Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Ságvár Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2014. február 5-i ülésén megalkotta a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletet. A képviselő-testületek a 2015. és 2016. években változatlanul hagyták a térítési díjakat, a 2017. évben belső ellenőrzést követő javaslat alapján a kerekítés szabályai szerint korrigálták a térítési díjakat, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban nem változtattak a térítési díjakon. 2020-ban belső ellenőrzés javaslata alapján korrigáltuk az árakat a kerekítés szabályainak megfelelően, valamint megállapításra került a norma értéke is.
A központi szabályozásnak megfelelően 2021. január 1. és 2022. június 30-a között nem emelhettünk az intézményi térítési díjakon.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-ában rögzített önkormányzati díjemelési, díjmegállapítási tiltás 2022. június 30. napjával megszűnik.
A történelmileg magas infláció hatására emelkedő élelmiszerárak miatt az intézményi térítési díjak emelését javasoljuk 2022. július 1-jétől az alábbiak szerint.
1. A szociális alapellátások intézményi térítési díjai

A.
Szociális alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.
1.
1.
1.

Étkeztetés

1.1.

Étkezés
helyben történő fogyasztás esetén

598,43-Ft/ellátási nap

760,- Ft/ellátási nap
jelenlegi díj: 685,- Ft

1.2.

Étkezés
saját éthordóban történő elvitel esetén

598,43-Ft/ellátási nap

760,- Ft/ellátási nap
jelenlegi díj: 685,- Ft

1.3.

Étkezés
saját éthordóban történő kiszállítással

598,43-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

760,- Ft/ellátási nap + kiszállítás
jelenlegi díj: 685,- Ft

1.
1.

Házi segítségnyújtás

0,-Ft/ gondozási óra

0,-Ft/ gondozási óra

2. A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

1.
1.
1.
1.

Bölcsőde gondozási díj

0,- Ft/ellátási nap

0,- Ft/ellátási nap

Bölcsődei gyermekétkeztetés

511,81-Ft/ellátási nap

650,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 450,- Ft

1.
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

A.
Gyermekjóléti alapellátás

B.
Intézményi nettó térítési díj
(norma)

C.
Intézményi bruttó térítési díj

Óvodai gyermekétkeztetés

551,18-Ft/ellátási nap

700,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 500,- Ft

1.
1.
1.

Általános iskolai tanuló étkeztetése napközi

590,55-Ft/ellátási nap

750,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 520,- Ft

1.
1.

Általános iskolai tanuló étkeztetése menza

393,70-Ft/ellátási nap

500,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 400,- Ft

4. Egyéb szolgáltatások térítési díjai

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

1.
1.
1.
1.

Munkahelyi étkeztetés

598,43-Ft/ellátási nap

760,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 685,- Ft

1.
1.
1.
1.

Közétkeztetés, nyugdíjas

787,40-Ft/ellátási nap

1 000,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 825,- Ft

1.
1.
1.
1.

Közétkeztetés, nyugdíjas kiszállítással

787,40-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás

1 000,-Ft/ellátási nap
+ kiszállítás
jelenlegi díj 825,- Ft

1.
1.
1.
1.

Közétkeztetés, vendég

1 102,36-Ft/ellátási nap

1 400,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 1 000,-Ft

1.
1.
1.
1.

Közétkeztetés, vendég, helyben fogyasztással

598,43-Ft/ellátási nap

760,-Ft/ellátási nap
jelenlegi díj 685,- Ft

1.
1. Egyéb szolgáltatás térítési díja

A.
Szolgáltatás megnevezése

B.
Nettó térítési díj

C.
Bruttó térítési díj

1.
1.
1.
1.

Kiszállítás

118,11-Ft/adag

150,-Ft/adag
jelenlegi díj 130,-Ft

1.
1.
1.
1.
1. Szociális étkezés és házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának számítása
Az Sztv. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.
Az Sztv. 115/A. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a családsegítést, amely esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani.
Az Sztv. 116. §-a alapján a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem haladhatja az igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át étkeztetés, 25%-át házi segítségnyújtás, 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) további szabályokat tartalmaz az étkezés és a házi segítségnyújtás térítési díjának meghatározására vonatkozóan.
A Korm. rendelet alapján az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára vetítve kell meghatározni.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. A vonatkozó előírásnak a bruttó fizetési kötelezettség meghatározása során kell eleget tenni.
Az étkeztetés térítési díjának megállapítására vonatkozó főbb szabályok:
Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik.
A házi segítségnyújtás térítési díjának megállapítására vonatkozó főbb szabályok:
A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevékenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege - az Sztv. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg az Sztv. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell megállapítani.
Szociális étkezés intézményi térítési díjának számítása (nettó ár)

Kiadások

személyi juttatás (arányosított)

5.469.153

ft

dologi kiadás (arányosított)

10.323.776

ft

Összesen (arányosított)

15.792.929

ft

2021-ben ellátottak átlag létszáma

53

2021. évi adagok száma

11.895

adag

Előállítási önköltség

kiadások / adag szám

1.328

ft/adag

Kiszállítások száma 2021-ban

5.169

db

Kiszállítás költsége 2021-ban

529.120

ft

Kiszállítás díja

102,36

ft/szállítás

Normatív hozzájárulás 2022-ben

67.810 ft/fő/év

3.690.500

ft/év

Egy adagra jutó normatív állami hozzájárulás

normatív támogatás/munkanapok száma (254)

267

ft

Számított intézményi térítési díj 2022-ben

előállítási költség-1adagra jutó norm.hozzájár.

1.061

ft/ellátási nap

Megállapított intézményi térítési díj 2022. július 01. napjától

helyben történő fogyasztás/elvitel

598,43

ft/ellátási nap

Megállapított intézményi térítési díj 2022. július 01. napjától

kiszállítással

598,43+118,11

ft/ellátási nap

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának számítása (nettó ár)

Kiadások

személyi juttatás (1 fő)

3.705.137

ft

járulék (1 fő)

571.082

ft

dologi kiadás

488.750

ft

Összesen

4.764.969

ft

2022-re tervezett ellátotti létszám

5

Szolgáltatási önköltség=

kiadások összesen/ tervezett ellátotti létszám/252 munkanap

3.782

fő/óra

Normatív hozzájárulás 2022-ben

381.130 ft/fő/év/252 munkanap

1.512

ft/óra

Fennmaradó költség=

szolgáltatási önköltség-normatív hozzájárulás=

2.270

ft/fő/óra

2022-ban várható ledolgozott munkaórák száma

alkalmazotti létszám x252 munkanap x 7 óra=

1.764

óra

egy ellátottra jutó fedezetlen költség

2.270

ft/fő/óra

Számított intézményi térítési díj 2022-ben

1ellátottra jutó költség/munkaórák száma=

2.270

ft/óra

Megállapított díj 2022-ben

0

ft/óra

A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj bevezetését nem javasoljuk az idei évre sem, a tavalyi évben megállapított 0 ft/gondozási óra + ÁFA összeget javasoljuk az idei évre is megállapítani. Az igénybevevők száma emelkedő tendenciát mutat.
1.
1.
1. Bölcsődei gondozási díj számítása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozza – többek között – a gyermekétkeztetéssel, valamint a bölcsődei térítési díj, és bölcsődei gondozási díj megállapításával kapcsolatos kérdéseket. A Gyvt. 147. §-a alapján a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
A költségvetési támogatásban részesülő munkahelyi bölcsőde és családi bölcsőde fenntartója által meghatározható intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.
A Gyvt. 149. §-a alapján térítésmentesen kell biztosítani a gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.
Ha a bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni és a kerekítés szabályait alkalmazni.
Bölcsődei gondozási díj mértékének számítása:
2022. évre tervezett személyi juttatás járulékaival: 32.000.000 Ft
2022. évre tervezett dologi kiadás: 1.200.000 Ft
Étkezési nyersanyag hozam: 354,33 Ft X 7 fő X 230 nap = 570.471 Ft
Összes kiadás: 33.770.471 Ft
Bevétel:
Normatíva összesen: 26.808.300 Ft
Szülők által fizetendő étkezési díj összesen (354,33 Ft X 3 fő X 230 nap) = 244.488 Ft
Összesen bevétel: 27.052.788 Ft
Szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbsége (Gyvt. 147. § (3) bekezdés szerint): 6.962.171 Ft
1 főre, 1 hónap költsége a bölcsődei ellátásban:
6.962.171 Ft/ 7 fő/ 12 hó= 82.883 Ft/fő/hó
A gyermekétkeztetés díja 2022. július 01. napjától 511,81 Ft/nap.
Az eddigi évek során a szülőknek nem kellett a bölcsődei ellátásért gondozási díjat fizetni.
A mostani adatok alapján a bölcsőde az idei évben ki fogja tölteni a maximális 24 fős létszámát.
Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően javasoljuk, hogy a bölcsődei gondozási díjat 0,-Ft összegben állapítsák meg, a bölcsődei gyermekétkeztetés díja a 2022. július 01. napjától 511,81 forint + ÁFA.
3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
A Gyvt. 151. §-a szerint ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet tartalmazza az alábbiak szerint a térítési díjak megállapításával kapcsolatos részletszabályokat. A 9. § értelmében a bölcsőde, mini bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni.
Ha a bölcsődében, mini bölcsődében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
A Gyvt. főbb rendelkezései:
Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
A konyhai étkeztetésre tervezett központi költségvetési támogatás 2022. évre 37.192.387 forint.
A költségvetési tervezett bevétel (térítési díj) 2022. évre 6.500.000 forint.
A konyhai dolgozók 2022. évre tervezett bére 15.500.000 forint.
Az élelmezés nyersanyagára 2022. évre tervezett költség 25.300.000 forint.
Az egyéb dologi költség 2022. évre tervezett összege 5.000.000 forint.
A fentiek figyelembevételével kerültek megállapításra az alábbiak szerint a normák, 2022. július 01. napjától:

megnevezés

norma (Ft)/adag

óvoda tízórai

115,-

óvoda ebéd

338,18-

óvoda uzsonna

98,-

iskola tízórai

98,43-

iskola ebéd

393,7-

iskola uzsonna

98,42-

bölcsőde reggeli

100,-

bölcsőde tízórai

40,-

bölcsőde ebéd

291,81-

bölcsőde uzsonna

80,-

felnőtt ebéd

598,43-

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 7/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet alapul véve a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde konyhájára számított norma megfelel az előírásoknak, fedezni tudja a rendeletben előírt tápanyagszükségletet. Éppen ezért a normák emelése szükséges.
A gyermekétkezetetés térítési díjának összege 2022. július 01. napjától:
bölcsődei 4x-i gyermekétkeztetés: 511,81-Ft+ÁFA,
óvodai 3x-i gyermekétkeztetés: 551,18-Ft+ÁFA,
általános iskolai tanuló étkezése, napközi (3x-i): 590,55-Ft+ÁFA,
általános iskolai tanuló étkezése, menza: 393,70-Ft+ÁFA.
4. Egyéb étkeztetés térítési díja
A munkahelyi étkeztetés és a közétkeztetés térítési díjának összege 2022. július 01. napjától:
munkahelyi étkeztetés: 598,43-Ft+ÁFA,
közétkeztetés, nyugdíjas: 787,40-Ft+ÁFA, kiszállítással 787,40-Ft+118,11-Ft+ÁFA,
közétkeztetés, vendég: 1 102,36-Ft+ÁFA,
közétkeztetés, vendég, helyben fogyasztással: 598,43-Ft + ÁFA.
vendég étkezetetés esetén egyedi térítési díj is megállapítható. (Rendelet 27. § (4) bekezdése értelmében)
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.
A fentiek alapján a módosított rendelet hatályba lépése legkorábban 2022. július 1-je.