Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 07. 17
a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
I. Általános indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ai tartalmazzák az igazgatási szünet részletesebb szabályait.
A Kttv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra vonatkozóan a Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünetet önkormányzati rendeletben szabályozza.
II. Részletes indokolás
1. § : A rendelet-tervezet 1. §-a szerint a rendelet hatálya kiterjed a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.
2. § : A rendelet-tervezet 2. §-a a Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünet időtartamát határozza meg, mely szerint a nyári igazgatási szünet 2022. július 18. napjától 2021. augusztus 21. napjáig, a téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától 2023. január 08. napjáig tart.
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) az igazgatási szünetről a következő rendelkezéseket tartalmazza:
A Korm. r. 13. § (1) bekezdése szerint az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
A Korm. r. 13. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
A Korm. r. 13. § (3) bekezdése értelmében a munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
A Korm. r. 14. §-a szerint az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
A Korm. r. 15. §-a értelmében a Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.
3. § : A rendelet-tervezet 3. §-a fenti jogszabályi rendelkezések alapján a nyári igazgatási szünet időtartamát, valamint a téli igazgatási szünet időtartamát szabályozza, mely alatt az ügyeleti szintű ügyintézés a következő napokon és időpontokban valósul meg nyáron:
1. 2022. július 21. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,
2. 2022. július 28. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,
3. 2022. augusztus 04. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,
4. 2022. augusztus 11 . napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra és
5. 2022. augusztus 18. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra
valamint télen:
1. 2022. december 29. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra
2. 2023. január 05. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra
4. § : A rendelet 4. §-a a hatálybalépés napjának 2022. július 17. napját határozza meg és a rendelet hatályon kívül helyezésének időpontja 2023. január 09. napja.
Bölcske, 2022. június 27.
dr. Orbán Zsuzsanna s.k.
jegyző