Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi piac üzemeltetéséről

Hatályos: 2022. 06. 01
a helyi piac üzemeltetéséről
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz
Általános indokolás
Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján alkotja meg a rendeletet.
Részletes indokolás
Az 1. §. a rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmaz. Ennek értelmében a rendelet területi hatálya Nagyhalász város közigazgatási területén belül működő az Ibrányi utcán lévő 883/3 és 887/1 helyrajzi számú ingatlanokon található helyi piac fenntartására, működtetésére és használatának rendjére terjed ki. A rendelet személyi hatálya a piac fenntartójára, üzemeltetőjére, a piacon kereskedelmi és értékesítési tevékenységet folyatókra és a piac területén tartózkodó magánszemélyekre, vásárlókra terjed ki. Rögzíti továbbá azokat a lehetőségeket, melyre a rendelet hatálya nem terjed ki.
Nem terjed ki a rendelet hatálya a város által - ünnepnapok és rendezvények alkalmával – szervezett alkalmi árusításra, vásárra, továbbá az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra. Továbbá ezen bekezdés értelmében kerül meghatározásra, hogy a rendelet hatálya alá tartozó piaci területeken folytatott kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeknek meg kell felelni a jogszabályban előírt kereskedelmi, építésügyi, közegészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak. Ezen felül itt kerül rögzítésre, hogy a rendelet hatálya alá tartozó piac és vásár üzemeltetésével, rendjével, az árusítóhely-használat rendjével, a díjak beszedésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.
A 2. §. a piac fenntartásának és üzemeltetésének megállapítását foglalja magában.
Eszerint a piac fenntartója és üzemeltetője Nagyhalász Város Önkormányzata. A fenntartó az üzemeltetéssel más szervezetet vagy vállalkozót is megbízhat. Ezenfelül ezen bekezdés rendelkezik a fenntartói, üzemeltetői feladatok meghatározásáról. Folytatólag itt kerül meghatározásra, hogy a piac nyitva tartásáról, működési rendjéről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Továbbá itt kerül rögzítésre, hogy a piac üzemeltetési szabályzatát (és annak fügelékét képező házirendjét) e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
A 3. §. a piac működésének rendjéhez, az árusítás feltételeihez kapcsolódó rendelkezéseket foglalja magában. Továbbá rendelkezik arról, hogy a piacon kereskedői tevékenységet ki végezhet, az árusításra jogosultak köre is itt kerül meghatározásra. Itt kerül dokumentálásra emellett, hogy a piac területén az árusítás helyhasználati díj (helypénz) megfizetéséhez kötött, ez biztosít helyhasználati jogot. A helyfoglalás az érkezés sorrendjében történik. Továbbiakban rögzítésre kerül, hogy a piac ünnepnapok kivételével az év minden napján 6 óra és 15 óra között tart nyitva.
Továbbá meghatározásra kerül, hogy a piac rendjét és a forgalomba hozott termékekre vonatkozó jogszabályok betartását a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 9. §.ban foglalt hatóságok ellenőrzik.
A 4. §. rendelkezi a helyhasználat idejéről és díjáról. A piacon, az üzemeltető alkalmi helyhasználati engedélye alapján és az általa kijelölt helyen szabad árusítani. A helyhasználati jog a piacfenntartó által meghatározott árusító hely tekintetében, e rendeletben meghatározott mértékű napi helypénz megfizetése ellenében, a tárgynapon, a piaci árusítás kezdetétől annak befejezéséig tart. A helypénz megállapítása az áruval elfoglalt terület arányában történik, a helypénzt az üzemeltető megbízottja helyben kiállított számla vagy nyugta alapján szedi be. Meghatározásra kerül továbbá, hogy a helypénz összege: fedett elárusító térben lévő asztal, különálló fedett elárusító pavilon, valamint felállított sátor esetében bruttó 600 Ft/nap, nem fedett elárusító asztal 300 Ft/nap, földről árusítás 100 Ft/m2. A helyhasználati díj megfizetését igazoló, bármilyen okból elvesztett nyugta, csak újabb helyhasználati díj megfizetésével pótolható.
A 5. §. záró rendelkezést tartalmaz. Ez alapján a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba, illetőleg a vásárokról és a piacokról szóló 16/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.