Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.
Nagyhalász Város Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
Az Önkormányzat beszámolója tartalmazza a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal, valamint az Anóka Eszter Városi Könyvtár és Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház beszámolóját is. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetést az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletével 1.318.387.479,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyta jóvá, melyet év közben 1.824.872.116,- Ft bevételre és kiadásra módosította.
Az éves teljesítés bevételekből 1.805.541.259,- Ft, (98,94 %.) a kiadásokból 999.789.980,- Ft. (54,79 %.) volt.
Az 1. mellékleten követhető a zárszámadás összevont pénzügyi mérlege.
Az önkormányzatok működési támogatásának leutalása az előirányzatnak megfelelően megtörtén. (100%) Az összege tartalmazza a felhasználási kötöttséggel kapott, feladatmutatós normatívákat, a központosított támogatást, kiegészítő támogatásokat.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen (89,76%) a közfoglalkoztatottak támogatása és az iskola egészségügy finanszírozása, földalapú támogatás, mezőőri szolgálat támogatása, valamint a nyári diákmunka költségeinek megtérítése található.
A felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről soron az Uniós támogatások (100,5 %), valamint a közfoglalkoztatottak felhalmozási célra fordítható támogatása szerepel.
Közhatalmi bevételek között került elszámolásra a befolyt adó (93,44%). Az előirányzat és a teljesítés közötti különbség a 2021. évi adóhátralék összegét mutatja.
A működési bevételek között a bérleti díjak, sírhely megváltások, házasságkötési díjak, termények értékesítéséből befolyt összeg, szállítási és egyéb szolgáltatások, továbbszámlázott szolgáltatások, valamint ezek áfája található. (111.23%)
Felhalmozási bevétel az év során értékesítés ingatlanokból származott. (120,59%)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: a lakosságnak 2007-ben nyújtott első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének megtérülése, valamint közműfejlesztési hozzájárulás befizetése. (8,97%)
Finanszírozási bevételek között került elszámolásra a 2021. évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a december hónapban számlánkra utalt 2022. évi önkormányzati támogatás előlege. (100%)
Kiadási oldalon a működési költségvetés terhére került elszámolásra a bér, annak járulékai, a dologi kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai.
A személyi juttatási jogcím tartalmazza a jogszabályi kötelező béreket és egyéb juttatásokat, valamint a külső személyi juttatásokat is. A személyi juttatások 91,36 %-ban teljesültek. A járulékok teljesítése szorosan kapcsolódik a személyi jellegű juttatások teljesítéséhez. Dologi kiadások esetében a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 66,42 %, azaz 246.460.217,- Ft volt. Ennek oka, hogy az Uniós pályázatok dologi kiadásai nem történtek meg, teljesülése az idei évben várható.
A dologi kiadások tartalmazzák az intézmények készletbeszerzéseit, megrendelt szolgáltatásait, illetve a különféle dologi kiadásokat (karbantartási, üzemeltetési kiadások. banki költségek, általános forgalmi adó, cégautó adó, egyéb díjak). Az üzemeltetési kiadások a jogcímen belül jelentős részt képeznek, nagyságrendjük kismértékben befolyásolható.
Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat saját rendelete által, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezése alapján központi támogatás igénylése mellett kifizetett rendszeres és eseti támogatások összegét mutatja.
Az egyéb működési célú kiadások a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás (illetve a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ) részére átadott összeg, illetve a civil szervezete működéséhez adott hozzájárulás összege.
Felújítási és beruházási kiadásaink alakulását a 7. és 8. mellékletben részleteztük. Beruházásra 136.651.242,- Ft-ot, (26,68%) felújításra 12.039.304,- Ft-ot (2,25%) fordítottunk. Az Uniós pályázatok többsége csak 2022-ben valósul meg, miközben a fedezete már 2021. évben a számlánkra került.
Finanszírozási kiadások között a 2020. decemberében számlánkra utalt önkormányzati támogatás összegét számoltuk el.
Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg. Az önkormányzat 2021. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 26. melléklete tartalmazza.
Létszámadatok alakulása:
Nagyhalász Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzat rendeletében a 2021. január 1-jei költségvetési létszámát 31 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 159 főben állapította meg.
A beszámolási időszakban a létszám az alábbiak szerint alakult:
- költségvetési létszám: 36 fő
- közfoglalkoztatottak létszáma: 174 fő
Az eltérés oka a nyári diákmunka alakulása, amivel a költségvetés összeállításakor nem számolhattunk, illetve közfoglalkoztatottak esetében a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, ami csak a költségvetés összeállítása után indult.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások bemutatása az 1-10 tájékoztató táblákban található.
Az 1. tájékoztató tábla az önkormányzat költségvetési mérlege, mely tájékoztató jelleggel tartalmazza a 2020. évi adatokat is.
Többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségünk 2021. évben a 2. tájékoztató tábla mutatja.
Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök a 3. tájékoztató táblában találhatók.
Az önkormányzatnak adósság állománya a 2021. december 31-én nem volt. (4. tájékoztató tábla)
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulása a 5. tájékoztató tábla szerint alakult.
A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása a 6. tájékozató táblában szerepel.
Az önkormányzat mérlegét, vagyoni helyzetét a 7/1., 7/2., 7/3. tájékoztató tábla mutatja.
Nagyhalász Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedését 2021. évben a 8. tájékoztató tábla ismerteti.
A 9. tájékoztató táblában a költségvetési szervek eredmény kimutatása található.
Az önkormányzat és intézményeinek pénzforgalom egyeztetése a 10. tájékoztató tábla szerint alakult.
A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A koronavírus járvány miatti megszorító intézkedések eredményeként a működés takarékosabbá vált. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe. A költségvetésben vállalt feladatok teljesültek, az intézmények zavartalan működése biztosított volt a gazdálkodási időszak alatt.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.