Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) - (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról és az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára hétfőtől-péntekig, napi egyszeri meleg ételt biztosít. Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az önkormányzati és állami hozzájárulás különbözete.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 800,-Ft/nap.

(5) A szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak beszedéséről az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltsége (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) ügyintézője gondoskodik, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.”

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.