Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 04. 20

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2022.04.20.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a tanyagondnoki szolgálatról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település külterületén élő lakosság esélyegyenlőségének növelése, Sióagárd Község közigazgatási területén élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, községfejlesztés, valamint egy jobb életminőség elérésében való közreműködés céljából tanyagondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) működtet.

(2) A Szolgálat ellátásának személyi és tárgyi feltételeit Sióagárd Község Önkormányzata biztosítja.

2. § A rendelet hatálya Sióagárd közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó lakosságra, amely szociális körülményeire, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott, valamely ellátásra jogosult személyekre terjed ki.

2. A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § (1) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés (étel lakásra szállításával),

b) házi segítségnyújtásban (bevásárlás, fűtés, szakrendelésre szállítás, orvos lakásra való hívása, gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézése) való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése (a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás),

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába, kulturális és sport rendezvényre),

f) családsegítésben való közreműködés (családgondozó ellátotthoz való szállítása és/vagy az ellátottnak, illetve családjának az Ellátási Intézménybe történő szállítása)

(2) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjába foglaltakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A Szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) személyszállítási feladatok,

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) A Szolgálatnak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(5) A Szolgálat által ellátandó feladatokat részletesen a Tanyagondnoki szolgálat szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

3. A tanyagondnoki szolgálat igénylésének módja

4. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál, a családgondozónál a polgármesternél vagy az Sióagárd Önkormányzatánál személyesen vagy telefonon jelezhetik. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás igényeinek elbírálásról a polgármester dönt.

(4) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(5) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondásával,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

4. A tanyagondnoki szolgálat ellátása

5. § (1) Az Önkormányzat a működési engedély alapján működtetett Szolgálat feladatainak ellátására egy fő főállású tanyagondnokot foglalkoztat, heti 40 órás közalkalmazotti jogviszony keretében.

(2) A tanyagondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

6. § (1) A Szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a Szolgálat rendelkezésére álló gépjárművel látja el, melynek érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással kell rendelkezni. A gépjármű üzemképes állapotáért a tanyagondnok a felelős.

(2) A tanyagondnok a munkaköri leírásban foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(3) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.

(4) A tanyagondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.