Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 13

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.02.13.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el.

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy meghatározza Zalacsány község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat ) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, ellátásuk és igénybe vételük módját és színterét, a kulturális örökség helyi védelme érdekében rendelkezik a kulturális javak megőrzésének, gyarapításának általános szabályairól.

(2) A rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett közösségi színtérre és az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

Közösségi színtér

2. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 6. szám alatti Közösségi Színtér és a Zalacsány, Zrínyi Miklós utca 18. sz. alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el.

Az Önkormányzat által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény ( továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének a helyszínét a Közösségi Színterekben,

b) a közösségi színterek díjmentes használatát,

c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

e) a roma nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi, kulturális értékeit, anyanyelvük megőrzését célzó tevékenységük támogatása

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti alapszolgáltatást is biztosítja:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(3) Zalacsány Község Önkormányzata a művelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei, fórumai

4. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei: Falunap, Szépkorúak köszöntése, Újévi köszöntő,Adventi gyertyagyújtás.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

5. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatásait éves költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó, az önkormányzat kulturális feladatainak támogatását célzó előirányzat, egyéb, államháztartásból származó források, az önkormányzat saját bevétele és pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(5) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(6) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja a közösségi színtér egyedi szabályzatában kerül meghatározásra.

Közösségi színterek művelődési célú használata

6. § (1) A Képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel igénybe vehessék a színterek szolgáltatásait, s gondoskodik arról, hogy az igénybevétel ideje alatt a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak.

(2) A közösségi színterek működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja látogathatóságukat minden hétköznap 15-19 óráig, illetve rendezvények alkalmával.

(3) A Képviselő-testület térítés nélkül biztosítja a közösségi színterek használatát:

a) a zalacsányi lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére a 3. § és 4. § szerinti célok esetén,

b) a zalacsányi székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetek részére nem üzletszerző tevékenység céljából,

c) az önkormányzattal együttműködésben lévő térségi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzat egyéb szervezetek részére rendezvényeik tartásához,

d) zalacsányi lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére vagy részvételével szervezett sport, kulturális, oktatási, egyéb rendezvény esetén.

(4) A közösségi színterek művelődési célú használatát a polgármester engedélyezi.

(5) A használat iránti igényt a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal a használat tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal előbb be kell jelenteni.

Közösségi színterek nem művelődési célú használata

7. § (1) A közösségi színterek nem művelődési célú használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon írásban kérni.

(2) A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért az Ákr. szabályai szerint.

(3) A közösségi színterek kirakodóvásári tevékenység célú, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb üzleti jellegű használatáért, továbbá a 3. § és 4. § alá nem tartozó esetekben bérleti díjat kell fizetni. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságának igazolását is. A bérleti díj mértéke alkalmi árusítás, termékbemutató esetén 2000 Ft/óra, egyéb rendezvény esetén 10000 Ft/nap.

(4) A bérleti díjat a használat megkezdése előtt kell az Önkormányzati bankszámlájára befizetni.

(5) A polgármester több napos, vagy több alkalomra szóló használat esetén a használat feltételeit szerződésben köteles rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemei:

a) megállapodó felek adatai

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése

c) szolgáltatást igénybevevők várható száma

d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése, vagy a mentesség megjelölése

e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása

f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel

g) a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök nem rendeltetés szerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése, óvadék biztosítása

h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.

(6) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési és európai parlamenti képviselő választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a művelődési házat kampányrendezvény tartására az (1) bekezdésben foglaltak szerint.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet

Közösségi színtér művelődési célú használat engedélyezése

1. Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ………………………………………………………..……………………………….…. (cím) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező …………………………………………………….…………………………………………………………………(közösségi színtér megnevezése és címe) használatát …………………………………..…………………..……….tevékenység céljára 20....………………….hó…………napján ……………..órától………….. óráig terjedő időtartamban, egyszeri alkalomra engedélyezze. 20.………………hó napjától heti ………………alkalommal……………………………………. …napokon………….órától ……………..óráig terjedő időszakban engedélyezze.

dátum, aláírás

2. A közösségi színtér használatát a megjelölt célra a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem – nem engedélyezem.

3. dátum, aláírás

2. melléklet

Közösségi színtér nem művelődési célú használata

1. Alulírott …………………………………….…………………………………(név) ……………………………………………………………..……………. szám alatti lakos (kereskedő) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Közösségi Színtér (8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6.) nagytermének – kistermének használatát engedélyezze az alábbiak szerint:

1.1. Tevékenység, szolgáltatás, rendezvény megjelölése:……………………………….………………..

1.2. Igénybevevők várható száma:………………………………………………………………………fő

1.3. Használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása:…………………………………………………………………………………......

1.4. Bérleti díj mértéke:…………………………………

1.5. Kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségei:………………………………………………..

2. Tudomásul veszem, hogy a megállapított bérleti díjat a tevékenység megkezdése előtt az Önkormányzat bankszámlájára be kell fizetnem, ellenkező esetben a helyiséget nem bocsátják a rendelkezésemre. Eddig az időpontig a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságomat igazolnom kell a vonatkozó okirat fénymásolatának csatolásával. (dátum, aláírás)

3. A közösségi színtér használatát a fenti feltételekkel, ……………….Ft bérleti díj megfizetése mellett engedélyezem – nem engedélyezem. (dátum. aláírás)

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.