Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2999. 12. 31

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2023.01.01.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § -ában megjelölteken túlmenően:

1. Hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában megjelölt személy.

2. Lakás céljára használt épület: olyan nem üzleti célt szolgáló építmény épület, amelyet az ingatlan tulajdonosa vagy hozzátartozója életvitelszerűen lakóhelyéül használ. Az épület használata nem rendszertelen, nem idényjellegű, nem a pihenés, üdülés, nyaralás célját szolgálja, és az épület sem egészben, sem részben szálláshely-szolgáltatás céljára nem hasznosított.

3. építésre alkalmas telek: az építési szabályoknak és a településrendezési terv előírásainak megfelelően kialakított (építmény elhelyezésére alkalmas) beépítetlen földterület.

4. Idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett: A Htv. 34. § szerinti adóbeszedésre kötelezett.

5. Üzleti célt szolgáló építmény/telek: olyan épület, épületrész, illetve telek, amit a vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzése érdekében használja, vagy azzal kapcsolatosan költséget számol el.

(2) E rendelet alkalmazásában az épület akkor szolgál életvitelszerűen lakóhelyéül, ha az (1) bekezdés 2. pontja szerinti személy

a) az adóhatóság felé adótárgyként bejelentett, lakás céljára használt épületét használja otthonaként, ebből az ingatlanból szervezi az életét, és

b) ezen adótárgyként bejelentett, lakás céljára használt lakása vonatkozásában naptári éven át folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe valamennyi szolgáltatás vonatkozásában akkora mennyiségben, amelyből a folyamatos lakáscélú használat megállapítható, és ezt hitelt érdemlően, számlamásolatokkal igazolni tudja, és

c) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

II. Fejezet

Építményadó

Az adókötelezettség

2. § Adókötelezettség a Htv. 11. § - ban foglaltak szerint.

Az adó alanya

3. § . Az adó alanya a Htv. 12. §-ban meghatározottak.

Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2 -ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

5. § Az adó évi mértéke:

a) Lakások után: 500.-Ft/m2

b) Üdülőépületek után: 900.-Ft/m2

c) Kereskedelmi egységek, szállásépületek után: 600.-Ft/m2

d) Egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek után: 600.-Ft/m2

Adómentesség, adókedvezmény

6. § A Htv. 13. §-ában, és a Htv. 13/A. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye kivételével:

a) A lakás céljára használt épületet, épületrészt ténylegesen lakás céljára használó személyek után 30 m2, egyedül élő magánszemély esetén 60 m2, az adóév január 1-jei állapotának megfelelően.

b) A lakás céljára használt épületekhez tartozó garázs, ha azt ténylegesen gépjármű tárolására használják.

c) A magánszemélyek tulajdonában lévő gazdasági építményből a pince, présház helyiségeinek alapterülete, amennyiben a tulajdonosok legalább 1500 m2 művelt szőlő, gyümölcsös területtel rendelkeznek.

d) A társasháznál, -üdülőnél a közös használatú helyiségek.

III. Fejezet

Telekadó

Adókötelezettség

7. § Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén lévő telek.

Az adó alanya

8. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 18. §-ban meghatározottak.

Az adó alapja

9. § Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

10. § Az adó mértéke:

1. Építménnyel be nem épített belterületi telek esetén, ha

a) építésre alkalmas: 100 Ft/m2/év

b) építésre nem alkalmas: 25 Ft/m2/év

2. Építménnyel beépített belterületi telek: 20 Ft/m2/év

3. Külterületi telek: 10 Ft/m2/év

4. Magánút, saját használatú út: 0 Ft/m2/év

Adómentesség, adókedvezmény

11. § A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes az adó alól a beépített belterületi telekből, építményenként 1500 m2 terület, amennyiben az adó alanya magánszemély.

IV. Fejezet

Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség

12. § Az adó alapja a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén személyenként a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az Adó mértéke

13. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550 Ft.

14. § (1) Mentes az idegenforgalmi adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározott személy,

(2) A mentesség igazolására a szállásadónak a bevallással együtt be kell nyújtania az adókedvezmény, illetve adómentesség igénybevételéről szóló nyilatkozatot. Ennek hiányában az idegenforgalmi adót minden esetben meg kell fizetni.

V. Fejezet

Eljárási szabályok

15. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a telekadóról.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az építményadóról.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010.(XII. 16.) rendelete az idegenforgalmi adóról.

17. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.