Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól

Hatályos: 2024. 04. 02

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól

2024.04.02.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Tiszainokai Szociális Gondozási Központ szolgáltatási önköltsége alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként az intézményi térítési díjakat alapszolgáltatásonként az alábbiak szerint állapítja meg.

(2) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek otthona)

(3) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény helyi pénzkezelő helyén.

2. Étkeztetés

2. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális rászorultság fennállásának igazolására a következő iratokat kell a kérelemhez mellékelni:

a) az életkor igazolására alkalmas okmány másolatát,

b) háziorvos igazolását az egészségi állapotról,

c) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt,

d) fogyatékosság esetén az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot, vagy más okiratot.

(3)1 ) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

a)2 a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 1 530 Ft/fő/ellátási nap

b)3 az intézményi térítési díj: 990 Ft/fő/ellátási nap

c)4 kiszállítás 0 Ft/fő/ellátási nap.

(4) Étkezés térítési díja

a)5 reggeli térítési díja: 295 Ft/fő/ellátási nap

b)6 tízórai térítési díja: 295 Ft/fő/ellátási nap,

c)7 ebéd térítési díja: 1 095 Ft/fő/ellátási nap,

d)8 vacsora térítési díja: 285 Ft/fő/ellátási nap.

(5)9 Vendégétkeztetés

a)10 a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 1 710 Ft/fő/ellátási nap,

b)11 vendégétkeztetés: 1 250 Ft/fő/ellátási nap

c)12 vendégétkeztetés kiszállítással: 1 400 Ft/fő/ellátási nap

(6) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából rászorultnak kell tekinteni:

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

d) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja, Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

3. Házi segítségnyújtás

3. §13 Házi segítségnyújtás térítési díja (gondozási óra díja)

a)14 személyi gondozás 2024. évi szolgáltatási önköltsége: 995 Ft/gondozási óra /ellátott

b) személyi gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/gondozási óra/ellátott,

c)15 szociális segítés 2024. évi szolgáltatási önköltsége: 995 Ft/gondozási óra/ellátott

d) szociális segítés intézményi térítési díja: 0 Ft/gondozási óra/ellátott.

4. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Idősek Otthona)

4. § (1)16 Idősek otthona

a) a szolgáltatás 2024. évi önköltsége: 4 715 Ft/fő/ellátási nap

b) az intézményi térítési díj 2024-ben: 4 000 Ft/fő/ellátási nap

(2) Személyi térítési díj. A személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni.

a) A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott részére kiállított jövedelemigazolásban megállapított havi rendszeres jövedelmének a 80 %-át.

b) Az intézmény ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

c) Ha a személyi térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy nem fizeti meg, illetve, ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlan vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.

d) Az idősek otthonában lakó személy a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők. Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét.

e) A két hónapot meghaladó távollét idejére egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40 %-át fizeti, egyéb távollét esetén a személyi térítési díj 60 %-át fizeti a gondozott.

f)17 az egyszeri belépési hozzájárulás mértéke az idősek otthonában az emeleti elhelyezést biztosító férőhelyek és a földszinti elhelyezés biztosító férőhelyek esetén az intézmény 26 férőhelyére, férőhelyenként 500 000 Ft/fő

(3) Az ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona) esetében kérelemre a személyi térítési díj, illetőleg a térítési díj-különbözet maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján – a tartási kötelezettség teljesítése nélkül – számított egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250%-át – egyedül álló esetén 300%-át – nem haladja meg.

(4) Az (4) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(5) A térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmet a kötelezett az intézményvezető útján a fenntartóhoz nyújthatja be, melyről a fenntartó határozattal dönt. Az (4) bekezdés szerinti térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell.

(6) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátott, illetve hozzátartozója megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Program mellékletét képező megállapodást.

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet és annak mellékleteit, az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani. A szóban előterjesztett kérelmet az intézményvezető írásba foglalja, melyet az ellátást igénylő aláír. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét.

(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetén az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani az arra rászorulónak, ha ennek elmulasztása a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti

(3) A külön eljárás nélkül biztosított ellátás határozott idejű ellátásnak minősül és a veszélyeztetés fenn álltáig, de legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe. Az időpont letelte után az ellátott kérheti az intézménybe történő felvételét. Ebben az esetben az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

6. § (1) Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai. Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők a Sztv. 100-104. §-a szerinti esetekben és módon.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén az intézmény vezetője

a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközeinek kiadásáról,

b) szükség szerint az ellátott és személyes tárgyai elszállításának megszervezéséről,

c) az ellátott intézmény házipénztárában őrzött pénzösszegének kifizetéséről a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően.

7. § A rendeletben feltüntetett térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (3) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (5) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdés b) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (5) bekezdés c) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § a) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § c) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdése a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.