Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 03. 31

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.30.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) és j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzati alapítású és 100%-ban Siófok Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerveként döntést hoz, az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok esetében pedig javaslatot tesz az önkormányzat képviseletére felhatalmazott részére az alábbi kérdésekben:

a) az alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés megállapítása, módosítása;

b) a törzstőke, alaptőke felemelése, leszállítása;

c) tag kizárása;

d) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása;

e) a felügyelő bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló személyének megválasztása, visszahívása;

f) a társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági társaság alapításáról, működő társaságba tagként való belépéséről történő döntés;

g) csőd- és felszámolási eljárás indítása;

h) üzletrész elidegenítése, bevonása;

i) a vezető tisztségviselők éves célprémium feladatainak meghatározása;

j) a vezetői tisztségviselők részére kifizethető éves célprémium összegének megállapítása.”

2. § A Vagyonrendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati vagyont az Nvtv.-ben meghatározott azon esetek kivételével, amikor a hasznosítás során a versenyeztetés mellőzhető:

a) nettó huszonötmillió forint érték felett, valamint

b) értékhatártól függetlenül 5 év időtartamot meghaladó hasznosítás esetén

versenyeztetés útján, a Nvtv. és a Mötv. valamint e rendelet versenyeztetésre vonatkozó szabályai szerint lehet hasznosítani vagy elidegeníteni.”

„34/A. § Az önkormányzati vagyon versenyeztetéssel történő hasznosítása esetén a használatára vagy hasznosítására vonatkozó jog megszerzése ellenértékének megállapítása:

a) határozott időre, négy évre vagy annál rövidebb időre kötendő szerződés esetén a szerződés időtartama alatti teljes ellenszolgáltatás;

b) határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötendő szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosának a

figyelembevételével történik.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § A Vagyonrendelet 31. § i) - j) pontjában foglalt rendelkezéseket első alkalommal a vezető tisztségviselők 2023. évi célprémium feladatainak kitűzésekor, és a 2022. évi célprémium összegének a meghatározásakor kell alkalmazni.