Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 18

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.12.18.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A partnerségi egyeztetés e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni Csákberény településtervének, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítése, módosítása során a 2. §-ban meghatározott partnerekre.

2. § A partnerségi egyeztetésben

a) Csákberény közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) a csákberényi székhellyel, telephellyel, ingatlantulajdonnal rendelkező jogi személy,

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településtervek véleményezési eljárásába a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban, a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet (a továbbiakban együtt: partnerek) vehet részt.

3. § A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása

a) a Csákberény Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

c) az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen,

d) az önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá

e) a legalább 200 darab ingatlant érintő módosítás, vagy a település teljes területét érintő változás esetén lakossági fórum keretén belül szóban

történik.

4. § (1) A partnerek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. §-ában meghatározottak szerint adják meg véleményüket.

(2) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, és a 70. § a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg észrevételüket az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületen.

(4) A partnerek eltérő véleménye esetén a polgármester a Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése és a 70. § b) pontja szerint jár el.

(5) A partnerek által a tervezetre adott véleményeket a Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a Csákberény Község Jegyzője tartja nyilván.

5. § (1) A beérkezett partnerségi vélemények alapján a főépítész vagy tervező a vélemények elfogadására, vagy el nem fogadására vonatkozó döntéstervezetet készít. A vélemény el nem fogadása esetén a döntéstervezetnek indokolást is kell tartalmaznia.

(2) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Korm. rendelet 66. § (7) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében és 69. § (1) bekezdésében foglalt eljárások esetén a képviselő-testület dönt.

6. § Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult partnerségi egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

8. §1

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.