Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 31- 2022. 09. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.08.31.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 8a pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Támogatás nyújtható annak a fertőrákosi lakcímmel rendelkező személynek a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, a gyermek étkezési támogatására;

b) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási, valamint iskolai kirándulási költségére.

(2) Jelen szakasz (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás

a) iránti kérelem kötelező melléklete a tanévre szóló étkezési költségről szóló igazolás;

b) összege gyermekenként a fizetendő térítési díj 50 %-a.

(3) Jelen szakasz (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.”

2. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A megállapított települési támogatás folyósítása pénzben vagy természetben történhet. A pénzben megállapított települési támogatás a jogosultaknak a házipénztárból, vagy a jogosult által megadott bankszámlára történő utalással kerül kifizetésre. A természetben történő támogatás a jogosult költségeinek közvetlen átvállalásával történik.”

3. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2022. augusztus 31-én lép hatályba.