Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 13- 2022. 09. 14

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.13.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás összege személyenként 13.000- Ft.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 10. alcíme a következő 13. §-sal egészül ki:

„13. § (1) A polgármester téli tüzelőanyag támogatást állapít meg – a fűtés miatt jelentkező többletköltségek csökkentéséhez – évente egy alkalommal a Sajólászlófalva településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek – kérelmére - , akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatásra való jogosultság fennállása az igénylő nyilatkozata és a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásának adatai alapján kerül megállapításra.

(3) A támogatás ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A támogatás összege lakcímenként 5.000.- Ft.

(5) A támogatás jogosult részére történő átadásról tárgyév október 15. és december 31. közötti időszakban kell gondoskodni.”

3. § Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet

d) 23. §-a.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 13-án lép hatályba.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Nagy Petronella
jegyző