Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 08- 2022. 10. 09

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.08.

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sajátosságok és az arányos közteherviselés elvének figyelembe vételével a település illetékességi területén határozatlan időre bevezetett települési adókról a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 52.558. 199 Ft költségvetési bevétellel

b) 108.341.459 Ft költségvetési kiadással

c) -55.783.260 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -55.783.260.Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 57.306.026 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1.522.766 Ft finanszírozási kiadással h) 55.783.260.Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] i) a bevételek és kiadások főösszegét 109.864.225 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet