 341

144 611 314

692 043 655

6. melléklet17

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2022. évi EREDETI előirányzat

2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31

Nettó

ÁFA

Bruttó

Nettó

ÁFA

Bruttó

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Vízgazdálkodás

Fel nem osztott 2021. évi használati díj

25 732 006

6 947 641

32 679 647

0

0

0

Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)

186 008 000

50 222 160

236 230 160

0

0

0

Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre

0

0

0

35 000 000

9 450 000

44 450 000

Ipari Park végátemelő leválasztása

0

0

0

0

0

0

Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet)

0

0

0

1 655 933

447 102

2 103 035

Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció

0

0

0

24 885 000

6 718 950

31 603 950

Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás

0

0

0

16 000 000

4 320 000

20 320 000

Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció

0

0

0

20 540 000

5 545 800

26 085 800

Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve

0

0

0

180 000

0

180 000

Összesen

211 740 006

57 169 801

268 909 807

98 260 933

26 481 852

124 742 785

Szállítási ágazat

Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése

787 402

212 598

1 000 000

1 094 782

295 591

1 390 373

Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)

787 402

212 598

1 000 000

787 402

212 598

1 000 000

Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére

1 574 803

425 197

2 000 000

5 354 963

1 445 841

6 800 804

Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)

5 297 668

1 430 370

6 728 038

6 107 668

1 649 070

7 756 738

Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás

1 245 946

336 405

1 582 351

0

0

0

Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás

770 846

208 129

978 975

0

0

0

Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás

2 935 718

792 644

3 728 362

0

0

0

Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás

14 505

3 916

18 421

0

0

0

Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás

45 721

12 345

58 066

0

0

0

Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021

1 574 803

425 197

2 000 000

0

0

0

Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás

2 642 618

713 507

3 356 125

0

0

0

Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett

787 402

212 598

1 000 000

2 318 260

625 930

2 944 190

Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton

787 402

212 598

1 000 000

787 402

212 598

1 000 000

Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)

6 889 764

1 860 236

8 750 000

6 889 764

1 860 236

8 750 000

Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)

0

0

0

3 471 144

937 209

4 408 353

Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)

0

0

0

585 685

158 135

743 820

Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)

0

0

0

851 038

229 780

1 080 818

Sárhegyre vezető út kiépítése

0

0

0

12 010 000

3 242 700

15 252 700

Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben

0

0

0

620 000

167 400

787 400

Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet)

0

0

0

10 236 221

2 763 780

13 000 001

Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet)

0

0

0

13 778 846

286 902

14 065 748

Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet)

0

0

0

15 747 982

0

15 747 982

Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt

0

0

0

5 203 607

397 670

5 601 277

Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet)

0

0

0

15 583 502

0

15 583 502

Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése

0

0

0

1 417 500

382 725

1 800 225

Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve

0

0

0

2 350 000

634 500

2 984 500

Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése

0

0

0

1 856 966

501 381

2 358 347

Orczy úton korlát kihelyezése

0

0

0

118 000

31 860

149 860

Angyal utcában parkoló kialakítás terv

0

0

0

150 000

40 500

190 500

Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett

0

0

0

2 412 030

651 248

3 063 278

Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)

0

0

620 000

167 400

787 400

Kócsag úti parkoló kialakítás terve

0

0

0

400 000

108 000

508 000

Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet)

0

0

0

314 889

85 020

399 909

Pollerek telepítésea Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet)

0

0

0

2 062 134

556 776

2 618 910

Összesen

26 142 000

7 058 338